Search form

Lukas 23

1Pamatunggo i bug'os kunsiho ngan nagbawa dayon iya atubang si Pilato. 2Agtikangan-nay to mga iya pagpasumbong si pagpinugad, “Sadiskubrihan kami' nga agparapamasamuk-na sito a'a i nasyun-ta kam. Agdiri'-na i pagbayad buhis si Emperador ngan agparapinugad nga addangan iya hadi', i Tinu'inan Mannanalwas.”

3Sanglit agtilaw-na si Pilato si Jesus, “Ka'aw ba' i hadi'-na si mga Hebro?”

Anaruman may si Jesus, “Oho', ngan ka'aw i magpaguwa' sinan.”

4Mangno agpinugad-na si Pilato i mga puno' paraghalad pati' i magpanggubok ari, “Gana' sa'anda'an-ko sala' sito a'a nga angay paratukan.”

5Pero agpamirit gayod mga iya si pagpinugad, “Iyay nan i a'a magparapasaramulyo si mga a'a si bug'os Judea pina'agi si mga turu'-na. Agtikang iya ari si Galilea ngan agparaharushus-na pada'ito.”

6Si pakabati'-na sinan si Pilato, amatilaw iya kon taga Galilea ba' si Jesus. 7Si pakakatu'an-na nga taga sunsari'i si Jesus si nagpamunu'an-na si Herodes, agpapada'iray-nay to si nag'istaran-na kay siray uras ari liwat mismo si Jerusalem si Herodes.

8Si pakakulaw-na si Herodes si Jesus, bali gayod i kalipay-na. Maliyat na panahon aghandom iya pag'ikukulaw tungod si mga sapamati'an-na mahi'unong si iya ngan agla'om iya nga aniya' mga makagagahom binuhatan sapakulaw-na si iya si Jesus. 9Sanglit malabbat i mga patilaw-na si Herodes pero ga'i gayod iya anaruman. 10Agparapantutunggo ari i mga puno' paraghalad pati' i mga paragturo' bala'od ngan maniguroy to gayod mga iya paghimu-himo kasal'anan kuntra si Jesus. 11Mangno nagparapakamalu'an liwat iya si kas Herodes pati' si mga sundalu-na. Agparapanlangkagan-nay to mga iya ngan agbistihan-na si mabulangga'ak gayod. Pagkatapos agpabwilta-na mga iya pada'iray si Pilato. 12Tikang siray allaw, agkakumpaniya na kas Herodes pati' Pilato nga dati bali pagkuntrahan.

13Agpaman'u-na si Pilato i mga puno' paraghalad, i mga la'in pa punu'an pati' i mga a'a 14ngan agpaminugad-na, “Agbawa-bi to a'a ato ngan agpaminugad kam nga agparadagka-na i mga a'a pagribildi. Ag'usisa-ko na iya atubang si ka'am ngan gana' sa'anda'an-ko sala' sito a'a nga angay paratukan sigon si mga sumbung-bi. 15Da'inan may si Herodes, gana' liwat sa'anda'an-na si iya sala', sanglit agpabwilta-na iya ato si kita kam. Mismo ka'am akakulaw nga gana' binuhatan-na nga angay paratukan kamatayon. 16Sanglit, palibri-ko iya kahuman-ko si iya agpalapnit.”+

18Agdurungan i mga a'a agpanurakaw, “Matayon nan a'a! Palibrihon si Barabas!” 19Apriso si Barabas tungod kay iya i magtikang si saramok ari si syudad pati' akamatay.

20Aruyag gayod si Pilato nga akalibri si Jesus, sanglit, makibagaw gihapon iya si mga a'a. 21Pero sigi hamok mga iya panurakaw, “Papaku'on iya si kudos, papaku'on iya si kudos!”

22Si katallo bisis aminugad gihapon si Pilato si mga iya, “Apa'i may kay agda'inana kam sinan? Ay i mara'at binuhatan-na sito a'a? Gana' may sa'anda'an-ko si iya sala' nga angay paratukan kamatayon. Sanglit, palapnit-ko hamok iya ngan palibri-ko.”

23Pero sigi hamok mga iya panurakaw nga pinapako' si kudos si Jesus, ngan abawa iya si mga tinurakaw-na. 24Sanglit, akapinsar si Pilato pagtugot na hamok si mga karuyag-na. 25Agpalibri-na si Pilato i a'a nagpapalibri-na mga iya nga mapriso tungod si saramok pati' pagmatay ngan agpa'intriga-na si Jesus basi' atuman i katuyu'an-na si mga a'a.

Nagpapako' si Jesus si Kudos

Mateo 27:33-44; Markos 15:22-32; Juan 19:17-24,29

26Aniya' lalla taga sunsari'i si syudad Cirene nag'arunan Simon nga padulhog siray uras. Si pagbawa-na na si mga sundalo si Jesus si pammamatayan, satupu'-na mga iya si Simon ngan agpabalyu-na mga iya i kudos pagpapalangkit si iya si damurihan-na si Jesus. 27Bali na labbat i magparapamurubungyod si iya, ngan aniya' mga danda magparapandinamag. 28Anili' si mga iya si Jesus ngan aminugad, “Ka'am mga danday nan nga mga taga Jerusalem, dakam ako agparapanangisi-bi, lugod panangisi-bi i mga kalugaringun-bi pati' i mga kadadi'an-bi, 29kay titakka i uras nga agpaminugad kam, ‘Malipayon i mga danda nga ga'i pwidi agdadi' pati' ga'i nagsusuhan!’ 30Sinan uras

malabbat makapinugad, ‘Mas mahalap kon akatimpagan kami' si mga kabubukiran,

o ma'in ngani' akatambunan si mga katagudturan!’+

31I mga binuhatan-na si mga a'a si ako ina'anto, akapariho si pagpirit si mamata' kayo pagpatukon. Kon agda'ito sito mga iya ina'anto, iya pa ba' kon uga na i ga'i mga pinatukun-na.”

32Aniya' liwat duwangan kriminal nagbawa-na si mga sundalo nga paratukan kamatayon. 33Si panakka-na mga iya si tagudtod nag'arunan Takuluk-na si Minatay, agpapaku'-na mga iya si Jesus. Nagpapako' liwat i mga kriminal si mga kudus-na, i addangan ari si kawanan-na ngan i addangan may ari si kawiri-na. 34Aminugad si Jesus, “Tatay-ko, pasayluhon mga iya kay ga'i agpakatu'anan si mga sabuhat-na.”+ Mangno, agpararti-na mga iya i mga sul'ut-na si Jesus pina'agi si ripa.

35Agparapangulaw i mga a'a pero sigi dina panabri' i mga puno' si iya. Agparapaminugad mga iya, “Sasalbar-na lugod i la'in a'a. Pata'anan-ta kon sasalbar-na i kalugaringun-na, kon ungod nga iya i Tinu'inan Mannanalwas nagpabawa-na si Diyos, i Addangan Pinili'-na.”

36Pamadugok liwat i mga sundalo ngan nagparalangkagan iya. Ag'agda-na mga iya pagpaki'inom si malassom na bino 37ngan agpaminugad, “Kon ungod nga ka'aw i hadi'-na si mga Hebro, salbaron kalugaringun-moy nan.”

38Aniya' makasurat ari si takulukan-na nga da'ito sito:

I HADI'-NA SI MGA HEBRO

39Addangan liwat si mga kriminal nga kahuruwangan-na nagpapako', agparatamay si pagpinugad, “Ma'in ba' ka'aw i Tinu'inan Mannanalwas? Salbaron kalugaringun-moy nan pati' kami'!”

40Pero agsimul-na iya si huwang-na kriminal, “Gana' ba' katahap-mo si Diyos? Pariho may hamok i patuk-ta pati' si tawa'-na? 41Si kita, tama' i sakarawat-ta para si sabuhat-ta. Pero yayto a'a gana' binuhatan-na mara'at.”

42Mangno aminugad iya, “Jesus, intumon may ako kon agtikang na i paghadi'-mo.”

43Anaruman si Jesus si iya, “Sumatan-ta kaw si kamatu'uran, mismo ina'anto allaw aghuwang na kita ari si para'iso.”

I Kamatayun-na si Jesus

Mateo 27:45-56; Markos 15:33-41

44Ngan ka'amudtuhan, anlu'om i bug'os pitak palibot ari mga tallo uras, 45tungod kay aniya' maka'ulang si pagsirak-na si allaw. Mangno ari si templo, hintak agisi' si duwa parti i pannalingkop kurtina. 46Amahalling makusog si Jesus, “Tatay-ko, agpatubyan-ko si ka'aw i espiritu-ko.” Si pakapinugad-na sinan, pahuway na dayon i paghingasung-na.

47Ngan pakakulaw-na si sari'i sinturyon+ si mahinabo', agdayaw iya si Diyos si pagpinugad, “Sigurado nga matadong to a'a.” 48Kundi' pakakulaw-na si kalabbatan mangngungusisa ari si kamatayun-na, pamalitiray to nga sigi pandugmok si mga darakan-na ngan sigi panagutsot. 49Pero i dimu'an magpakakilala si iya agparapanunggo hamok si katalahan pagkulaw sito dimu'an huwang na i mga danda nga magparapamaya'-baya' tikang pa si Galilea.

I Paglabbong si Jesus

Mateo 27:57-61; Markos 15:42-47; Juan 19:38-42

50-51Aniya' matadong ngan bali kadaluman a'a nga nag'arunan Jose. Taga sunsari'i iya si Arimatea, Judea nga agparapanimulat si paghadi'-na si Diyos. Bisan kon myimbro iya si kunsiho, ga'i to angalagad si mga disisyun-na mga iya pati' si mga buhat-na. 52Sanglit padugok iya si Pilato pagpalako si bangkay-na si Jesus. 53Katapos, aghaw'as-na i bangkay ari si kudos ngan agputus-nay to si katsa. Mangno aghulid-na si adda kwiba panlalabbungan nga naghimo si pangpang ari, nga gana' pa gayod makalabbungan.

54Siray allaw, Bispira na si Allaw Pandidiskanso ngan agtikalu'om na. 55Agpamungyod si Jose i mga danda nga magpamaya' si Jesus tikang si Galilea ngan sakulawan-na mga iya kon pinapa'i paghulid si Jesus si kwiba panlalabbungan. 56Mangno agpamalik mga iya pag'andam si pasangngit pati' i mga la'in gamit pammabu'bo' si puhu'-na pero agdiskanso mga iya dahulo si Allaw Pandidiskanso sigon si kasugu'an.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index