Search form

Lukas 22

I Pag'abuyun-na si Judas

Pagtraydor si Jesus

Mateo 26:2-5; Markos 14:1-2,10-11

1Agtatapit na i Pyista si Tinapay nga Gana' Pammatubu'-na nga nag'arunan liwat Pyista si Paglabay. 2Agkataralaw i mga puno' paraghalad pati' i mga paragturo' bala'od si mga a'a sanglit agparapanganda' mga iya pa'agi nga sapamatay-na mga iya si Jesus nga gana' makatu'an-tu'anan. 3Siray uras akatumanan na si Satanas pagdalom si Judas Iscariote, nga addangan si Dusi. 4Agpada'iray-na si Judas i mga puno' paraghalad pati' i mga puno' si mga bantay si templo. Makikunsaboy to si mga iya kon pa'i-na agtraydor si Jesus. 5Agkaralipay i mga puno' ngan ag'aradda mga iya pagsuhol kwarta si Judas si pagtangdu'-na. 6Sanglit angabuyon iya ngan agtikang pag'anda' si tama' uras nga sapa'intriga-na si Jesus si mga iya kon ma'in ma'a'a.

I Katapusan Panihapon

Mateo 20:25-28; 26:17-29,33-35
Markos 10:42-45; 14:12-25,29-31; Juan 13:21-30,37-38; 1Cor 11:23-25

7Mangno anakka i nagtala'an allaw sallod si Pyista si Tinapay nga Gana' Pammatubu'-na pagbuno' si mga papahalaron nati pa karniro para si pakan pagpa'intom si Paglabay. 8Sanglit agtugunan-na si Jesus si Pedro pati' si Juan, “Padulhuga kam ari ngan timahu-bi i karakanun-ta kam para si pakan.”

9Agpamatilaw mga iya, “Singnga may karuyag-mo nga agtima kami'?”

10Anaruman si Jesus, “Si pasallud-bi si syudad, aniya' sakulawan-bi aro lalla nga agsuknong adda biso' buwahi'. Amungyura kam si iya si ruma' nagpanahikan-na, 11ngan sumati-bi i tagruma', ‘Agpatilaw i Ma'istro si ka'aw kon singnga i kwarto pammanganan-na basi' akapamangan iya huwang si mga inadalan-na pagpa'intom si Paglabay.’ 12Mangno, pakulaw-na kam adda mahaya kwarto ari si dyata' nga hamis na i dimu'an. Timahi-bi ari.”

13Pa'amban mga iya ngan sa'anda'an-na i dimu'an nagsumat-na si Jesus. Mangno agtima mga iya para si pakan.

14Ngan panakka-na si uras, agtarangka' kas Jesus pati' i mga apostul-na. 15Agpinugad-na mga iya, “Agtalinguha gayod ako nga agkatarangka' kita kam pagpa'intom si Paglabay ina'anto myintras ako agsakit, 16kay sumatan-ta kam, ga'i na ako angutro agkakan sito tubtob atuman i katuyu'an-na sito pakan ari si ginhadi'an-na si Diyos.”

17Katapos, angaddo' iya kupa ngan agpasalamat si Diyos dungan si pagpinugad, “Karawatu-bi to ngan agpa'uru'arambitaya kam, 18kay sumatan-ta kam, tikang ina'anto ga'i na ako anginom si bino tubtob anakka i paghadi'-na si Diyos.”

19Mangno angaddo' iya adda bug'os pan ngan agpasalamat si Diyos. Agturutabbi'-nay to ngan agpumwan-na si mga iya dungan si pagpinugad, “Iyay to i puhu'-ko nga nagpatubyan para si ka'am. Irugu-bi to buhat basi' pirmi ako sa'intuman-bi.”

20Kahuman si panihapon, ag'addu'-na utro i kupa ngan pariho gihapon i nagbuhat-na. Aminugad iya, “Iyay to kupa i kasarigan si baha'o pa'agi-na si Diyos pagtapit si iya ngan ahimoy to pina'agi si laha'-ko nga pa'awas para si ka'am. 21Pero i titraydor si ako, atiya' agtangka' sito lamisa. 22Maratayon i Pinili' A'a sigon si dati planu-na si Diyos, pero papabidu'on gayod i titraydor si iya.” 23Mangno agsipuruparatilaway mga iya kon say si mga iya i makabuhat sito.

24Katapos, agparasusuhay mga iya kon say i bantugan si mga iya. 25Agwaydong si mga iya si Jesus, “Agpanggamit pinirit pagdalom i mga hadi'-na si mga nasyon ngan i mga aniya' gahum-na aglugaring pagpangaron ‘Paragbuhat Mahalap’ si mga kalugaringun-na. 26Pero ma'in da'inan sinan i pa'agi-bi pagdalom si kapararihu-bi. Lugod, kon say si ka'am i pinakabantugan, kunta' aglugaring iya nga magin gisirarihi ngan i magpuno' may kinahanglan agpakangrilihugon. 27Kay singnga si duway to i labaw, i nagtuluran o i magtulod? Ma'in ba' i nagtuluran? Pero si paghuwang-ko si ka'am, agpakangrilihugon ako dina. 28Ka'am i mag'unong si mga kakurihan-ko. 29Sanglit papatu'inun-ko si ka'am i gahom pagpamuno' pariho si nagpatu'in-na na si Tatay-ko si ako, 30basi' agkatarangka' kam si lamisa-ko ari si ginhadi'an-ko ngan basi' nagpamatingkulo' kam si mga truno si uras nga husgaran-bi i dusi pamilya si mga a'a-na si Israel.

31“Simon, amati'a Simon. Tugot na si Satanas pagpurbar kon ungod i mga pagtutu'u-bi ngan pina'agi sito abulag i tangkod pati' i ma'in nga day nag'ag'ag trigo. 32Pero ag'ampu'an-ta kaw nga ga'i arungay i pagtutu'u-mo. Si pagsarig-na gihapon si pagtutu'u-mo, pakusugon i mga pagtutu'u-na si mga kabugtu'an-mo.”

33Aminugad may iya, “Paragdalom, andam ako pagpakihuwang si ka'aw bisan pa si kaprisuhan pati' si kamatayon.”

34Anaruman may si Jesus, “Pedro, sumatan-ta kaw, antis anutturu'ok i manok ina'anto, agdidiwaray na kaw dina sin tallo nga ga'i ako sakilala-mo.”

35Mangno amatilaw si Jesus, “Aniya' ba' pangulangan-bi ngan pagpalangngan-ko si ka'am nga gana' bawa-bawahay pitaka, bag pati' adda pa sandalyas?”

Agpanaruman mga iya, “Gana'.”

36Agpinugad-na mga iya si Jesus, “Pero ina'anto, bawahu-bi kon aniya' pitaka-bi pati' bag-bi, ngan kon say i gana' ispada-na, kinahanglan baligya'an-na i pammakurumbut-na basi' akaballi iya. 37Kinahanglan atuman si kinabuhi'-ko i maka'anna' si Kasuratan: ‘Trarataron iya pariho si makasasala'.’+ Sumatan-ta kam nga ma'in na pira i pagtuman sito.”

38Mangno agpaminugad i mga inadalan, “Paragdalom, kulawin, aniya' ato duwa ispada.”

Anaruman si Jesus, “Tama' naynan.”

I Pag'ampu'-na si Jesus

ari si Bukid-na si Ka'ulibuhan

Mateo 26:36-46; Markos 14:32-42

39Kahuman sinan pamatakod kas Jesus pati' i mga inadalan-na pada'iray si tagudtod nag'arunan Bukid-na si Ka'ulibuhan kay iya may i kabatasanan-na mga iya. 40Si panakka-na mga iya ari agpaminugad-nay to, “Ag'ampu'a kam basi' sa'agwanta-bi i mga pagpurbar si mga pagtutu'u-bi.” 41Mangno padahulo iya si mga inadalan-na nga tu'ig hamok takka-na si balitok i katala-na. Anluhod iya ngan agpangadyi', 42“Tatay-ko, kon katuyu'an-mo, ala'on to kupa si kasakitan tikang si ako, pero dakaw agtumanon i katuyu'an-ko hamok, kundi' i katuyu'an-mo gayod.” 43Katapos, aniya' anghel man langit pakulaw si iya ngan agpabaskug-na i pagtutu'u-na. 44Mangno day mabuka i kasing-kasing-na si kasakitan. Maniguro pa gayod iya agpangadyi' ngan manarabigay i dangga-na day laha' nga sigi mattak.+

45Kahuman-na ag'ampo', pabwiltay to si mga iya ngan satakkahan-na nga agparapamaturi na dina tungod si mga kabidu'an-na. 46Agtilaw-na mga iya si Jesus, “Ay kay agparapamaturi kam? Banguna kam anan ngan ag'ampu'a kam basi' agpaka'agwanta kam.”

I Pagdakop si Jesus

Mateo 26:47-56; Markos 14:43-50; Juan 18:3-11

47Si pagparapahalling-na pa si Jesus, aniya' kalabbatan manakka ngan i magbaya' si mga iya, iya si Judas nga addangan si Dusi. Agduguk-na sito si Jesus basi' angurok. 48Pero amatilaw si Jesus, “I pag'uruk-mo ba' i pa'agi-mo pagtukoy si Pinili' A'a pagtraydor si iya?”

49Ngan pakasabut-na na si mga magpalibot si Jesus si tihinabo', amatilaw mga iya, “Paragdalom, gamit kami' ba' mga ispaday to?” 50Ngan addangan si mga iya i manigbas dayon si rilihugun-na si gilalabawi paraghalad, ngan akapalungan i kawanan talinga-na.

51Pero agsimul-na mga iya si Jesus, “Tama' naynan!” Mangno, ag'addu'-na i talinga-na si lalla ngan agpasulit-na gihapon.

52Mangno amahalling si Jesus ari si mga puno' paraghalad, si mga puno' si mga gwardya si templo pati' si mga mata'o kamabu'utan nga agpamada'iray pagdakop si iya, “Ribildi ba' ako nga kinahanglan kam gayod agbawa si mga ispada-bi pati' si mga batuta-bi? 53Balang allaw aghururuwang kita kam ari si mga hawan-na si templo ngan ga'i may ako agdakup-bi. Pero iya nayto i uras nagpatugut-na si ka'am si Diyos, i uras nga i kalu'uman i magdalom.”

Agdidiwarayan-na si Pedro

si Jesus

Mateo 26:69-75; Markos 14:66-72; Juan 18:16-18,25-27

54Mangno, agpugulan-na mga iya si Jesus ngan agbawa-nay to mga iya pada'iray si ruma'-na si gilalabawi paraghalad. Amungyod si Pedro nga apartado si mga iya. 55Si panakka-na mga iya, aniya' magpaparuktan ari si hawan nga pangngangarung-arungan ngan pahuwang si Pedro si mga magpaningkarag ari. 56Si pagparalumpagi'-na ari, aniya' kabulig danda makakulaw si iya. Agparahiling-hiling-na iya pahalap ngan aminugad, “Huwang-nay to liwat sinan!”

57Pero agdidiwarayan-na iya si pagpinugad, “Ni', ga'i ako angilala sinan.”

58Kata'ud-ta'uran, aniya' liwat maminugad si iya, “Addangan liwat kaw si mga kahuruwangan-na.”

Anaruman si Pedro, “Mano, ga'i kami' aghuwang sinan.”

59Mga un'ura i palihis, aniya' gihapon maminugad, “Sigurado ako nga huwang-nay to liwat sinan, kay taga Galilea liwat iya.”

60Anaruman si Pedro, “Ambot Mano, gana' sa'urup-urupan-ko si nagparayawit-moy nan!” Mismo si pagparapahalling-na, anutturu'ok i manok. 61Anili' i Paragdalom ngan diritso agbuslung-na si Pedro. Tungod sinan, sa'intuman-na dayon si Pedro i pinahallingan-na si Paragdalom: “Antis anutturu'ok i manok ina'anto, agdidiwaray na kaw dina sin tallo nga ga'i ako sakilala-mo.” 62Mangno pagawas iya ngan ari agparadinamag makusog.

63Siray uras, nagparalangkagan si Jesus ngan nagparapuniti si mga gwardya magpamantay si iya. 64Nagtambunan i mga mata-na ngan nagparapinugad, “Tiguhon daw! Say di' i mamuniti si ka'aw?” 65Ngan agparapamahalling pa mga iya mga pala'in-la'in pagtamay si Jesus.

Si Jesus Atubang si Pilato

pati' si Gubirnador Herodes

Mateo 26:63-66; 27:11-26; Markos 14:61-63; 15:2-15; Juan 18:19-21,29-37,39–19:16

66Kanalungan, agtiripon i kunsihu-na si mga mata'o kamabu'utan si mga Hebro, nga aghururuwang i mga puno' paraghalad pati' i mga paragturo' bala'od. Agpa'atubang-na mga iya si Jesus ngan 67agmandaran-na, “Sumatin ngani' kami': Ka'aw ba' i Tinu'inan Mannanalwas?”

Anaruman si Jesus, “Kon sumatan-ta kam, ga'i kam anutu'o, 68ngan kon ako namay i mamatilaw si ka'am, ga'i kam anaruman. 69Pero tikang si ina'anto, papatingkulu'on i Pinili' A'a si kawanan-na si Makagagahom Diyos.”

70Agpamatilaw mga iya dimu'an, “Kon sugad, ka'aw bali' i Dadi'-na si Diyos?”

Anaruman si Jesus, “Tama' gayod i pagkapinugad-bi nga ako.”

71Mangisog dayon mga iya, “Ga'i na kita kam agkinahanglan pa mga ibidinsya! Mismo iya i magyawit si mga mara'at allingon nga sapamati'an-ta na kam.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index