Search form

Lukas 24

I Pakabanhaw-na si Jesus

Mateo 28:1-8; Markos 16:1-8; Juan 20:1-8

1Kadumingguhan, nalung-nalong pa gayod i mga danda agpamada'iray si naglabbungan ngan agpamawa-na i nagpangandam-na pasangngit. 2Si panakka-na mga iya ari, sa'usisahan-na mga iya nga nagpaligid na dina i bato, 3pero si pasallud-na mga iya, ga'i na mga iya sa'anda'an-na ari i bangkay-na si Ginu'o Jesus. 4Si pagpara'usa-na mga iya mahi'unong sito, hintak mga iya agpakakulaw duwangan lalla magtutunggo si mga kagiliran-na nga akapariho si kil'at i kadanta'-na si mga sutana-na. 5Tungod si kangarat-na si mga danda agpakaduko' mga iya, pero agpaminugad i mga lalla, “Ay kay ato kam si lugar-nay to si mga minatay agpara'anda' si addangan nga allom? 6Ga'i na iya ato; abanhaw iya! Ga'i na ba' sa'intuman-bi i nagsumat-na si ka'am ngan paghuruwang-bi ari si Galilea? 7Agpinugad iya, ‘Papa'intrigahon i Pinili' A'a si pagdalum-na si mga makasasala'. Papapaku'on iya si kudos ngan si katallo allaw abanhaw iya.’” 8Sa'intuman-na dayon mga iya i mga pinahallingan-na si Jesus.

9Si pagpamalik-na na mga iya man kwiba, agdiritso mga iya si panniripunan-na si Unsi pati' si ditangnga' pa mga inadalan ngan agsumatan-nay to si dimu'an mahinabo' si mga iya. 10I mga danda magpanumat sito si mga apostol, iya kas Maria Magdalena, Joana, Maria nga nanay-na si Santiago pati' i mga la'in pa mga kahuruwangan-na. 11Pero ga'i mga iya agpanutu'o si mga danda tungod kay para si mga iya day surusurumaton to hamok isturya. 12Bisan kon da'inan sinan, paduwa'i gihapon si Pedro ngan aglalahi pan kwiba. Si pangubu'-na, gana' la'in sakulawan-na kon ma'in na hamok i tampi' nagpaputos si Jesus. Mangno agbalik iya, nga agpara'usa-na kon ay kay da'iray i mahinabo'.

I mga Hinabo'

si Lalan pan Emmaus

13Mismo siray allaw, aniya' duwangan si mga inadalan nga agbaktas pada'iray si bungto Emmaus. Mga unsi kilumitro i katalahan-na sito tikang si Jerusalem. 14Sigi mga iya isturya mahi'unong si dimu'an mga mahinabo' pa hamok. 15Si pagparabagaw-na mga iya, patapit si Jesus si mga iya ngan makibungyod aglalangngan, 16pero aniya' maka'ulang nga ga'i mga iya samayu'-mayu'an-na gayod.

17Amatilaw to si mga iya, “Ay i nagparabagaw-bi si pagparalalangngan-bi?”

Pahuway mga iya nga mga masurub'on. 18Addangan si mga iya nga nag'arunan Cleopas i manaruman, “Ka'aw daw hamok siguro i addangan mamyista si Jerusalem nga ma'in sayod si mga mahinabo' ari si pa'agi ray mga allaw?”

19“Ay hinabu'a?” lingun-na may si Jesus.

“I mahi'unong si Jesus nga taga Nasaret,” i saruman-na mga iya. “Paragsumat-na iya si Diyos, nga bali kagamhanan i mga allingun-na pati' i mga buhat-na si pangulawan-na si Diyos pati' si dimu'an mga a'a. 20Agpa'intriga-na iya si mga puno' paraghalad pati' si mga punu'an-ta kam nga akapatukan kamatayon, ngan nagpapako' to si kudos. 21Tara' kay agla'om kami' nga iya i tilukat si mga a'a-na si Israel nga agpakalibri. Pwira pa liwat sinan, i katallo nayto allaw tikang si pakahinabu'-na ngan 22agpa'usa kami' si isturya-na si mga kahuruwangan kami' danda. Ina'an nalung-nalong pa, agpamada'iray mga iya si kwiba naglabbungan, 23pero ga'i mga iya sa'anda'an-na i puhu'-na. Agpamalik mga iya ngan agsumatan-na kami' nga agpakakulaw kuno' mga iya mga anghel magpaminugad nga abanhaw iya. 24Mangno aniya' si mga kahuruwangan kami' magpamada'iray ngan ari kinadiskubrihan nga ungod i nagsumat-na si mga danda hi'unong si kwiba, pero ga'i mga iya sakulawan-na ari si Jesus.”

25Aminugad si Jesus si mga iya, “Day gana' mga isip-bi, mga maluya pa kam gayod pagtutu'o si dimu'an mga pinahallingan-na si mga paragsumat-na si Diyos! 26Ma'in ba' nga kinahanglan agsakit sito i Tinu'inan Mannanalwas ngan pina'agi sinan sa'angkun-na i maka'angayan pwistu-na?” 27Mangno ag'isplikaran-na mga iya si dimu'an magpaka'anna' si Kasuratan mahi'unong si iya, tikang gayod si Bala'ud-na si Moises hasta pa nga ag'agihan-na mga iya i kabug'usan-na si Nagpanurat-na si mga Paragsumat.

28Si pagdadara'un-na na mga iya si papada'irayun-na bungto, a'abat si Jesus nga day ma'in pa iya tihuway. 29Sanglit maniguro gayod mga iya paghawid si pagpinugad, “Padiskansuha dahulo si kami' to kay kuhap na. Ma'in na pira i kasangumon.” Pahawid iya ngan agdayon si mga nag'istaran-na mga iya.

30Si pagtararangka'-na na mga iya si pagkakanan, angaddo' si Jesus adda bug'os pan, agpasalamat iya si Diyos, ngan agturutabbi'-na. Mangno agparu'du'-nay to si mga iya. 31Siray uras ag'abrihan-na si Diyos i mga mata-na ngan agpakamayu'-mayo' nayto si iya. Diritso iya apara' si mga pangulawan-na 32ngan aniya' si mga iya maminugad, “Sanglit may bali' day matapit andang i kasing-kasing-ta ngan akabalikan i pagla'um-ta si pagparabagaw-na si kita ina'an ari si lalan pati' si pagparapasabut-na si kita si Kasuratan.”

33Patukal dayon mga iya ngan agbwilta pan Jerusalem. Ari mga iya satakka-na i Unsi pati' i ditangnga' pa mga inadalan nga agtiriripon. 34Yayto i tinakka-na mga iya allingon: “Ungod gayod nga abanhaw i Ginu'o. Agpakulaw iya si Simon.” 35Mangno agsumat may i duwangan si mga mahinabo' si mga iya ari si lalan, pati' kon pinapa'i mga iya sakilala-na si Jesus si pagturutabbi'-na si pan.

Agpakulaw si Jesus

si mga Inadalan

36Si pagparabararagaw-na mga iya mahi'unong sito, hintak pakulaw si Jesus nga agtutunggo huwang si mga iya ngan aminugad, “Karawatu-bi i kamurayaw.”

37Nginarat mga iya ngan bali i mga kulba-na kay i mga pagkagasi-na nga kalag i mga sakulawan-na. 38Agpaminugad-na mga iya, “Ay kay agkabururong kam pati' aniya' pa mga pagduda-bi? 39Kulawi-bi ngani' mga tamburu'-koy to pati' mga kitid-ko. Akoy to gayod! Kapkapu-bi ako ngan buslungu-bi pahalap. I kalag gana' isi-na pati' ta'ulang-na ma'in pariho si sakulawan-bi ina'anto si ako.”

40Pakapinugad-na sinan, agpakulaw-na si mga iya i mga tamburu'-na pati' i mga kitid-na. 41Myintras ga'i pa mga iya agpanutu'o tungod kay agsalakot pa si mga kasing-kasing-na i kalipayan pati' i pag'usa, amatilaw pa iya, “Aniya' ba' ato nga pwidi akakan?” 42Agparu'du'an-nay to mga iya pinarilya daying 43ngan agkakan-na mismo atubang si mga iya.

44Aminugad to si mga iya, “Yayto i nagpinugad-ko si ka'am siray ngan paghururuwang-ta pa kam: Kinahanglan nga atuman i dimu'an maka'anna' si Kasuratan mahi'unong si ako nga kina'anda'an si Bala'ud-na si Moises, si Nagpanurat-na si mga Paragsumat, pati' si Mga Salmo.”

45Mangno, agpangabrihan-na si Jesus i mga inisipan-na basi' agpakasabot mga iya si Kasuratan 46ngan aminugad, “Aka'anna' si Kasuratan nga papasakiton ngan maratayon i Tinu'inan Mannanalwas pero si katallo allaw abanhaw iya. 47Katapos tirikangan ato si Jerusalem hasta nga anakka si dimu'an nasyon i pagpasamwak nga kinahanglan agbasol i a'a huwang si pagbag'o. Nagpasamwak liwat nga pwidi apasaylo i mga sala' pina'agi si arun-na. 48Ka'am i mga magpakatistigos sito dimu'an. 49Pabawa-ko si ka'am i nagsa'ad-na siray si Tatay-ko, sanglit ag'antahaka kam hamok ato si syudad hasta nga ga'i kam nag'ayupan si gahom man dyata'.”

I Pag'alsa si Jesus

pan Langit

Markos 16:19-20; Buhat 1:9-11

50Pakapabungyud-na si mga iya pan gawas si syudad nga agdadara'on si baryo Betania, ag'alsa-na si Jesus i mga tamburu'-na ngan agbindisyunan-na mga iya. 51Si pagparabindisyun-na, pa'amban to si mga iya ngan a'alsa iya pan langit. 52Mangno, agpanluhod i mga inadalan pag'ampo' si iya ngan katapos agpamwilta mga iya pan Jerusalem nga bali i mga kalipayan-na. 53Pirmi na hamok mga iya ari si templo pagdayaw si Diyos.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index