Search form

Lukas 16

I Isturya Hi'unong

si Daya'on Tinapuran

1Mangno agsumatan-na si Jesus i mga inadalan-na, “Aniya' addangan mayaman nga nagsumbungan hi'unong si tinapuran-na magparapawandas-wandas si manggad-na. 2Sanglit agpa'ala'-nay to ngan agtilaw-na, ‘Ay ba' to sapakalihan-koy to mahi'unong si ka'aw? Pa'intrigahon si ako i lista-mo si dimu'an inanda'an-na si kwarta-ko pati' i mga sagastu-mo, kay arala'on na kaw si katungdanan-mo.’

3“Mangno maminsar i tinapuran, ‘Papapindahun-na na ako si amu-ko si trabahu-koy to. Ay daw sito i binuhat-ko tikang ina'anto? Ma'in ako gara' si mabuwat trabaho ngan asipog ako pagpalimos. 4Aw, aniya' bali' pa'agi-ko basi' si pakapinda-ko si trabahu-koy to ato, akasangpot ako si la'in a'a.’

5“Sanglit agpa'ala'-na sa'uru'addangan i mga magpaka'utang si amu-na. Agpatilawan-na i primiro, ‘Pira i utang-mo si amu-ko?’

6“Anaruman to, ‘Utso syintos galunis si lana-na si prutas olibo.’

“Agsumatan-na iya si tinapuran, ‘Atiya' i listahan si baraydan-mo, listuhin pagsalli' ngan himu'on na hamok kwatro syintos.’

7“Mangno agpatilawan-na i kaduwangan, ‘Pira may i utang-mo?’

“Anaruman may to, ‘Kinyintos sako trigo.’

“Agsumatan-na iya si tinapuran, ‘Atiya' i listahan si baraydan-mo, listuhin pagsalli' ngan himu'on na hamok kwatro syintos,’ ngan agda'inan-na i mga ditangnga' pa.

8“Akadayaw i amo si kalistuhan-na si daya'on tinapuran. Mas listo pag'asikaso si kaparihu-na i mga magpanunod si kalibutanon, kuntra si magpanunod si kadanta'an. 9Sumatan-ta kam, gamitu-bi i kalibutanon manggad pagpakikumpaniya malabbat, basi' si katibus-na sinan, pinanginano kam si pasallud-bi si gana' katapusan-na pangngistaran.

10“Bisan say i makatapuran si diki'it, akatapuran may si malabbat, ngan bisan say i daya'on si diki'it, daya'on may liwat si malabbat. 11Sanglit kon ma'in kam tarapuran pag'antan si kalibutanon manggad, gana' may magtapod si ka'am pagpa'antan si ungod kayamanan. 12Kon ma'in kam tarapuran pag'ataman si inanna'-na si la'in, gana' may mamuwan si ka'am basi' tawa'-bi na gayod.

13“Gana' rilihugon makasirbi duwangan amo kay sigurado nga addangan hamok i naghigugma'-na ngan addangan may i nagsikway-na. Ma'in ngani', unungan-na i kaduwangan ngan sikway-na i primiro. Gana' si ka'am makapadungan pagsirbi si Diyos pati' si manggad.”

14Sapakalihan-nay nan dimu'an si mga Parisiyo. Pina'ura-na mga iya i kwarta sanglit agpanabri' mga iya si Jesus. 15Aminugad may si Jesus si mga iya, “Ka'am i magpatadong si mga kalugaringun-bi si pangulawan-na si mga a'a pero katu'anan i Diyos si sallud-na si inisipan-bi. I nagdayaw-na si mga a'a huwang i mabalor si pangulawan-na mga iya, iya dina i day nagkasulya'an-na pati' i sasinahan-na si Diyos.

16“Nagparawali na i Bala'od pati' i Nagpanurat-na si mga Paragsumat tubtob si paluwa'-na si Juan Paragbunyag. Mangno iya na i pagtikang pagparawali si mahalap sumat hi'unong si paghadi'-na si Diyos ngan maniguro i balang addangan pag'isasallod. 17Bali kuri i pagpara' si kalangitan pati' si kalibutan pero mas makuri pa i pagpara' bisan ay litraha si Bala'od.

18“I lalla nga pabulag+ si alla-na mangno pakasal si la'in danda, si kamatu'uran agsala' iya tungod si pagtig'ub-na si la'in, ngan i lalla nga pakasal si nagbulagan danda, si kamatu'uran agsala' liwat iya tungod si pagtig'ub-na si dati allahan.”

I Isturya Hi'unong

si Mayaman Lalla

pati' si Lazaro

19Agpadayon si Jesus pagpahalling, “Aniya' mayaman lalla nga pirmi parasul'ot si mga mamahalap sida panapton pati' mga hadi'anon hiniro nga kulor igot. Balang allaw, pagusto hamok iya si kinabuhi'-na. 20Aniya' liwat addangan kasamdanon a'a nag'arunan Lazaro. Nagparahulid to si pwirtahan-na si padir-na si mayaman kay parapalimos iya. 21Asindak pirmi iya pag'ikakakan kunta' si mga karag magkataraktak tikang si lamisa-na si mayaman lalla. Bisan i mga ido' padugok si iya ngan agdilat-na i mga kasamaran-na.

22“Mangno anakka i uras nga amatay si Lazaro. Agbawa-na iya si mga anghel basi' agkahuwang mga iya si Abraham. Amatay liwat i mayaman ngan naglabbungan. 23Nagpasakitan iya ari si dilalom pitak.+ Akahangad iya ngan si bali tala lugar, sakulawan-na si Abraham nga agtingpid mga iya si Lazaro. 24Sanglit aman'o iya, ‘Tay Abraham, kalu'uyin ako. Papada'ituhon si Lazaro ngan tigpatugnubon tutturu'-nay nan si buwahi' basi' anugnaw dalla'-koy to, kay bali pagsakit-koy to si kapanas-na sito api.’

25“Pero anaruman dina si Abraham, ‘No', intumon nga si bug'os kinabuhi'-mo siray, mamahalap mga inanna' i sakarawat-mo, ngan mamara'at i mga sakarawat-na si Lazaro. Pero ina'anto nagli'aw iya ato ngan awinan may kaw agsakit. 26Pwira sinan dimu'an, aniya' nagpatangnga' si ka'aw pati' si kami' luwang nga i kalalum-na pati' kahaway-na gana' katapusan-na. Naghimoy to basi' ga'i akapada'iro i satu'o nga aruyag pada'iro si ka'am, ngan basi' ga'i akapada'ito i saru'o nga aruyag pada'ito si kami'.’

27“Anaruman iya, ‘Kon da'inan sinan, makimalu'oy ako si ka'aw, Tay, papada'irayon si Lazaro si ruma'-na si tatay-ko, 28kay aniya' limangan pa mga sirari-ko lalla. Makigpinahin mga iya pagbuhat si nagbuhat-ko, basi' ga'i mga iya akapada'ito sito lugar nga pammasakitan.’

29“Anaruman si Abraham, ‘Pwidi mga iya amakali si Bala'ud-na si Moises pati' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat.’

30“Aminugad iya, ‘Tay Abraham, ga'i mga iya amakali sinan, pero tibasol mga iya huwang si pagbag'o kon aniya' magbwilta tikang si mga minatay nga pada'iray si mga iya.’

31“Aminugad si Abraham si iya, ‘Kon ga'i mga iya amakali si Bala'ud-na si Moises pati' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat, ga'i may mga iya apatutu'o bisan kon aniya' mabanhaw.’”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index