Search form

Markos 2

Agpalangngan-na si Jesus

i Irapa

Mateo 9:2-8; Lukas 5:18-26

1Kahuman si pira allaw, ngan pakabalik-na si Jesus si syudad Capernaum, sapamati'an-na si mga a'a nga anakka na iya. 2Sanglit malabbat magtiriripon si mga iyay ray ngan agparapasamwak-na i mga allingun-na si Diyos. Gana' na gayod lugar para si ditangnga' pa si sallod hasta si gawas-na si pwirtahan. 3Mangno aniya' magpanakka nga agpamawa irapa pada'iray si iya nga nagbayawan si patangan. 4Pero ga'i mga iya akatapit si Jesus tungod si kalabbat-na si a'a, sanglit amanahik mga iya si hagdan pan binubungan.+ Agbulsugan-na mga iya yungod si Jesus ngan ari agtuntun-na mga iya i irapa huwang si naglibbakan-na. 5Ngan pakakulaw-na si Jesus si pagtapud-na sito mga a'a, agpinugad-na i irapa, “No', nagpasaylo na i mga sala'-mo.”

6Aniya' liwat magpaningkulo' ari mga paragturo' bala'od nga agpanduda dina si iya. 7“Ay kay akapahalling to a'a da'inan sinan? Aglalabawan-na sito a'a i Diyos. Gana' makapasaylo si mga sala' kon ma'in hamok i Diyos.”

8Sakatu'anan-na dayon si Jesus i isip-na si kada addangan si mga iya, sanglit agpantilaw-nay to, “Ay kay da'inan sinan i inisipan-bi? 9Singnga sito i masayon: I pagpinugad sito irapa, ‘Nagpasaylo na i mga sala'-mo’ o i pagpinugad, ‘Anungguha, addu'on naglibbakan-moy nan ngan alangngana’? 10Pero, basi' sakatu'anan-bi nga i Pinili' A'a aniya' gahum-na ato si kalibutan pagpasaylo si mga sala', palangngan-koy to irapa.” 11Mangno agpinugad-na i irapa, “Agtuninunga si ako. Anungguha, addu'on naglibbakan-moy nan ngan agbalika.” 12Anunggo iya, bitbit-na dayon i naglibbakan-na, ngan aglugaring iya pagawas nga kinakulawan si dimu'an ari. Ag'usa gayod i dimu'an ngan agparadayaw-na mga iya i Diyos, si pagpinugad, “Ga'i pa gayod kami' akakulaw pariho sito tikang si katikang!”

I Pag'agda-na si Jesus si Levi

nga Nag'arunan Liwat Mateo

Mateo 9:9-13; Lukas 5:27-32

13Si utro bisis paglalangngan-na si Jesus si bihing-na si danaw, nagburungyuran iya si kalabbatan ngan agparaturu'an-na. 14Si pagparalalangngan-na, samasiran-na namay si Levi, i dadi'-na si Alfeo, nga agparatingkulo' si pwistu-na si pannunukutan-na buhis. Agpinugad-na iya si Jesus, “Amaya'a ngan agsunura si ako.” Anunggo si Levi ngan amaya' si iya.

15Mangno aniya' allaw nga ari kas Jesus si ruma'-na kas Levi. Malabbat i pamadugok paragsukot buhis+ pati' mga nagpaminugad makasasala'+ ngan makitangka' si iya pagkakan huwang si mga inadalan-na kay malabbat na si iya magparapamaya'-baya'. 16Si pagpamangan-na, pamalabay i mga paragturo' bala'od nga mga Parisiyo. Ngan pakakulaw-na mga iya nga agkakan si Jesus huwang si da'ito klasi mga a'a, amatilaw mga iya si mga inadalan-na, “Ay kay makihuwang iya pagkakan si mga paragsukot nan buhis pati' si mga makasasala' nan?”

17Ngan pakakatu'an-na sinan si Jesus, mismo iya i manaruman, “Ma'in i mga mahalap a'a i magpanginahanglan duktor, kundi' i mga maburong dina. Ga'i ako pada'ito pag'agda si magpaminugad nga matadong mga iya a'a, kundi' pada'ito ako pag'agda si mga makasasala'.”

Nagpatilawan si Jesus

Mahi'unong si Pagpu'asa

Mateo 9:14-15; Lukas 5:33-35

18Siray, aniya' mga nagpili' allaw si pagpu'asa basi' gana' la'in kinapinsaran pwira hamok si Diyos. Agsunod sito pamatasan i mga inadalan-na si Juan Paragbunyag pati' i mga Parisiyo. Sanglit, aniya' pamadugok ngan agpamatilaw si Jesus, “Ay kay ga'i agsunod i mga inadalan-mo si kabatasanan pagpu'asa pariho si nagbuhat-na si mga inadalan-na si Juan Paragbunyag pati' si inadalan-na si mga Parisiyo?”

19Anaruman si Jesus, “Ga'i may gad ahimo nga ga'i amangan i mga imbitadu-na si kinasal lalla kon awinan pa iya. Basta nga huwang payto si mga iya, ga'i pa mga iya pwidi agpu'asa. 20Pero ma'in na pira arala'on na i makapariho si kinasal lalla, ngan sinan allaw, iya na dina i angay pagpu'asa-na si mga inadalan-ko.”

I Pagkarawat

si Baha'o Pagturu'-na si Jesus

Mateo 9:16-17; Lukas 5:36-39

21Agsumatan-na liwat mga iya sito isturya nga agtukoy si kamatu'uran: “Gana' magpatangbil si baha'o hiniro si adda kada'an na bado'. Kay kon da'ito sito i pagtangbil-mo, gisi'-na gihapon i badu'-mo si nagpatangbil-mo kay ga'i angagwanta i kada'an si baha'o. Mas mara'at to kagisi'an kuntra si dahulo.”

22Agsumatan-na mga iya si adday to pa: “Gana' magpa'isi si baha'o irimnon si kada'an na anit pangngingisihan, kay amura' to kon pa'isi-mo, mangno aburhat i pangngingisihan ngan akarag i irimnon. Ma'in da'inan sinan. Angay si baha'o irimnon nga baha'o may i pangngingisihan.”

Kon Say i Paragdalom

si Allaw Pandidiskanso

Mateo 12:1-14; Lukas 6:1-11

23Sin adda, pabalatas kas Jesus si kapatagan nga akatuman si Allaw Pandidiskanso. Sigi pangattos i mga inadalan-na si mga matahak uhay-na si trigo ngan sigi panilsi'. 24Aniya' mga Parisiyo magriklamo si iya, “Kulawin ngani' nan! Ay kay agkattos mga iya si Allaw Pandidiskanso bisan kon sakatu'anan-bi nga supak nan si bala'od?”

25Anaruman may dina si Jesus, “Ga'i ba' sabasa-bi kon ay i nagbuhat-na siray si David ngan kinulang iya tubtob alinganto hasta i mga kahuruwangan-na? 26Siray panahon, ngan si Abiatar i gilalabawi paraghalad, pasallod si David si pangngangampu'an tulda+ ngan angaddo' si pan nagla'in para si Diyos. Agkakan-nay nan nga i mga paraghalad hamok i tugot pagkakan sinan ngan agbuwanan-na pa liwat i mga kahuruwangan-na. Pero ma'in nan sala' para si mga iya.”

27Si katapus-tapusan, aminugad si Jesus si mga iya, “Sayod kita nga naghimo i Allaw Pandidiskanso para si kahalapan-na si a'a ma'in nga naghimo i a'a para si kahalapan-na si Allaw Pandidiskanso. 28Sanglit kon i Pinili' A'a i Paragdalom si bisan ay, iya pa ba' i Allaw Pandidiskanso?”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index