Search form

Mateo 17

Agla'in i Puhu'-na si Jesus

Markos 9:2-13; Lukas 9:28-36

1Kahuman si annom allaw, ag'agda-na si Jesus si Pedro hasta i magdingsirarihan Santiago pati' Juan paghuwang si iya. Agdahulo iya pasagka si adda madyalta bukid. 2Ngan panakka-na na mga iya si buntay, si pagparakukulaw-na mga iya si Jesus, anla'in i puhu'-na. Agsiga i bayhun-na pariho si allaw ngan amuti' i badu'-na pariho si magdanta'. 3Mangno sakulawan-na mga iya nga hintak pamaluwa' kas Moises pati' si Elias ngan agbararagaw mga iya kas Jesus.

4Agsupla-na si Pedro i baragaw-na kas Jesus si pagpinugad, “Paragdalom, mahalap gayod kay atiya' kita kam. Kon aruyag kaw, anhimo kami' tallo payag-payag para si ka'am, i adda para si ka'aw, i adda may tawa'-na si Moises, ngan i adda namay tawa'-na si Elias.”

5Ga'i pa iya atapos agparapahalling, aniya' pahulwa' madakmol panganod nga bali danta' ngan akatambunan mga iya sito. Mangno aniya' busis tikang si panganod nga agpinugad, “Iyay nan i Dadi'-ko+ nga hinigugma'-ko. Alipay gayod ako si iya. Amati'a kam si iya!”

6Pakabati'-na sinan si mga inadalan, agpaka'akkom mga iya tungod si mga katalaw-na. 7Pero padugok si Jesus ngan agpamalpak-na mga iya. Aminugad to, “Pabanguna kam anan, ngan dakam agkataralaw.” 8Panhangad-na mga iya, gana' na mga sakulawan-na pwira na si Jesus.

9Ngan padalugdug-na na mga iya man bukid, agtugunan-na mga iya si Jesus, “Dakam agparasumat si bisan say si sakulawan-bi tubtob nga abanhaw i Pinili' A'a.”

10Amatilaw i mga inadalan si iya, “Pero kapa'i may kay agparapaminugad dina i mga paragturo' bala'od nga kinahanglan dahulo i pagpada'itu-na si Elias?”

11Anaruman si Jesus, “Ungod nan, pada'ito si Elias paghamis si dimu'an. 12Pero sumatan-ta kam nga manatu'o na dina si Elias ngan ga'i to sakilala-na si mga a'a. Lugod, gana' maka'ulang si mga iya pagbuhat si mga nagplanu-na karat'an para si iya. Si pariho pa'agi, papasakitan-na liwat mga iya i Pinili' A'a.” 13Sasabutan-na dayon si mga inadalan nga i nagtukuy-na si Jesus si nagparapahalling-na si mga iya, iya si Juan Paragbunyag.

Agpahalap-na si Jesus

i Nagbawa-bawa Dadi'

Markos 9:14-28; Lukas 9:37-42

14Si pagbwilta-na mga iya si magpantarambak, aniya' lalla padugok si iya ngan anluhod. 15Aminugad to, “Sinyor, kalu'uyin may dadi'-koy to. Buntugon iya ngan bali na i inagi-na kasakitan. Agsob iya akasugba si api, ma'in ngani' akarabbo' si buwahi'. 16Agbawa-ko na iya si mga inadalan-mo, pero ga'i mga iya sapahalap-na.”

17Anaruman si Jesus, “Ay badaw! Ga'i pa gayod anutu'o mga a'ay to ina'anto panahon ngan bali kamakasuplikado! Pira pa i kinahanglan pag'istar-ko ato pati' i irilubun-ko si ka'am basi' agpanutu'o kam? Bawahon iya ato.” 18Paka'isug-na si Jesus si mara'at espirito, diritsoy to pa'amban si dadi' ngan anhalap dayon iya mismo siray uras.

19Mangno pamadugok si Jesus i mga inadalan ngan agpamatilaw nga gana' la'in makapakali, “Apa'i may kay ga'i ray sapapinda kami' mara'at espirito?” 20Anaruman may si Jesus, “Ada'inan nan tungod kay kulang pa gayod i pagtutu'u-bi. Kay sumatan-ta kam si kamatu'uran, kon aniya' may dina pagtutu'u-bi pariho kadiki'-diki' si lisu-na si tinanom mustad, pwidi kam akapinugad sito bukid, ‘Tigpatukala anan ngan tiglalina ari’ ngan diritsoy to palalin. Gana' si mga tuyu'-bi nga ga'i atuman.”+

22Ngan pagbiririyu'-na si mga inadalan ari si Galilea, agpanumatan-nay to si Jesus, “Trarayduran i Pinili' A'a ngan papa'intrigahon iya si pagdalum-na si mga a'a. 23Matay-nay to mga iya, pero abanhaw si katallo allaw.” Tungod sinan, bali i mga kabidu'-na si mga inadalan-na.

I Buhis para si Templo

24Ngan panakka-na kas Jesus pati' si mga inadalan-na ari si syudad Capernaum, nagdugok si Pedro si mga paragsukot si duwa drakma+ buhis ngan agpamatilaw, “Agparabayad ba' ma'istru-bi nan si buhis para si templo?”

25Anaruman may iya, “Oho', agparabayad iya.”

Ngan pagbalik-na na si Pedro si ruma'-na mga iya, si Jesus i primiro makapahalling. “Simon, ay si pag'abat-mo, say i mga nagparapanguliktahan-na si mga hadi' ato si kalibutan si pala'in-la'in kabaraydan pati' buhis? I mga a'a-na o i ma'in?”

26“I mga ma'in a'a-na,” lingun-na may si Pedro.

Aminugad may si Jesus, “Kon sugad, kunta' hasta kita kam agpakalibri. 27Pero, para ga'i kita agkasinahan-na mga iya, mamangarawa ari. Addu'on dayon i primiro sadawi-mo ngan ngangahon i bawa'-na kay ari sa'anda'an-mo i adda kwarta diplata nga ampat drakma i balur-na. Bawahon ngan pabayaron si mga iya para si buhis-ko pati' si tawa'-mo.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index