Search form

Hebro 1

Nagpalabaw i Dadi'

Kuntra si mga Anghel

Mateo 22:44; Markos 12:36; Lukas 20:42
Buhat 2:34-35; Col 1:13-20; 2:6-15; Flp 2:5-11

1Siray mga panahon, agpahalling i Diyos pada'iray si kapapu'an-ta kam pina'agi si mga paragsumat. Agbuhat-nay to sadurudiki'it ngan si pala'in-la'in pa'agi. 2Pero si ina'anto pangultimo panahon, agpahalling iya pina'agi si addangan dadi' nga nagpili'-na bilang iridiro si dimu'an ngan nagpahimu-na si kalibutan pati' si kalangitan. 3Agsirak tikang ato sito dadi' i ka'angayan-na si Diyos, ngan gana' pagkala'inan-na si mga kina'iya-na mga iya. Iya i magmangno si dimu'an basi' akapadayon to pina'agi si gamhanan allingun-na. Pakatuman-na si kinahanglanon para akahugasan i mga sala', aningkulo' iya si kawanan-na si Harangdon ari si langit. 4Kon sugad, kinaklaruhan nga labaw gayod iya si mga anghel pariho may nga i dati nagpatu'in si iya aron+ labaw gayod kuntra si tawa'-na mga iya.

5Kay gana' gayod nagpinugad-na si Diyos si bisan say si mga anghel-na,

“Ka'aw i Dadi'-ko;+

ina'anto publikar-ko nga ako i Tatay-mo.”+

O ma'in ngani' si pagpinugad,

“Ako i magin Tatay-na,

ngan iya i magin Dadi'-ko.”+

6Ngan agpinugad liwat sito i Diyos mahi'unong si pagpabawa-na si suhag-na ato si kalibutan,

“Kinahanglan ag'ampo' si iya i dimu'an ka'anghelan-ko.”+

7Parti si mga anghel, yayto i nagpahalling-na si Diyos,

“Aghimu-ko i mga anghel-ko

mga rilihugon nga day bariyo,

pati' mga paragsirbi nga day mag'arab-arab api.”+

8Pero pada'iray si dadi', yayto dina i nagpahalling-na si Diyos,

“Ka'aw nga Diyos, i trunu-mo agpabilin hasta si kahastahan,

ngan i pagkamatadong i nagpalangngan-mo si ginhadi'an-mo.

9Abawa pirmi i kasing-kasing-mo si pagkamatadong ngan asulya' kaw si karat'an,

sanglit ngani' ako nga Diyus-mo, agpa'undong si ka'aw labaw si mga kahuruwangan-mo

ngan bali kaw kalipayan.”+

10Agpinugad-na liwat iya si Diyos,

“Ka'aw nga Paragdalom, si panikangan agtindug-mo i pundasyun-na si kalibutan,

ngan i kalangitan, hinimu-na liwat si mga tamburu'-mo.

11Aniya' mga iya kabubungkagun-na, pero agpadayon kaw.

Si katapusan, akapariho mga iya si magsilhagan na bado'.

12Gana' na nagkinahanglanan-mo si mga iya pariho si magnipisan na pammakurumbot nga angay na hamok nagtipig,

ngan saralli'an-mo mga iya pariho si kada'an na bado'.

Pero ka'aw gana' pagliliwatun-na,

ngan allom kaw hasta si kahastahan.”+

13Gana' si mga anghel nga nagpinugad-na si Diyos,

“Aningkulu'a ato si kawanan-ko,

tubtob nga sapama'ubus-ko i mga kuntra-mo pa

nga day pannungtungan-mo.”+

14Ma'in ba' nga i mga anghel mga rilihug-lihugon espirito nga nagpamabawa pagpanginano si kinahanglanun-na si mga papa'angkunon si katalwasan?

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index