Search form

Lukas 1

Pagtikang

Buhat 1:1

1Talahuron Teofilo,

Akatu'anan kaw nga malabbat i magpanalinguha pagtipon ngan pagsurat si mga magpaka'agi na hinabo' mahi'unong si Jesu-Kristo, nga atuman si uras nga allom pa kami' magpanutu'o sito.+ 2Asurat to nga gana' gayod pagkala'inan-na si mga sakatu'anan-ta tikang si mga magpakasayod gayod si panikangan ngan mga iya mismo i magparapasamwak sito mga allingon. 3Sanglit talahuron Teofilo, tungod kay agmato gayod ako si pagparapanginsayod sito dimu'an tikang si panikangan, akahuna'-huna' ako nga angay kon akasurat ako adda nga hinamis ngan agsurunud-sunod na para atuman i katuyu'an-mo. 4Agsurat-koy to basi' akatu'anan kaw nga akatapuran i mga nagparaturo' si ka'aw.

Nagpakatu'an i Kina'allum-na

si Juan Paragbunyag

5Siray mga panahon ngan si Herodes i hadi' si Judea, aniya' paraghalad nag'arunan Sacarias nga sakop si grupu-na si mga paraghalad Abias. I alla-na nag'arunan Elisabet tikang liwat si mga paraghalad grupu-na si Aaron. 6Si pangulawan-na si Diyos matadong gayod mga iya duwangan ngan gana' barasulon si mga iya si dimu'an sugu'-na pati' mga tugun-na si Paragdalom. 7Pero ga'i mga iya agpandadi' hasta nga agkamaraktong tungod si Elisabet.

8-9Siray mga allaw, pala'in-la'in grupo si mga paraghalad i maghimo si mga buruhaton ari si templo si adda duminggo. Kabatasanan si kada grupo i pagpili' pina'agi si ripa kon say i pasallod si templu-na si Paragdalom pagtubod si insinso. Adda allaw, ngan turnu-na na si grupu-na si kas Sacarias, ngan huwang iya sito mga buruhaton atubang si Diyos, iya i mapili' pagsallod si templo. 10Ngan anakka na i uras pagtubod si insinso, sigi may parangadyi'ay i dimu'an mga para'ampo' ari si gawas.

11Mangno aniya' paluwa' linihug-na anghel si Paragdalom si kawanan banda si uru'altar pannunuburan. 12Pakakulaw-na si Sacarias, nginarat iya ngan tinakka katalaw. 13“Dakaw atalaw, Sacarias,” lingun-na si anghel. “Sapakalihan-na si Diyos i nagpara'ampu'-mo. Agdadi' lalla i alla-mo, ngan kinahanglan Juan i pina'arun-bi. 14Mahaya gayod i kalipay-bi si iya ngan anlaksi may i malabbat a'a si paka'allum-na, 15tungod kay labaw iya si pangulawan-na si Paragdalom. Ga'i iya ag'inom bino o bisan ay makalalanguha irimnon, ngan i Espirito Santo i magdalom si iya tikang pa gayod si pagburud-na si iya si nanay-na.+ 16Malabbat mga a'a-na si Israel i sapabalik-na gihapon si mga pagtu'u-na si Paragdalom, i Diyus-na mga iya. 17Papadahulu'on iya si Paragdalom nga huwang i kina'iya pati' gahom nga pariho si tawa'-na si Elias pagpabalik si gugma'-na si mga tatay pada'iray si mga dadi'. Papadahulu'on iya basi' sapabwilta-na i dati mga dunung-na si mga magparapakangbungul-bungol pariho si tawa'-na si mga matadong a'a. Iyay nan i nagpapadahulu'an si iya basi' andam i mga a'a si pagtakka-na si Paragdalom.”

18Amatilaw si Sacarias si anghel, “Pinapa'i pakasiguru-ko nga a'ungod nan? Maktong na ako ngan da'inan may liwat i alla-ko.”

19“Ako si Gabriel nga tinapuran-na si Diyos. Aglihug-na ako pagtuli si ka'aw sito mahalap sumat. 20Pero, tungod kay ga'i kaw anutu'o si mga allingun-ko, angula kaw tikang ina'anto ngan ga'i kaw akapahalling tubtob si allaw nga atuman to, nga sigurado anakka si tama' uras.” 21Siray uras, agpara'antahak-na na si mga a'a si Sacarias ngan ag'usa gayod mga iya kon ay kay maliyat iya ari si sallud-na si templo. 22Si pagawas-na, ga'i na iya akabagawan. Akahuna'-huna' dagos mga iya nga aniya' maka'urusa kurulawan sakulawan-na ari si templo, kay sigi na hamok iya pasabot ngan ga'i na akayawit.

23Pakakumpli-na na si turnu-na ari si templo, agbalik iya. 24Ga'i agliyat, agburod i alla-na ngan ga'i agguwa'-guwa' si ruma' tubtob si kalima bulan. 25“I Paragdalom sito i magbuwan si ako. Yayto na i mga allaw nga agpakulaw-na na i pagpalangga'-na si ako ngan ag'ala'-na na i kamamalu'an-ko si mga a'a tungod si ga'i pagdadi'-ko,” lingun-na si Elisabet.

Nagpakatu'an i Kina'allum-na

si Jesus

26Ngan panakka-na si annom bulan si pagburudan-na si Elisabet, aglihug-na gihapon si Diyos i anghel nag'arunan Gabriel pan Nasaret, adda baryo si prubinsya Galilea. 27Nagpapada'iray iya ari si adda dangkanda nga ga'i pa akalabutan nag'arunan Maria nga papakasalon si addangan nag'arunan Jose, nga tikang si mga ka'uru'ampuhan-na si Hadi' David. 28Pada'iray dayon i anghel ngan aminugad, “Kumusta kaw! Ka'aw i pinalangga' si dimu'an. Matapit si ka'aw i Paragdalom.”

29Aburong ngan ag'usa gayod si Maria sito mga allingon ngan parapinsar-na kon ay i karuyag sidngun-na sito pangumusta. 30“Dakaw atalaw, Maria,” lingun-na si anghel, “kay ka'aw i makakarawat si pagpalangga'-na si Diyos. 31Agburod kaw ngan lalla i dadi'-mo. Kinahanglan Jesus i pina'arun-mo. 32Labaw gayod iya ngan ararunan, Dadi'-na si Gilalabawi Diyos. Purumwanun-na si Paragdalom Diyos si iya i trunu-na si kapapu'an-na Hadi' David. 33Iya i magdalom si ka'uru'ampuhan-na si Jacob ngan gana' katapusan-na si ginhadi'an-na.”

34“Pinapa'i may nga atuman nan nga ga'i pa may ako akalabutan si bisan say lallaha?” lingun-na si Maria.

35Anaruman may i anghel, “Pahuwang si ka'aw i Espirito Santo ngan akalandungan kaw si gahum-na si Gilalabawi Diyos. Sanglit i sagrado dadi' nga ma'allom, iya i ararunan Dadi'-na si Diyos. 36Hasta ngani' i paryinti-mo Elisabet, tikaka'alluman na. Bisan kon ga'i kunta' iya pwidi agdadi' hasta nga anakka iya si kamaktungon, i ka'annom bulan na dina i pagburudan-na, 37kay gana' nga ga'i sahimu-na si Diyos.”

38Anaruman gihapon si Maria, “Adda hamok ako rilihugun-na si Paragdalom. Atuman kunta' si ako i mga allingun-mo.” Mangno pa'amban dayon si iya i anghel.

Agbisita-na si Maria

si Elisabet

39Ga'i agliyat, ag'andam dayon si Maria pagpada'iray si bungtu-na kas Sacarias ari si katagudturan parti si Judea. 40Ngan panakka-na si ruma'-na mga iya, mangumusta dayon iya si Elisabet. 41Si pakabati'-na si Elisabet si busis-na si Maria, angiwa dagos i dadi' ari si battung-na ngan i Espirito Santo i magdalom si iya. 42Akapinugad dayon iya makusog, “Pinalangga' kaw gayod labaw si dimu'an mga danda ngan pinalangga' liwat binurud-moy nan! 43Day ma'in makatutu'o nga ako i sapili'-mo pagbisita, ka'aw nga nana-na si Paragdalum-ko. 44Ngan pakabati'-ko si paman'u-mo, angiwa dayon i dadi' si battung-ko tungod si kalipay-na. 45Malipayon kaw tungod si pagtutu'u-mo nga atuman si ka'aw i mga allingun-na si Paragdalum-ta.”

I Kanta Pagdayaw-na si Maria

46Mangno agrayhak si Maria pagbusngal,

“Agdayaw-ko i Paragdalom

47ngan bali kalipayan i kasing-kasing-ko tungod si Paragsalbar-ko Diyos,

48kay manginano si ako nga adda hamok rilihugun-na, ubos si kamutangan.

Tikang ina'anto, pirinugarun-na si dimu'an mga a'a hasta si mga titakka pa panahon, nga ako i pinakamalipayon a'a,

49tungod si mga urusahon sahimu-na si Makagagahom si ako,

sagrado i arun-na.

50Anakka i kalu'uy-na si mga magpanahod si iya,

tikang si ina'anto panahon hasta si mga tisunod pa.

51Agpakulaw-na i gahum-na pina'agi si buhat-na,

pagwarak si mga mahaya dalum-na.

52Ag'ala'-na i mga puno' tikang si mga pwistu-na,

ngan agpamalabaw-na i mga dara'ug-da'ugon.

53Agpakuntintu-na si mga kahalapan i mga anggana'

pero agpapinda-na i mga mayaman nga gana' mga binawa-na.

54Agbuligan-na i mga a'a-na si Israel, nga magpanirbi si iya,

ngan ag'intom si pagkalu'oy

55si Abraham pati' si mga ka'uru'ampuhan-na hasta si kahastahan,

kay iyay nan i sa'ad-na pada'iray si kapapu'an-ta kam.”+

56Tallo bulan dina i pag'istar-na si Maria ari si ruma'-na si kas Elisabet myintras iya agbalik.

I Kina'allum-na

si Juan Paragbunyag

57Panakka-na si kasiyam bulan si pagburud-na si Elisabet, aka'alluman iya ngan lalla i dadi'-na. 58Pakabati'-na si mga bugtu'-na hasta si mga katiringpid-na si kalu'oy nagpakulaw-na si Paragdalom si iya, pahuwang may mga iya si kalipayan-na.

59Pagwalo' allaw-na si dadi', aniya' magpamada'iray pagturi' sito pagpakilala nga Hebro iya. I karuyag-na kunta' mga iya nga inarunan i dadi' Sacarias pina'irog si tatay-na. 60Pero aminugad si Elisabet, “Ma'in! Kinahanglan Juan i pina'aron si iya.”

61Anaruman dina mga iya, “Pero gana' bugtu'-bi nga da'inan sinan i arun-na?” 62Sanglit agpasabut-na mga iya i tatay pagpatilaw kon ay i saruyagan-na papa'arunon si dadi'.

63Amalako pannuratan si Sacarias ngan ag'usa gayod mga iya kay i nagpasurat-na, “Juan i arun-na.” 64Mismo siray uras a'ala' i kangulahan-na ngan akayawit dagos iya ngan agtikang pagpahalling pagdayaw si Diyos. 65Agpa'usa i dimu'an mga katiringpid-na, ngan abantog dagos i mahinabo' si katagudturan parti si Judea. 66Pakakatu'an-na si dimu'an magpakabati' nga i gahum-na si Paragdalom pahuwang si iya, ag'usa mga iya ngan agsipurupatilaway, “Ay daw i manakka sito dadi' si damuri allaw?”

I Kanta Pagdayaw-na si Sacarias

67Mangno agdaluman-na si Espirito Santo si Sacarias, i tatay-na si Juan, ngan amahalling si makigpasumat-na si Diyos si iya,

68“Angay gayod nagdayaw i Paragdalom, i Diyus-na si mga a'a-na si Israel,

kay pada'ito iya ngan aglukat-na i mga ginsakupan-na.

69Aniya' nagpa'undung-na addangan nga gamhanan pagsalbar si kita kam,

nga tikang si mga ka'uru'ampuhan-na si rilihugun-na David.

70Atuman to si mga pinahallingan-na si mga sagrado paragsumat siray mga panahon nga:

71Pada'ito iya pagsalbar si kita kam tikang si mga kuntra-ta

pati' si magpanhumot si kita.

72Agpakulaw-na i kalu'uy-na pada'iray si mga kapapu'an-ta

ngan ag'intum-na pirmi i sagrado pagkasarabutan naghimu-na.

73Yayto i sagrado sumpa' nagpumwan si kapapu'an-ta kam Abraham:

74nga salbar-na kita kam si buruhatun-na si mga kuntra-ta,

basi' gana' satalawan-ta pagsirbi si iya.

75I pagsirbi-ta si iya tangkod ngan matadong tubtob si katapusan-na si kinabuhi'-ta.

76Sanglit no', ararunan kaw paragsumat-na si Gilalabawi

kay ka'aw i magdahulo si Paragdalom paghawan si pangngagihan-na.

77Ka'aw i tipakatu'an si mga a'a-na nga papa'angkunon si mga katalwasan-na

si pagpasaylo si mga sala'-na.

78Ngan yaynan dimu'an tikang si mahigugma'on kalu'uy-na si Diyus-ta kam,

sanglit aniya' sirak tikang si langit tidanta' si kita kam.

79Tipada'ito iya basi' akadanta'an i magpangistar si kalu'uman

pati' i magpakatambunan si landung-na si kamatayon,

ngan basi' agpakatuttot kita kam si mahalap lalan pangngagihan pada'iray si kamurayawan.”+

80Anhaya i dadi' ngan agdugang pa i kabaskog si kina'iya-na. Ag'istar iya si disyirto tubtob si panahon nga agpahayag-na na i kalugaringun-na si mga a'a-na si Israel.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index