Search form

Hebro 3

Labaw si Jesus

Kuntra si Moises

1Sanglit mga kabugtu'an nga nagpanagama paghuwang si Diyos, ka'am nga parariho inagda-na pagprubitso si langit, palalumu-bi daw i isip-bi kon say gayod si Jesus si nagparabusngal-ta kam tuluhu'an bilang apostol pati' gilalabawi paraghalad. 2Tangkod iya si magtu'in si iya sinan pariho si Moises nga tangkod pagsirbi si panimalay-na si Diyos. 3Pero mas angay nagdayaw si Jesus kuntra si Moises pariho may nga mas darayawon i magtindog si panimalay kuntra si mga ginsakupan-na mismo sito. 4I karuyag sidngun-ko nga balang panimalay aniya' magtindog pero i magpatindog si bisan ay, iya i Diyos. 5Bilang paragsirbi nga huwang si mga ginsakupan-na si Diyos tangkod si Moises pagtistigos nga aniya' pa la'in titakka surumatun-na si Diyos. 6Pero tangkod si Kristo bilang dadi' nga agmangno si mga ginsakupan-na si Diyos. Ngan kita kam sakop si panimalay-na si Diyos kon ga'i kita kam palabba si kapusukadu-ta kam pati' si kasiguraduhan si kararawatun-ta nga iya i nagrayhakan-ta kam.

I Risulta-na si Ga'i Pagtapod

7Sanglit tuninungi-bi i nagpahalling-na si Espirito Santo,

“Ina'anto mismo, kon sabati'an-bi i busis-na,

8dakam agdiri'u-bi i pag'isip malalom

pariho si mga masinupakon nga makapangudyot si Diyos

ari si disyirto si uras si pagparapurbar-na mga iya kon singnga takka i pasinsya-na.

9Agpurbaran-na ako si mga ginikanan-bi sallod si kwarinta anyos

bisan kon agpakakulaw mga iya si mga binuhatan-ko.

10Iyay nan i rason kon ay kay anakka ako si pagsigra' si mga a'a nga allom na sinan panahon,

ngan akapinugad ako, ‘Pirmi mga iya agpara'isip paglisa

ngan ga'i mga iya agpakasayod si mga pama'agi-ko.’

11Sanglit tungod si kasina-ko agsumpa' ako,

‘Ga'i gayod mga iya agpaka'ambit si pagdiskansu-ko.’++

12Sanglit mga kabugtu'an si pagtu'o, pasiguruhu-bi nga ga'i kam akabulag si gana' kamatayun-na Diyos tungod si panhuna'-huna' nga mara'at ngan ga'i agtapod. 13Lugod, agsi'uru'araghataya kam si allaw-allaw myintras nga aniya' pa uras basi' kunta' gana' si ka'am magdiri' pag'isip malalom tungod si pagdaya'-na si sala'. 14Kay aka'ambit na kita kam si katungdanan nagpatu'in si Kristo kon hasta si katapusan ga'i kita kam palabba si kasiguraduhan-ta kam ngan primiro. 15Pariho si maka'anna' si Kasuratan:

Ina'anto mismo, kon sabati'an-bi i busis-na,

dakam agdiri'u-bi i pag'isip malalom

pariho si mga masinupakon nga makapangudyot si Diyos.+

16Kas say di' i nagtukoy nga agpakabati' pero agpansupak? Ma'in ba' i dimu'an nga naggiyahan-na si Moises pagawas si Ehipto? 17Ngan say may i nagsigra'-na si Diyos sallod si kwarinta anyos? Ma'in ba' i mga a'a nga agsala' ngan agkamaratay ari si disyirto? 18Ngan say di' i nagsumpa'-na si Diyos nga ga'i agpaka'ambit si pagdiskansu-na kon ma'in i mga magparapamasibaya' hamok? 19Sanglit akasayod kita nga ga'i mga iya agpaka'ambit, tungod si ga'i mga pagtapud-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index