Search form

Judas int

Pagbulig Pagsabot Sito Surat

I magsurat sito, iya si Judas (birsikulo 1) nga bugtu'-na si Ginu'o (Mateo 13:55; Markos 6:3). Klarado nga ma'in to i Judas nga apostol tungod kay i kalugaringun-na mismo ga'i agpapantay-na si mga apostol (birsikulo 17). Agpinugad hamok iya nga bugtu'-na iya si Santiago (birsikulo 1). Agsabi iya sinan tungod kay si Santiago bali ka'impurtanti puno' si manniniripon pag'ampo' ari si Jerusalem. Bisan kon ga'i agsabi kas Judas pati' Santiago nga bugtu'-na mga iya si Ginu'o, i ditangnga' ga'i agruha-duha pagtawag si mga iya bilang bugtu'-na si Ginu'o (Mateo 13:55; Juan 7:3-10; Buhat 1:14; 1Cor 9:5; Gal 1:19).

Ka'urugan i mag'isip nga nagsurat to ngan 65 AD (mga 35 anyos kahuman abanhaw si Jesus). Akadahulu'an to nagsurat kuntra si kaduwa surat-na si Pedro tungod kay day ag'inala'-na hamok si Pedro i ditangnga' nagsurat-na tikang si sabasa-na si nagsurat-na na si Judas. Akahuna'-huna' si Pedro nga bali ka'impurtanti pagsumat si nagpansuratan-na pariho mga isip si tawa'-na si Judas.

Bali kaklarado tikang si birsikulo 1 nga agla'om si Judas nga akatakka i surat-na si kada lugar kon singnga aniya' manniniripon pag'ampo'. Mahaya i pasalamat-ta kam nga i mga surat-na si mga apostol nga nagpatakka si adda hamok lugar ga'i hamok nagtago' kundi' nagpapasa si ditangnga' pa mga lugar. Anakka i panahon nga agtipun-na mga iya ngan agpabiriyu'-na i dimu'an mga surat. Si da'inan pa'agi, hasta kita kam akatakkahan si nagkilala-ta kam ina'anto Kasuratan.

Ato sito surat, agpada'an si Judas hi'unong si mga a'a nga mga mara'at i nagparapanbuhat-na nga agkararuyag pagbaliko' si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos (birsikulo 4). Agkararuyag to mga a'a nga abawa i magpanutu'o si isip nga pwidi mga iya agpakapagusto si mga makasasala' karuyag-na ngan ga'i nan kuno' nagkwinta si mga iya bilang sala' tungod kay agkataralwas may hamok mga iya gihapon pina'agi si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. Sanglit tungod sinan, akahuna'-huna' si Judas nga kinahanglan gayod iya anurat si magpanutu'o basi' ga'i mga iya agkabarawa si da'inan klasi pagturo'. Agla'om liwat iya nga pina'agi sito surat, andam i magpanutu'o pagkuntra si mga baliko' pagturo' pina'agi si paggamit si kamatu'uran hi'unong si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos nga makatalwas si a'a.

I Pagtunga'-tunga' Sito Surat

1. I Pagpakilala (birsikulo 1-2)

2. I Tinakkahan-na si mga Ma'in Diyusnon (birsikulo 3-16)

3. I Pa'agi nga Ga'i Abawa si Kadilikaduhan (birsikulo 17-23)

4. I Pagdayaw si Diyos (birsikulo 24-25)

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index