Search form

Lukas 20

Nagpatilawan Kon Say

Maglihog si Jesus

Mateo 21:23-27; Markos 11:27-33

1Agpadayon si Jesus si pagparaturu'-na si mga a'a ari si mga hawan-na si templo, ngan i mahalap sumat i nagparawali-na. Adda sinan mga allaw, pamadugok si iya i mga puno' paraghalad pati' i mga paragturo' bala'od huwang i mga mata'o kamabu'utan ngan agpamatilaw, 2“Sumatin kami', singnga kaw agsarit si mga nagparabuhat-mo? Say i magtugot si ka'aw sinan?”

3Anaruman dina si Jesus, “Patilawan-ta may kam liwat. Sumati-bi daw ako, 4say i magtugot pagbunyag si Juan, Diyos o a'a?”

5Agpandiriskusyon dahulo mga iya, “Tara', ay sito i pinasumat-ta kam? Kon anaruman kita kam, ‘I Diyos,’ sigurado amatilaw nan iya, ‘Kon sugad, kapa'i may kay ga'i kam agtutu'o si mga allingun-na si Juan?’ 6Pero kon anaruman may liwat kita kam, ‘I a'a,’ aniya' kadilikaduhan-ta kam kay sigurado nga tinalutugan kita kam si mga a'a kay i mga pagtu'u-na gayod nga paragsumat-na si Diyos si Juan.” 7Sanglit anaruman dina mga iya, “Ga'i kami' akatu'anan kon say magtugot si iya.”

8Anaruman gihapon si Jesus, “Kon sugad, ga'i may liwat ako anumat si ka'am kon say i magtugot si ako nga sabuhat-koy to.”

I Isturya Hi'unong

si mga Mangngataman

si Ubasan

Mateo 21:33-46; Markos 12:1-12

9Agpadayon si Jesus pagpahalling si mga a'a sito isturya nga agtukoy si kamatu'uran: “Aniya' lalla magtanom ubasan. Agpa'ataman-nay to si mga mangngataman ngan pataliwan iya. Maliyat iya ag'istar si la'in lugar. 10Ngan panakka-na si tigpangku'on si ubas, agpabawa iya addangan rilihugon pada'iray si mga mangngataman-na basi' pumwan-na mga iya i kapartihan-na si mga pinangku'-na. Pero agpuniti-na dina mga iya i rilihugon, ngan agpabalik-na mga iya nga gana' gayod sabawa-na. 11Agpabawa gihapon i tagtawa' addangan rilihugon pero nagparapuniti to liwat. Nagparapakamalu'an to ngan nagpabalik nga gana' sabawa-na. 12Agpabawa-na pa liwat i katallungan rilihugon. Agsamad-nay to mga iya ngan agpasurhub-na si gawas-na si ubasan.

13“Mangno akapinugad i tagtawa' si kalugaringun-na, ‘Ay daw i binuhat-ko? Pabawa-ko dadi'-koy to lalla nga hinigugma'-ko. Tingali rispitaran-nay to mga iya.’

14“Pero si pakakulaw-na si mga mangngataman si dadi', agsarabut-sabot mga iya, ‘Awira' i iridiro. Matay-ta kam iya basi' kita kam i makabawa si kayamanan-na.’ 15Sanglit agdagnas-nay to mga iya pagawas si ubasan ngan agmatay-na.”

Amatilaw si Jesus pagpaklaro si isturya-na, “Kon sugad, ay may i binuhat-na si tagtawa' si ubasan kuntra si mga iya?” 16Iya mismo manaruman si pagpinugad, “Yayto i binuhat-na: Pada'iray iya ngan matay-na i mga mangngataman. Katapos, pa'intriga-na si la'in i ubasan-na.”

Si pakapakali-na sinan si mga a'a, agpaminugad mga iya, “Ga'i nan kunta' ahinabo'!”

17Agpapuntuk-na si Jesus i pangulawan-na si mga iya ngan aminugad, “Kon ma'in nan iya i karuyag-bi mahinabo', ay may i pagkasabut-bi si nagsurat siray si Kasuratan? Kon ma'in i nagpabawa-na dadi', say may bali' i nagpinugad bato nga maka'anna' ari?

I bato nga nagdiri'-na si mga panday

iya lugod dina i makapasarig si dimu'an.+

18Bisan say i makapangkol sinan bato, sigurado nga akadusmog iya ngan gana' na pulus-na si kinabuhi'-na. Pwira sinan, titakka liwat i uras nga alaho' nan bato ngan i maka'untugan ga'i na gayod nag'arim-ariman.”

19Akatu'anan i mga paragturo' bala'od pati' mga puno' paraghalad nga mga iya i nagpatama'an sito isturya. Sanglit ag'anda' dayon mga iya pa'agi pagdakop si Jesus pero ga'i to mga sahimu-na kay atalaw mga iya si mga a'a.

I Pagbayad Buhis

si Emperador si Roma

Mateo 22:15-22; Markos 12:13-17

20Agparatigamanan-na mga iya pahalap si Jesus sanglit agpanlihog mga iya ispiya nga agpamakunu-kuno nga mga tangkod a'a. Agla'om mga iya nga mga sadakup-na si Jesus kon anala' si pagpahalling-na, basi' sapa'intriga-nay to mga iya si pudir-na si gubirnador. 21Agpamatilaw i mga ispiya si Jesus, “Ma'istro, katu'anan kami' nga pirmi tama' i mga pinahallingan-mo pati' pagturu'-mo. Gana' pina'urug-mo si bisan say kundi' agturo' kaw hamok i pa'agi pagtapit si Diyos nga ag'alagad si kamatu'uran. 22Sumatin ngani' kami', tama' ba' para si kita kam i pagbayad buhis si Emperador si Roma o ma'in?”

23Kundi' sayod si Jesus si mga kalistuhan-na, sanglit aminugad iya, 24“Pakulawu-bi daw ako adda dinari+ diplata.” Mangno amatilaw iya, “Say nan tawa' bayhon pati' aron maka'anna' nan anan?”

25Anaruman mga iya, “Tawa'-na si Emperador.”

Sanglit amahalling may si Jesus, “Kon sugad, bayari-bi i Emperador si mga hinimo nga irog si iya kay tawa'-nay nan ngan bayari-bi may i Diyos si mga hinimo nga irog may liwat si iya kay tawa'-nay nan.”

26Ga'i mga iya sadakup-na si Jesus si mga allingun-na ari si publiko, ngan ga'i liwat mga iya agpakasibo' kay bali i pag'usa-na mga iya si saruman-na si Jesus.

Agpatilaw i mga Sadusiyo

Mahi'unong si Pagkabanhaw

Mateo 22:23-33; Markos 12:18-27

27Aniya' pamadugok si Jesus mga Sadusiyo basi' agpakapatilaw. I mga Sadusiyo, iya i magparapanumat nga ga'i na abanhaw i mga a'a si damuri allaw. 28Aminugad mga iya, “Ma'istro, aniya' mando' nagsurat-na si Moises para si kita kam nga kinahanglan pakasalan-na si sirari i bayaw-na kon amatay i siyaka-na nga gana' pa dadi'-na, basi' akadadi' mga iya nga akwinta bilang dadi'-na si siyaka-na. 29Aniya' siray pitungan lalla magdingsirarihan. Inallahan i siyaka, pero amatay iya nga gana' pa dadi'-na. 30Mangno, agpakasalan-na si kaduwangan 31ngan da'inan may liwat si katallungan hasta nga agbuhat-nay nan si mga magkabirilin pa mga sirari. Agpakasalan-nay ray danda mga iya pitungan ngan agkamaratay mga iya nga ga'i agpakadadi'. 32Si katapus-tapusan, amatay liwat i danda. 33Tara', si pagkabanhaw, say may i tag'alla si danda, kay sapakasalan-na iya si pitungan?”

34Anaruman si Jesus, “Agpamakasal i mga a'a ina'anto panahon. 35Pero la'in i kamutangan si mga a'a nga angay papasakupon si titakka panahon, si uras nga abanhaw mga iya, kay gana' na uru'allahay ari. 36Ga'i na mga iya agkamaratay kay akapariho na mga iya si mga anghel. Mga dadi'-na na mga iya si Diyos ngan agdiringsirarihan tungod si kabanhaw-na mga iya. 37Pero mahi'unong si mga duda-bi kon aniya' ba' mabanhaw, agpamatu'uran-na nayto si Moises si nagsurat-na mahi'unong si hinabo' siray si magpakayat tanaman kon singnga ag'arunan-na i Paragdalom ‘I Diyos nagtutu'u-na kas Abraham, Isaac pati' si Jacob hasta pa ina'anto.’+ 38Kon sugad, pariho si kamutangan-na mga iya, ma'in minatay i magpadayon pagtutu'o kundi' allom dina, ngan tungod sinan, akasayuran kita nga agpadayon pa i kinabuhi'-na si dimu'an nga mamatay na.”

39Aniya' mga paragturo' bala'od ari i manaruman dina, “Ma'istro, mahalap i saruman-mo!” 40Gana' na ni addangan mamuso' pagpatilaw si iya.

Agpaklaro si Jesus

Kon Say i Tinu'inan Mannanalwas

Mateo 22:41–23:7; Markos 12:35-40; Buhat 2:34-35; Hebro 1:13

41Mangno amatilaw si Jesus si mga iya, “Pinapa'i akapinugad i mga paragturo' bala'od nga gi'uru'ampuhi-na hamok si David i Tinu'inan Mannanalwas? 42Mismo si David agpakatu'an ari si Libro si mga Salmo:

Agpinugad i Paragdalom Diyos pada'iray si Paragdalum-ko,

‘Aningkulu'a ato si kawanan-ko,

43tubtob nga sapama'ubus-ko i mga kuntra-mo pa

nga day pannungtungan-mo.’+

44Kon sugad, ‘Paragdalom’ i pagban'u-na si David si gi'uru'ampuhi-na. Sanglit pinapa'i kam akapinugad nga gi'uru'ampuhi-na hamok si David i Tinu'inan Mannanalwas?”

45Si pagparapakali-na si mga a'a, agpinugad-na si Jesus i mga inadalan-na, 46“Agmatuha kam si mga paragturo' bala'od kay agkararuyag mga iya paglalangngan nga mga dikalsa pagpadadayaw ngan agkararuyag liwat si mga talahuron pangumusta-na si mga a'a ari si mirkado. Iyay nan i mga magparapamili' si mga printi panningkulu'an si mga sinaguga pati' si mga pwistoy nan nga akabuwan unra si mga kumbitihan. 47Mga iya i magparapandaya' si mga balo danda pag'ala' si mga inanna'-na, ngan katapos agparapangadyi' to mga a'a maliyat para hamok si pangulawan-na si la'in. Sanglit tungod sinan, mas mara'at i kastigo si mga iya kuntra si ditangnga'.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index