Search form

Markos 15

Si Jesus Atubang si Pilato

Mateo 27:11-26; Lukas 23:2-3,18-25; Juan 18:29–19:16

1Ngan kanalungan, aghimu-na si mga puno' paraghalad i mga planu-na huwang si mga mata'o kamabu'utan pati' si mga paragturo' bala'od, nga iya i bug'os gayod Kunsihu-na si mga Hebro. Agpagapus-na mga iya i tamburu'-na si Jesus, ngan agpabawa-na basi' apa'intriga ari si Pilato. 2Agtilaw-na si Pilato si Jesus, “Ka'aw ba' i hadi'-na si mga Hebro?”

Anaruman may si Jesus, “Oho', ngan ka'aw i magpaguwa' sinan.”

3Mangno agparapamasumbung-na si mga puno' paraghalad si Jesus si malabbat mga mara'at binuhatan 4sanglit, amatilaw gihapon si Pilato, “Gana' ba' saruman-mo? Sapakalihan-mo ba' kalabbat-nay nan si mga sumbung-na kuntra si ka'aw?” 5Pero ga'i anaruman si Jesus ngan iya gayod i nag'usahan-na si Pilato.

6Kundi' aniya' kabatasanan-na si Pilato kon Pyista pagpalibri addangan priso nga nagpalaku-na si mga a'a. 7Siray uras aniya' addangan priso nag'arunan Barabas nga adakop huwang si mga igkasi-na ribildi. Agpakamatay mga iya ari si pagsaramukan-na si mga a'a. 8Sanglit pamadugok si Pilato i kalabbatan magpantambong ari pagpalako nga himu-na namay si mga iya i nagparabuhat-na si balang ta'on kon Pyista.

9Amatilaw si Pilato, “Aruyag ba' kam nga yayto pinalibri-ko nagpinugad-bi to, ‘hadi'-na si mga Hebro’?” 10Agda'inan si Pilato kay akatu'anan iya nga agpa'intriga-na si mga puno' paraghalad si Jesus si iya tungod hamok si ka'awa'-na mga iya. 11Pero agsamuk-na si mga puno' paraghalad i mga a'a para hamok akalibri si Barabas.

12Amatilaw si Pilato si mga a'a, “Kon sugad, pa'i-ko may to nagpinugad-bi to, ‘hadi'-na si mga Hebro’?”

13Anurakaw dina mga iya, “Papaku'on iya si kudos!”

14Amatilaw gihapon si Pilato, “Kapa'i may? Ay i mara'at binuhatan-na sito a'a?”

Pero agkukusog dina i turakaw-na si mga a'a, “Papaku'on iya si kudos!” 15Aruyag si Pilato pagpalipay si mga a'a, sanglit agpalibri-na si Barabas. Mangno, kahuman-na agpalatigo si Jesus, agpa'intriga-nay to dayon si mga sundalo nga tipapako' si iya.

Nagparapayahuyahan si Jesus

si mga Sundalo

Mateo 27:27-31

16Nagbawa si Jesus si mga sundalo pada'iray si hawan-na si palasyu-na si gubirnador, ngan agban'u-na mga iya pagtiriripon i ditangnga' pa mga sundalo nga sakop si batalyun-na mga iya. 17Nagbistihan si Jesus si hadi'anon pammakurumbot nga kulor igot. Mangno, aghimo mga iya likaw tikang si tangulon ngan nagpakuruna si Jesus. 18Agtikangan-na mga iya pagturakaw, “Malanga pa kunta' i kinabuhi'-na si hadi'-na si mga Hebro!” 19Sa'uru'addanganay mga iya agparapakol si iya si adda inutod andang bigahaw ari. Nagpararukda'an iya ngan agparapanluhod to atubang si iya pagtahod kuno' si iya. 20Katapos si pagparalangkag-na mga iya sito, naghugkas i pammakurumbot kulor igot ngan agbadu'an-na gihapon mga iya si kalugaringun-na panapton. Mangno agbawa-nay to mga iya pan gawas basi' apapako' si kudos.

Nagpapako' si Jesus si Kudos

Mateo 27:33-44; Lukas 23:33-43; Juan 19:17-24

21Aniya' lalla nag'arunan Simon nga padulhog siray uras. Taga sunsari'i to iya si syudad Cirene nga tatay-na kas Alejandro pati' Rufo. Ngan pakatupu'-na si Simon kas Jesus, sapirit-na iya si mga sundalo pagpalangkit si kudus-na si Jesus. 22Agbawa-na mga iya si Jesus si tagudtod nag'arunan Golgota, nga i kahulugan-na, takuluk-na si minatay. 23Ngan ari na mga iya, agpa'inum-na kunta' mga iya si Jesus bino nga nagsalakutan mirra+ pero ga'i anginom. 24Mangno agpapaku'-na mga iya si Jesus si kudos. Agpararti-na mga iya i mga sul'ut-na mangno agpa'agi-na mga iya si ripa kon ay i mga sabawa-na. 25Alas nwibi si nalong ngan pagpapako' si Jesus si kudos 26ngan aniya' makasurat ari sumbong kuntra si iya nga da'ito sito:

I HADI'-NA SI MGA HEBRO

27Aniya' liwat duwangan bandido nga nagpapako' si mga kudus-na tingpid si Jesus, i addangan ari si kawanan-na, ngan i addangan may ari si kawiri-na.+

29Nagparatabri'an iya si mga manlalabay ngan nagparatamay. Sigi mga iya panyayawit, “Hoy! Ka'aw i magpinugad nga bungkag-mo i templo ngan tindug-mo gihapon sallod si tallo allaw! 30Pahaw'asa anan si kudos nan ngan salbaron i kalugaringun-mo!”

31Purupariho liwat sinan i mga langkag-na si mga puno' paraghalad pati' si mga paragturo' bala'od. Sigi liwat mga iya panyayawit, “Sasalbar-na i la'in a'a, pero i kalugaringun-na lugod, ga'i! 32Kinahanglan pahaw'as i Tinu'inan Mannanalwas ina'anto anan si kudos nan! Kinahanglan pahaw'as i Hadi'-na si Israel basi' agpakakulaw kami' ngan agpanutu'o!” Bisan i mga nagpamapako' tingpid si iya, agparatamay liwat si iya.

I Kamatayun-na si Jesus

Mateo 27:45-56; Lukas 23:44-49; Juan 19:29-30

33Ngan ka'amudtuhan, anlu'om i bug'os pitak palibot ari mga tallo uras. 34Pangalastris na, amahalling makusog si Jesus, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” nga i kahulugan-na, “Diyus-ko, Diyus-ko, kapa'i may kay ag'ambanan-mo na ako?”+

35Ngan pakapamati'-na si ditangnga' magpanunggo matapit si iya, agpaminugad to, “Pamati'i-bi ngani'! Agban'u-na si Elias!”

36Aniya' addangan maglalahi pada'iray si Jesus. Agbawa iya ispungha hinumog si malassom na bino ngan agpatulu-nay to si adda lingkawan basi' anakka ari si bawa'-na si Jesus. Aminugad iya, “Hala, angantahak kita kam. Kulawan-ta kam kon anakka si Elias nga haw'as-na iya anan si kudos!”

37Pakaturakaw-na si Jesus, pahuway na dayon i paghingasung-na.

38Ari si templo siray uras, hintak agisi' si duwa parti i pannalingkop kurtina, tikang si dyata' diritso pan hawod.

39Aniya' sinturyon+ magtutunggo atubang si kudos. Ngan pakakulaw-na sito kon pinapa'i agturakaw ngan amatay si Jesus, akapinugad iya, “Sigurado nga yaynan a'a i Dadi'-na si Diyos!”

40Aniya' liwat mga danda magparapamantaw hamok si katalahan. Huwang si mga iya kas Maria Magdalena, si Maria nga nanay-na kas Joset pati' Santiago nga i anga'-na Sirari+ hasta pa si Salome. 41Iyay nan i mga danda magparapamaya'-baya' si Jesus pagpanginano si mga kinahanglanun-na ngan ari pa iya si Galilea. Ngan malabbat liwat mga danda ari nga magpamaya' si Jesus ngan pada'iray-na si Jerusalem.

I Paglabbong si Jesus

Mateo 27:57-61; Lukas 23:50-56; Juan 19:38-42

42Siray allaw, Bispira na si Allaw Pandidiskanso. 43Aniya' talahuron myimbro si Kunsiho nag'arunan Jose nga taga sunsari'i si bungto Arimatea, ngan addangan liwat iya si mga magparapanimulat si paghadi'-na si Diyos. Sanglit tungod kay kuhap na,+ amintas iya pagpada'iray si Pilato pagpalako si bangkay-na si Jesus. 44Ag'usa si Pilato si pakapamati'-na nga minatay nayto, sanglit aglihog iya addangan pag'ala' si sinturyon basi' satilaw-na kon minatay na ba' gayod. 45Ngan pakakatu'an-na tikang si sinturyon mismo nga ungod, agtugutan-na si Jose pag'ala' si bangkay.

46Agballi si Jose katsa, aghaw'as-na i bangkay ari si kudos, ngan agputus-nay to si katsa. Mangno aghulid-na si adda kwiba panlalabbungan nga naghimo si pangpang ari. Agpaligid iya adda mahaya bato pagsagpo' si pwirtahan-na si naglabbungan. 47Siray uras ari pa kas Maria Magdalena pati' si Maria nga nanay-na si Joset, ngan sakulawan-na mga iya kon singnga naghulid si Jesus.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index