Search form

Lukas 5

I Pag'agda-na si Jesus

si Primiro mga Inadalan

Mateo 4:18-22; Markos 1:16-20; Juan 1:40-42

1Adda allaw, agparatutunggo si Jesus si bihing-na si Danaw Genesaret+ ngan aggurubok si iya i mga a'a pagpamati' si allingun-na si Diyos. 2Akakulaw iya duwa paraw nga nag'ambanan hamok si mga mannagat ari si nabnaban kay agpanyabyab dina si mga pukut-na. 3Pasang'at iya si adda sito mga paraw nga tawa'-na si Simon, ngan tigpatukal-tukal-nay to diki'it si baybayon. Mangno aningkulo' iya si paraw ngan agparaturu'an-na i mga a'a.

4Pakatapus-na pagparapahalling, agpinugad-na si Simon, “Pakurukalalumu-bi, ngan taktaku-bi pukut-bi nan basi' akabawa.”

5Anaruman si Simon, “Sinyor, agbudlay gayod kami' pakanalong, ngan gana' sabawa kami' bisan adda pa may. Pero tungod kay agpinugad kaw, taktak-koy to mga pukot.”

6Pakahuman-na mga iya agtaktak, mabuburhaton gayod i mga pukut-na tungod si kalabbat-na si daying mga sadakup-na. 7Sanglit agpaypay-na mga iya i mga kabakas-na nga agpanakay si la'in paraw basi' akabuligan mga iya. Pamadugok to ngan agkargahan-na mga iya i duwa paraw ngan mga matutulluron tungod kay puro panno' si daying.

8Pakakulaw-na sinan si Simon Pedro, anluhod iya atubang si Jesus ngan aminugad, “Paragdalom, patalaha si ako kay adda ako makasasala'!” 9Agda'inan iya sinan kay kinulbahan iya ngan ag'usa hasta pa i mga ka'adda-na sakayan tungod si mga pagtama'-na. 10Ag'usa liwat i duwangan kabakas-na si Simon, nga kas Santiago pati' Juan, i mga dadi'-na si Sebedeo.

Pero agpinugad-na si Jesus si Simon, “Dakaw atalaw. Tikang ina'anto, mga a'a na i sabawa-mo pagtapod si Diyos pariho si daying sabawa-mo tubtob ina'anto.” 11Sanglit agbungsud-na mga iya i mga paraw-na, agpangambanan-na i dimu'an mga inanna'-na ngan amaya' mga iya si Jesus.

I Pagbulong si Liprusuhon

Mateo 8:2-4; Markos 1:40-44

12Ngan ari kas Jesus si adda bungto, aniya' padugok lalla nga tanak i bug'os puhu'-na si lipruso. Pakakulaw-na sinan a'a si Jesus, pa'akkom iya. Mangno makimalu'oy, “Sinyor, sapahalap-mo gad ako, kon aruyag kaw.”

13Agdu'unan-na si palat-na si Jesus i lalla ngan aminugad, “Oho' gad, buhat-koy nan. Anhalapa!” A'ala' dayon i liprusu-na.

14Mangno agtugunan-nay to si Jesus, “Dakaw agsumat si bisan say, pero pada'iraya si paraghalad ngan pakulawon si iya i puhu'-mo. Tighalara ari si nagmandu'-na si Moises para si manhalap basi' kinatu'anan nga nagparatuman pa i Bala'od.”

15Pero agsasamwak dina i mga sumat mahi'unong si iya. Sanglit sigi durugukay i mga a'a pagpamati' si iya pati' pagpabulong si mga nagpangabat-na. 16Bisan bali i kasibutan-na, agsob palitira si Jesus pan kamingawan pagpangadyi'.

Agpalangngan-na si Jesus

i Irapa

Mateo 9:2-8; Markos 2:3-12

17Adda allaw, aniya' mga Parisiyo pati' mga paragturo' bala'od magpaningkulo' matapit si iya si pagparaturu'-na. Tikang to mga iya si dimu'an kaburubungtuhan-na si Galilea pati' si Judea hasta pa si Jerusalem. Siray uras, ari si Jesus i gahom pagpahalap si mga maburong nga nagpumwan-na si Paragdalom. 18Kata'ud-ta'uran aniya' magpanakka nga agpamawa irapa lalla nagbayawan si panlilibbakan. Ag'isasallod gayod kunta' mga iya si ruma' basi' sabawa-nay to mga iya atubang si Jesus. 19Pero gana' mga sa'anda'an-na pa'agi nga sahimu-nay nan mga iya tungod si kalabbat-na si a'a. Sanglit amanahik mga iya si hagdan pan binubungan.+ Agbulsugan-na mga iya ngan agtuntun-na mga iya i irapa huwang si naglibbakan-na ari si tangnga'-na si ka'aha'an, yungod si Jesus. 20Ngan pakakulaw-na si Jesus si pagtapud-na sito mga a'a, aminugad iya, “Sangkay, nagpasaylo na i mga sala'-mo.”

21Agtikang dayon pagngurub-ngurob i mga Parisiyo pati' i mga paragturo' bala'od, “Say ba' to aha'a maglalabaw to si Diyos? Gana' makapasaylo si mga sala' kon ma'in hamok i Diyos.”

22Akatu'anan si Jesus si mga inisipan-na, sanglit amatilaw iya, “Ay kay da'inan sinan i mga inisipan-bi? 23Singnga sito i masayon: I pagpinugad, ‘Nagpasaylo i mga sala'-mo’ o i pagpinugad, ‘Anungguha ngan alangngana’? 24Pero, basi' sakatu'anan-bi nga i Pinili' A'a aniya' gahum-na ato si kalibutan pagpasaylo si mga sala', palangngan-koy to irapa.” Mangno agpinugad-na i irapa, “Agtuninunga si ako. Anungguha, addu'on naglibbakan-moy nan ngan agbalika.” 25Anunggo dayon iya atubang si dimu'an, agbitbit-na i naglibbakan-na ngan agparadayaw iya si Diyos si pagbalik-na. 26Ag'usa i dimu'an ngan agpakapinugad mga iya, “Pambihira i sakulawan kami' ina'anto.” Agdayaw-na mga iya i Diyos bawa i mahaya pagtahod si iya.

I Pag'agda-na si Jesus si Levi

nga Nag'arunan Liwat Mateo

Mateo 9:9-13; Markos 2:14-17

27Kahuman sinan, palangngan si Jesus ngan samasiran-na namay i paragsukot buhis nag'arunan Levi nga agparatingkulo' si pwistu-na. Agpinugad-na iya si Jesus, “Amaya'a ngan agsunura si ako.” 28Ag'ambanan-na si Levi i dimu'an inanna'-na ngan amaya' si iya.

29Mangno aniya' allaw nga agtima mahaya pakan si Levi para si Jesus ari si ruma'-na, ngan malabbat i mga paragsukot buhis+ pati' la'in pa nga nagpaminugad makasasala'+ nga makitangka' si mga iya pagkakan. 30Pero aniya' pamalabay mga Parisiyo huwang i mga paragturo' bala'od nga sakup-na mga iya nga agriklamo ari si mga inadalan-na, “Ay kay makihuwang kam pagkakan pati' pag'inom si mga paragsukot nan buhis hasta si mga makasasala' nan?”

31Mismo si Jesus i manaruman si mga iya, “Ma'in i mga mahalap a'a i magpanginahanglan duktor, kundi' i mga maburong dina. 32Ga'i ako pada'ito pag'agda si magpaminugad nga matadong mga iya a'a, kundi' pada'ito ako pag'agda si mga makasasala' basi' agpamasol huwang si pagbag'o.”

Nagpatilawan si Jesus

Mahi'unong si Pagpu'asa

Mateo 9:14-15; Markos 2:18-20

33Siray, aniya' mga nagpili' allaw si pagpu'asa basi' gana' la'in kinapinsaran pwira hamok si Diyos. Sanglit, aniya' ari maminugad si Jesus, “I mga inadalan-na si Juan Paragbunyag agsob agpamu'asa huwang si pagpangadyi'. Agbuhat-nay nan liwat si mga inadalan-na si mga Parisiyo. Pero mga inadalan-moy nan sigi hamok pamangan pati' pangirinom.”

34Anaruman si Jesus, “Ga'i may gad ahimo nga ga'i amangan i mga imbitadu-na si kinasal lalla kon awinan pa iya. 35Pero ma'in na pira arala'on na i makapariho si kinasal lalla, ngan sinan mga allaw iya na dina i angay pagpu'asa-na si mga inadalan-ko.”

I Pagkarawat

si Baha'o Pagturu'-na si Jesus

Mateo 9:16-17; Markos 2:21-22

36Agsumatan-na liwat mga iya sito isturya nga agtukoy si kamatu'uran: “Gana' magtabas si baha'o bado' basi' pinatangbil si kada'an. Kay kon da'ito sito i nagpatangbil-mo, agisi' i baha'o badu'-mo, ngan ma'in angay pagpapadis i baha'o pati' i kada'an.”

37Agsumatan-na mga iya si adday to pa: “Gana' magpa'isi si baha'o irimnon si kada'an na anit pangngingisihan, kay amura' to kon pa'isi-mo, mangno aburhat i pangngingisihan ngan atumpa i irimnon. 38Ma'in da'inan sinan. Kinahanglan i baha'o irimnon pina'isi may si baha'o pangngingisihan. 39Pero bali kuri pagsalli' si pagtu'u-na si a'a. Halimbawa', gana' maruyag magtimtim si baha'o hagos kon gara' na si bahal, kay lingun-na dina, ‘Mas mahalap i kada'an.’”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index