Search form

Lukas 9

Aglihug-na si Jesus

i Dusi Inadalan

Mateo 10:9-15; 14:1-2; Markos 6:8-11,14-16

1Mangno agtiripun-na si Jesus i Dusi ngan agpamuwanan-na gahom pagpapinda si dimu'an mga mara'at espirito pati' pagbulong si mga binati'. 2Mangno aglihug-na mga iya pagpasamwak kon pinapa'i i a'a akasakop si nagpanhadi'an-na si Diyos ngan da'inan may i pagpahalap si mga maburong. 3Agtugunan-na mga iya sito: “Dakam agbawa bisan ay si mga langngan-bi. Dakam agbawa baston, bag, karakanon, kwarta, pati' pagsalinan. 4Bisan singnga kam ruma'a agdayon, dakam palalin tubtob nga pamataliwan kam sinan bungto. 5Ga'i ngani' kam pinanginano si mga a'a, paspasu-bi i alpug-na si kitid-bi nga tikang sinan bungto kon pataliwan kam pagpakatu'an nga gana' na baratunun-bi si mga iya.” 6Sanglit pamataliwan i mga inadalan-na ngan agpamada'iray-na i dimu'an kaburubungtuhan hasta i mga kaburubaryuhan pagpasamwak si mahalap sumat pati' pagpahalap si mga maburong.

7Siray uras, aka'aning'ing si gubirnador Herodes si dimu'an mahi'unong sinan. Nagsamukan gayod iya tungod kay aniya' magpaminugad nga si Jesus, iya si Juan Paragbunyag nga abanhaw. 8Aniya' liwat magpaminugad nga agbwilta na si Elias pagtuman si sa'ad, ngan i ditangnga' may agpaminugad nga adda iya paragsumat-na si Diyos siray mga panahon nga abanhaw. 9Pero aminugad si Herodes, “Agpapugutan-ko na si Juan. Pero say to? Malabbat mga urusahon sapakalihan-ko parti si iya.” Sanglit agtalinguha gayod iya nga sabagatan-nay to.

Agpakakan si Jesus

mga Singko Mil A'a

Mateo 14:13-21; Markos 6:32-44; Juan 6:5-13

10Ngan pabwilta-na si mga apostol kahuman si pagpanlibut-na, agsumatan-na mga iya si Jesus si mga nagpanbuhat-na. Mangno agpangagda-nay to nga pamalitira mga iya pada'iray si syudad Betsaida nga mga iya hamok. 11Pero malabbat i magpaka'aning'ing ngan agpanlanat si mga iya. Agtupu'-na si Jesus i mga a'a ngan agpanginanu-na. Agpangisturyahan-nay to kon pinapa'i mga iya agpakasakop si nagpanhadi'an-na si Diyos ngan agpamahalap-na i mga binati'on.

12Ngan pagtutunud-na na si allaw, pamadugok si Jesus i Dusi ngan agpaminugad, “Pamalitirahon naynan mga a'a basi' agpakapada'iray na mga iya si mamatapit baryo pati' katahuk-tahukan nga agpaka'anda' si mga karakanun-na pati' si mga pandidiskansuhan-na. Atiya' kita kam akatuman si mamingaw lugar.”

13Pero anaruman dina iya, “Ka'am na hamok i mamuwan karakanon si mga iya.”

Lingun-na may mga iya, “Lima na hamok bug'os pan-tay to kam pati' duwa agon. Aruyag ba' kaw nga palangngan kami' pagballi karakanon para sito mga a'a dimu'an?” 14Bisan i mga lalla hamok magtambong ari anakka si mga singko mil.

Pero agmandaran-na dina i mga inadalan-na, “Pamalumpagi'u-bi i mga a'a sasurusingkwinta.” 15Anunod i mga inadalan-na sanglit agpanlumpagi' i dimu'an mga a'a. 16Katapos, ag'ala'-na si Jesus i lima bug'os pan pati' i duwa agon. Anhangad iya ngan agpasalamat si Diyos. Mangno agpanurutabbi'-na ngan agpumwan-nay to si mga inadalan-na pagtaltag si mga a'a. 17Agpakakakan i dimu'an ngan agpakagustuhan. Katapos akatipon pa dina i mga inadalan dusi sagad nga puro panno' si mga tinurutabbi' la'a.

I Pagkakilala-na si Pedro

si Jesus

Mateo 16:13-16; Markos 8:27-29

18Sin adda, akapangadyi' si Jesus atubang si mga inadalan-na hamok tungod kay ga'i ari i kalabbatan nga agsob magpamungyod. Mangno amatilaw iya, “Si mga burubaragaw-na si mga a'a, say may kuno' ako?”

19Anaruman may mga iya, “Aniya' magpaminugad nga ka'aw kuno' si Juan Paragbunyag, ngan i ditangnga' may, ka'aw kuno' si Elias. Pero aniya' liwat magpaminugad nga tingali addangan pa kaw kuno' si mga paragsumat-na si Diyos siray nga abanhaw.”

20Amatilaw gihapon iya, “Pero para si ka'am, say may i pagkakilala-bi si ako?”

Anaruman may si Pedro, “Ka'aw i Tinu'inan Mannanalwas nga nagpabawa-na si Diyos.”

21Bali gayod katutugun-na si mga iya si Jesus nga ga'i pagsumat sito si bisan say.

I Pag'ambit-na si Kada Inadalan

si mga Pag'antus-na si Jesus

Mateo 16:21-28; Markos 8:31–9:1

22Agpadayon si Jesus pag'isturya si mga iya, “Kinahanglan ag'agi pala'in-la'in kasakitan i Pinili' A'a ngan diriri'on iya si mga mata'o kamabu'utan, si mga puno' paraghalad pati' si mga paragturo' bala'od. Pwira pa sinan, maratayon iya, pero abanhaw si katallo allaw.”

23Kata'ud-ta'uran, agsumatan-na mga iya dimu'an, “Kon aniya' maruyag pagbaya' si ako, kinahanglan limut-na i mga kalugaringun-na katuyu'an, ngan agsunod si ako. Padayun-na si allaw-allaw i pag'ako' si mga pag'antus-na pariho si adda makamamalo' kamatayon si kudos. 24Kay bisan say i magpasiguro si kalugaringun-na kinabuhi' ina'anto, iya dina i tikarag si dimu'an tawa'-na hasta pa i kinabuhi'-na. Pero bisan say i magkarag si kalugaringun-na kinabuhi' para si ako, iya dina i aniya' ungod kasiguruhan-na. 25Ay i kapulsanan-na kon satawa'-na si a'a i bug'os kalibutan pero agrungay-na o ma'in ngani' agkaragan-na dina i kinabuhi' nga gana' katapusan-na? Gana'! 26Sanglit kon aniya' nga agkasipugan-na ako o ma'in ngani' i mga allingun-ko, karasipugan-na may liwat iya si Pinili' A'a si pagpada'itu-na nga nagsigahan na palibot si maka'angayan danta'-na hasta i tawa'-na si Tata' pati' si mga sagrado anghel. 27Sumatan-ta kam si kamatu'uran, aniya' si mga satu'oy to ina'anto nga ga'i amatay tubtob nga ga'i pa mga iya sakulawan-na i paghadi'-na si Diyos.”

Agla'in i Puhu'-na si Jesus

Mateo 17:1-8; Markos 9:2-8

28Mga walo' allaw tikang si pagpinugad-na sinan si Jesus, tigbaya' iya kas Pedro, Juan pati' Santiago pasagka si adda bukid pagpangadyi'. 29Si pagparapangadyi'-na, agla'in i itsura-na ngan masuri'aw i badu'-na pariho si kil'at. 30-31Kata'ud-ta'uran, hintak pamaluwa' duwangan to, Moises pati' Elias. Nagsigahan mga iya si maka'angayan danta' ngan agbararagaw mga iya kas Jesus hi'unong si kamatayun-na nga turumanun-na ari si Jerusalem. 32Siray uras agpanyuyungka' kas Pedro pero pakamangnu-na na mga iya, sakulawan-na i maka'angayan danta'-na si Jesus pati' i duwangan magtutunggo huwang-na. 33Ngan tilitira nayto mga a'a, agpinugad-na si Pedro si Jesus, “Sinyor, mahalap gayod kay atiya' kita kam. Anhimo kami' tallo payag-payag para si ka'am, i adda para si ka'aw, i adda may tawa'-na si Moises, ngan i adda namay tawa'-na si Elias.” Ga'i gayod iya akatu'anan kon ay i angay pinahalling-na.

34Si pagparapahalling-na, aniya' pahulwa' madakmol panganod ngan bali gayod i mga kangarat-na si pagtatambun-na si mga iya sito. 35Mangno aniya' busis tikang si panganod nga agpinugad, “Iyay nan i Dadi'-ko+ nga pinili'-ko. Amati'a kam si iya.” 36Ngan pahuway-na na si busis, samangnuhan-na mga iya nga si Jesus na hamok i sari'i. Aghilum-nay to hamok si mga inadalan ngan gana' gayod nagsumatan-na mga iya siray uras si mga sakulawan-na.

Agpahalap-na si Jesus

i Nagbawa-bawa Dadi'

Mateo 17:14-18,22-23; Markos 9:14-27,30-32

37Si padalugdug-na mga iya ka'asumuhan tikang si bukid, bali namay labbat i magtupo' si mga iya. 38Aniya' manurakaw si magpanggubok, “Ma'istro, kalu'uyin daw ako pagkulaw si dadi'-koy to lalla kay iya hamok i dadi'-ko. 39Nagbawa-bawa iya si mara'at espirito ngan balang ta'ud-ta'od nagtagbo' to ngan hintak anurakaw. Parapadusmug-nay to ngan sigi-na pa'ariwasa tubtob amura' i bawa'-na. Labbahan-nay to hamok iya kon aghatlay na gayod i puhu'-na ngan mammatayon na. 40Agparapakimalu'oy na ako si mga inadalan-mo nga kon ahimo papinda-nay to mga iya, pero ga'i mga sahimu-na.”

41Anaruman si Jesus, “Ay badaw! Ga'i pa gayod anutu'o mga a'ay to ina'anto panahon ngan bali kamakasuplikado! Pira pa i kinahanglan pag'istar-ko ato pati' i irilubun-ko si ka'am basi' agpanutu'o kam? Bawahon ato dadi'-moy nan.”

42Si paduguk-na si dadi', agpadusmug-nay to iya si mara'at espirito ngan tinakka si buntug-na. Pero ag'isugan-na si Jesus i mara'at espirito, ngan agpahalap-na i dadi'. Mangno agpa'intriga-nay to ari si tatay-na. 43Ag'usa gayod i dimu'an mga a'a si pagkaharangdun-na si Diyos.

Si pagpara'usa-na si mga a'a si dimu'an nagbuhat-na si Jesus, aminugad to ari si mga inadalan-na, 44“Amati'a kam pahalap si mga papahallingun-koy to si ka'am: Trarayduran i Pinili' A'a ngan papa'intrigahon iya si pagdalum-na si mga a'a.” 45Pero ga'i mga iya agpakasabot si karuyag sidngun-na sinan. Agpadayon payto nga tinago' si mga iya sanglit ga'i mga sasantup-na ngan agkataralaw liwat pagpatilaw mahi'unong sinan.

I Pinakabantugan A'a

Mateo 18:1-5; Markos 9:33-40

46Aniya' nagkadiriskusyunan-na si mga inadalan parti si kon say i mahimo pinakabantugan si mga iya. 47Tungod kay sakatu'anan-na si Jesus i mga inisipan-na, aniya' dadi' nagban'u-na ngan agpatunggu-nay to si kagiliran-na. 48Mangno agpinugad-na mga iya, “Bisan say i magpanginano pahalap si a'a nga ga'i mismo aka'allom si kalugaringun-na pariho sito dadi' tungod si gugma'-na si ako, agpanginano gayod si ako. Ngan bisan say i magpanginano si ako, ma'in hamok ako i nagpanginanu-na, pero hasta pa liwat i magpapada'ito si ako. Sapinugad-koy to kay bisan say si ka'am i pinakaminos si pangulawan-bi, iya dina i pinakabantugan.”

49Agsumatan-na si Juan si Jesus, “Sinyor, aniya' lalla sakulawan kami' magparapapinda si mga mara'at espirito pina'agi si paggamit si arun-mo. Agsumatan kami' nga kinahanglan iya pahuway kay ma'in iya huwang si kita kam.”

50Anaruman may si Jesus, “Dakam nan a'a agsimulu-bi, kay bisan say i ga'i manguntra si ka'am, huwang may iya si ka'am.”

Nagdiri' si Jesus

si mga Samaritano

51Ngan agtikatapit na gayod i allaw nga aralsahon na si Jesus pan langit, agpapirmaninti-na i disisyun-na pagpada'iray si Jerusalem. 52Aniya' nagpanangpit-na mga a'a pagdahulo si iya ngan agpakatakkay to si adda bungto si Samaria. Ag'andam kunta' mga iya ari si dimu'an nagkinahanglan-na si Jesus, 53pero si panakka-na ari, ga'i iya nagpanginano kay kinatu'anan nga pan Jerusalem i arup-na. 54Pakasabut-na sinan si duwangan inadalan-na nga kas Santiago pati' Juan, aminugad mga iya, “Paragdalom, aruyag ba' kaw nga tigtaktak kami' api man langit basi' agkasurunog mga iya dimu'an?”+ 55Pero tili'-na dina mga iya si Jesus ngan agpangisugan-na.+ 56Mangno agdiritso mga iya si manunod bungto.

I mga Kinahanglanon

si Adda Inadalan-na si Jesus

Mateo 8:19-22

57Si pagparapamaktas-na na mga iya, aniya' addangan lalla maminugad si Jesus, “Amungyod ako si ka'aw bisan singnga kaw pa'arop.”

58Anaruman si Jesus, “Mahalap pa i mga singgarong kay aniya' mga panluluku'an-na, pati' i mga kamanuk-manukan kay aniya' pannanapunan-na, pero i Pinili' A'a, gana' ngani' lugod panlilibbakan-na nga akadiskanso iya.”

59Mangno agmando' si Jesus si la'in namay a'a, “Amaya'a ngan agsunura si ako.”

Pero anaruman dina i a'a, “Sinyor, tugutin ako dahulo pagbalik hasta si pakamatay-na si tatay-ko.”

60Aminugad si Jesus si iya, “Pata'anin na hamok nga i mga minatay i mamalabbong si mga minatay-na,+ pero ka'aw, palangngana ari ngan pasamwakon kon pinapa'i i a'a akasakop si nagpanhadi'an-na si Diyos.”

61Aniya' gihapon addangan maminugad, “Sinyor, aruyag ako pagsunod si ka'aw, pero agbalik ako dahulo pagsarit si pamilya-ko.”

62Anaruman si Jesus, “I mag'arado nga sigi pa dina titili' si damurihan-na, ma'in angay nga huwang iya si pagsirbi-na si mga nagpanhadi'an-na si Diyos.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index