Search form

Lukas 15

I Isturya Hi'unong

si Marungay Karniro

Mateo 18:12-14

1Adda sinan allaw, agtiripunan-na si Jesus si mga paragsukot buhis pati' si mga nagpaminugad makasasala'+ pagpamati' si iya. 2Pero agparapanngurub-ngurob dina i mga Parisiyo pati' i mga paragturo' bala'od, “Agpakihuwang to a'a si mga makasasala' ngan agpakitangka' si mga iya.”

3Sanglit agsumatan-na mga iya si Jesus sito isturya nga agtukoy si kamatu'uran: 4“Pananglit addangan si ka'am i aniya' addahatos karniru-na. Mangno akarungayan iya adda. Sigurado ambanan-na i nubintay nwibi ari si pammasabsaban ngan sunud-na i marungay karniro tubtob nga sa'anda'an-nay to. 5Malipayon gayod iya si paka'anda'-na, ngan agpalangkit-nay to, 6agbalik. Mangno, ag'agda-na i mga kumpaniya-na pati' i mga katiringpid-na. Agpinugad iya, ‘Agkalipay kita kam kay sa'anda'an-ko na i marungay karniru-ko.’ 7Da'inan may liwat, malipayon i mga sari'i si langit tungod kay aniya' nubintay nwibi ato nga matadong bisan kon si mga pagkagasi-na, ga'i mga iya kinahanglan agbasol huwang si pagbag'o. Pero sumatan-ta kam nga pariho si kamutangan-na si makarungayan, urog pa gayod i kalipayan ari tungod si addangan makasasala' nga agbasol.

I Isturya Hi'unong

si Marungay Kwarta

8“Pananglit liwat aniya' addangan danda nga akarungayan adda si awatong salapi'-na diplata.+ Sigurado anda'-nay to pahalap. Anulsol iya suga' ngan silhigan-na i baklag tubtob nga sa'anda'an-nay to. 9Si paka'anda'-na sinan, ag'agda-na i mga kumpaniya-na pati' i mga katiringpid-na. Agpinugad iya, ‘Agkalipay kita kam kay sa'anda'an-ko na i marungay kwarta-ko.’ 10Sumatan-ta kam nga da'inan sinan i kalipayan-na si mga ginsakupan-na anghel si Diyos tungod si addangan makasasala' nga agbasol huwang si pagbag'o.”

I Isturya Hi'unong

si Palalag Dadi'

11Agpadayon si Jesus pagsumat si mga isturya nga agtukoy si kamatu'uran, “Aniya' addangan lalla, ngan puro lalla i duwangan dadi'-na. 12Agpinugad i sirari si tatay-na, ‘Tay, pumwanon na si ako i kapartihan-ko tikang si dimu'an tawa'-mo.’ Sanglit agparti-na si tata' i dimu'an tawa'-na para si duwangan dadi'-na.

13“Kapirahan allaw, ag'ala'-na si sirari i dimu'an tawa'-na ngan agbiyahi iya pan la'in nasyon. Ari agparapawandas-wandas-na i kayamanan-na 14tubtob nga atibos i dimu'an kwarta-na. Mangno aniya' mahaya gutom ari siray nasyon ngan ag'abat iya si ka'anggana'on. 15Sanglit agpabinata' iya si addangan taga sunsari'i ngan naglihog iya pada'iray si mga uma-na pagtubong baktin. 16Pero gana' si iya mamuwan ni addangan maski ay, hasta si kaliyat-liyatan asindak iya si pagkakan-na si mga baktin para iya abagtok.

17“Si paka'alimagmag-na, akapaminsar iya, ‘Pagkalabbat mga trabahantis-na si tatay-ko nga bastanti si pagkakan, pero atiya' lugod ako ato mammatayon si kalingantuhan! 18Pa'amban ako ato ngan pabwilta si tatay-ko. Pinugad-ko iya: Tay, akasala' ako si langit pati' si ka'aw. 19Ma'in na ako angay kilala-mo nga dadi'-mo. Alayon himu'on ako addangan si mga trabahantis-mo.’ 20Sanglit pataliwan dayon iya pagbalik si tatay-na.

“Pero ngan matala pa iya, sakulawan-na na iya si tatay-na ngan bali gayod i kalu'uy-na. Aglalahi iya pagtupo' si dadi'-na, agkupkupan-na ngan ag'uruk-na.

21“Aminugad i dadi' si iya, ‘Tay, akasala' ako si langit pati' si ka'aw. Ma'in na ako angay kilala-mo nga dadi'-mo.’+

22“Pero aminugad dina i tata' si mga rilihugun-na, ‘Dagmita kam! Bawahu-bi pada'ito i pinakamahalap bado' ngan makigpasalinu-bi iya. Singsingi-bi iya ngan sapatusi-bi. 23Ala'u-bi i nagpalammukan nati-nati baka ngan bunu'u-bi. Agpa'uwak ngan agkalipay kita kam. 24Akapariho dadi'-koy to si mamatay na ngan a'allom gihapon. Akapariho liwat iya si marungay tungod si paglagataw-na nga kina'anda'an na.’ Sanglit agtikang mga iya pagkalipay.

25“Siray ka'urason, ari pa i siyaka si uma. Si pagbalik-na, sapakalihan-na i tukar ngan sakulawan-na i sarayaw. 26Sanglit agban'o iya addangan si mga rilihugon ngan agpatilawan-na kon ay ba' ray. 27Anaruman i rilihugon, ‘Anakka i sirari-mo, ngan agbunu'-na si tatay-mo i nagpalammukan nati-nati baka kay agbalik iya nga ga'i apa'i.’

28“Asina i siyaka ngan andiri' iya pagsallod. Sanglit pagawas i tatay-na ngan ag'aguy-aguy-na iya. 29Pero agsarumanan-na dina i tatay-na, ‘Pinsaron! Malabbat ta'on day uripon ako pagsirbi si ka'aw ngan ga'i ako agsupak bisan adda si mga panlihugan-mo. Pero ga'i ako agbuwanan-mo bisan adda nati kanding basi' salipay-ko may i mga kumpaniya-ko. 30Lugod, agbunu'-mo i nagpalammukan nati-nati baka para sinan dadi'-moy nan, kay agbalik iya si katibus-na paggasto si pinaka'alluman-mo si pagpawandas-wandas pati' paghuwang si mga magpamabayad danda!’

31“Anaruman i tata', ‘No', aghuwang kita pirmi ngan tawa'-mo i dimu'an tawa'-ko. 32Pero kinahanglan agpa'uwak ngan agkalipay na kita, kay akaparihoy nan sirari-moy nan si mamatay na ngan a'allom gihapon. Akapariho liwat iya si marungay nga kina'anda'an na.’”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index