Search form

Markos 3

1Si adda bisis nga pasallod si Jests ri sinaguga, aniya' lalla ari nga piyapi i tamburu'-na. 2Aniya' liwat mga a'a ari magparapanganda' rason nga sapa'akusar-na mga iya si Jesus si pagtrabaho si Allaw Pandidiskanso. Sanglit agtigamanan-na gayod mga iya kon pahalap-na si Jesus i lalla. 3Pero agpinugad-na dina si Jesus i piyapi tamburu'-na, “Pada'ituha si dahulu'an.”

4Mangno aminugad si Jesus si mga iya, “Singnga sito i nagpatugot si bala'od si Allaw Pandidiskanso: Pagbuhat kahalapan o karat'an? Pagpanginano si a'a basi' asalbar i kinabuhi'-na o amatay to nga bulag si Diyos?” Pero tungod kay ga'i mga iya aruyag pagpa'ubos si mga kalugaringun-na, ga'i na hamok mga iya agparapanibu'-sibo'. 5Amuslong si Jesus si mga iya, ngan bali gayod kabidu'-na kay makudat gayod i mga takuluk-na. Sanglit katambahan i kasina-na si mga iya. Katapos agmandaran-na i lalla, “Buklaron tamburu'-moy nan.” Agbuklad-na si lalla, ngan anhamis gihapon i pustura-na si tamburu'-na pariho si dati. 6Sanglit pamagawas i mga Parisiyo ngan agtikang dayon mga iya pagplano huwang si mga sakop si partido nga tinindug-na pa si Hadi' Herodes kon pinapa'i sapamatay-na mga iya si Jesus.

Kalabbatan i Mamaya' si Jesus

Mateo 12:15-16; Lukas 6:17-19

7Palitira kas Jesus huwang i mga inadalan-na pada'iray si danaw, ngan bali labbat si mga taga Galilea i mamaya' si mga iya. Tungod kay abantog i mga binuhatan-na si Jesus, malabbat liwat i magpandayo si iya. Aniya' sito mga taga Judea, 8huwang na mismo i mga taga Jerusalem, hasta pa i mga taga prubinsya Idumea pati' i magpangistar si dambila'-na si Suba' Jordan. Agpamada'iray liwat i magpangistar palibot si mga syudad Tiro pati' Sidon. 9Sanglit agsumatan-na i mga inadalan-na pag'andam adda si mga madiki' paraw ari, kay nagparadarusong na iya si mga a'a. 10Malabbat i sabulung-na, sanglit agparasusuksok i ditangnga' pa mga binati'on basi' aka'antan mga iya si Jesus. 11Bisan sumiran sakulawan-na si mga mara'at espirito si Jesus, agpa'akkum-na mga iya i nagbawa-bawa-na ngan agpaturakaw-na, “Dadi'-na kaw si Diyos.” 12Pero agdiri'-na dayon si Jesus i mga mara'at espirito pagparasumat pa kon say iya.

I Pagpili'-na si Dusi Apostol

Mateo 10:2-4; Lukas 6:14-16; Buhat 1:13

13Katapos, pasagka si Jesus si adda matapit tagudtod. Agban'u-na i mga saruyagan-na pagdugok si iya, 14ngan agpili' iya dusi. Agpanu'inan-nay to bilang mga apostol basi' sapabaya'-na ngan basi' salihug-na pagpasamwak si allingun-na 15ngan da'inan may basi' sabuwanan-na gahom pagpapinda si mga mara'at espirito. 16Yayto i dusi nagpili'-na: Si Simon nga ag'arunan-na si Jesus, Pedro; 17si Santiago pati' si Juan nga mga dadi'-na si Sebedeo, nga agpangarunan-na si Jesus “Boanerges”, nga i kahulugan-na “Makusog pariho si dalugdog”; 18si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga dadi'-na si Alfeo, si Tadeo, si Simon nga sakop si grupu-na si mga Selote, 19pati' si Judas Iscariote i titraydor si Jesus.

Si Jesus pati' si Beelsebul

Mateo 12:25-29; Lukas 11:17-22

20Ngan padulhug-na kas Jesus, pasallod mga iya si mga ruma'-na ngan naggurubukan gihapon iya, sanglit gana' uras-na mga iya bisan si pagkakan. 21Ngan pakabati'-na sinan si kaburugtu'an-na si Jesus, pamataliwan mga iya pag'ala' si iya, kay i pagkagasi-na mga iya nga akapay to.

22Aniya' si magpanggurubok ari mga paragturo' bala'od nga man Jerusalem ngan agpaminugad, “Agbawa-bawa-na iya si Beelsebul nga prinsipi-na si dimu'an mara'at espirito, sanglit akapapinda iya si mga mara'at espirito.”

23Sanglit, agban'u-na mga iya si Jesus pagtapit si iya, ngan agpaminugad-na, “Ga'i agpapinda-na si Satanas i mga kahuruwangan-na mara'at espirito.” 24Mangno agpa'untali'an-na mga iya si Jesus pina'agi sito mga isturya nga agtukoy si kamatu'uran: “Kon aniya' nasyon nga ag'urunay i mga a'a-na, sigurado nga ga'i to akatunggo. 25Ngan da'inan may si pamilya, kon ag'urunay i mga sakup-na sito, sigurado nga ga'i to akatunggo. 26Kon agribildi mismo i mga kahuruwangan-na si Satanas, ngan agkaburulag mga iya, pinapa'i-na may pakatunggo si ginhadi'an-na? Ma'in ba' matapit na i katapusan-na? 27Kundi', yayto i kamatu'uran: Gana' makasallod si ruma'-na si adda makusog lalla pagtangkaw si garamitun-na. Pero kon aniya' mas makusog pa nga sagapus-na iya dahulo, sigurado sabawa-na i dimu'an inanna'-na si ruma'.

28“Sumatan-ta kam si kamatu'uran, sapasaylu-na si Diyos i dimu'an sala'-na si a'a, bisan pa i paglalabaw si Diyos. 29Pero bisan say i magparapakara'at si arun-na si Espirito Santo, ga'i na gayod apasaylo. Baratunun-nay nan sala' hasta si kahastahan.” 30Agsumat-nay nan si Jesus tungod si katuyu'an-na mga iya pagpakara'at si Espirito Santo pina'agi si pagpinugad nga nagbawa-bawa dina iya si mara'at espirito.

I Nana-na

pati' i mga Bugtu'-na si Jesus

Mateo 12:46-50; Lukas 8:19-21

31Siray uras anakka i nana-na pati' i mga bugtu'-na lalla si Jesus. Agparapanunggo mga iya si gawas ngan aniya' naglihug-na mga iya pasallod si ruma' pagban'o si Jesus. 32Agtingkulo' palibot si iya i magpanggubok. Mangno akasumatan si Jesus, “Awiray si gawas i nana-mo huwang i mga bugtu'-mo ngan agpara'anda'-na kaw.”

33Amatilaw dina iya, “Sakatu'anan-bi ba' kon kas say i nanay-ko pati' i mga bugtu'-ko?” 34Mangno agdiritso amahalling si mga magpaningkulo' palibot si iya, “Atiya' si ka'am i nana-ko pati' i kabugtu'an-ko! 35Kay bisan say i magtuman si katuyu'an-na si Diyos, mga iya dina i kabugtu'an-ko+ pati' nana-ko.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index