Search form

Mateo 24

I mga Pangngilalahan

si Pagtakka-na

si Katapusan Panahon

Markos 13:1-23; Lukas 21:5-24

1Si paggagawas-na na si Jesus si hawan-na si templo, pamatapit si iya i mga inadalan-na ngan tigkulawan-na mga iya si Jesus i ka'angayan-na si mga mahaya bilding ari. 2Amatilaw to si mga iya, “Sakulawan-bi ba' nan dimu'an? Sumatan-ta kam si kamatu'uran, gana' sinan mabilin si mga sakulawan-bi nan bato si nagpanungtungan-na. Tirimpagon nan dimu'an.”

3Si pagparalumpagi'-na si Jesus ari si tagudtod nag'arunan Bukid-na si Ka'ulibuhan, pamadugok si iya i mga inadalan-na hamok ngan agpaminugad, “Sumatin daw kami' kon sumiran nan ahinabo' ngan kon ay i pangngilalahan si pagpada'itu-mo gihapon pati' si katapusan-na si kalibutan.”

4Anaruman si Jesus, “Agbantaya kam ngan dakam agpatugot nga akadaya'an kam si bisan say, 5kay malabbat i tipada'ito nga aggamit si arun-ko si pagpinugad, ‘Ako i Tinu'inan Mannanalwas,’ ngan malabbat i mga sadaya'an-na mga iya. 6Dakam abaraka si mga sapamati'an-bi nga aniya' mga girra matapit si ka'am ngan aniya' liwat si mga matala lugar. Kinahanglan ahinabo' i mga da'ito sito pero ma'in payto i pagtapos si panahon. 7Agparapanggirirra i mga nasyon ngan sigi panhiriran i mga ginhadi'an. Aniya' mga gutom pati' mga linog si pala'in-la'in lugar. 8Yayto dimu'an i mga panikangan-na pa hamok si mga pagkuri-bi.

9“Katapos darakupon kam ngan papa'intrigahon basi' akastigo ngan maratayon. Naghumutan kam si mga a'a-na si dimu'an nasyon tungod si ako. 10Sinan mga uras, malabbat i mangamban si mga pagtu'u-na. Agsiturutrayduray i mga a'a ngan agsihurumut-humutay. 11Ngan malabbat mga burubullo' paragsumat-na si Diyos i pamaluwa' ngan malabbat mga a'a i magpakadaya'an. 12Tungod si pagtatamba-na si mga mara'at binuhatan, urog i mga a'a nga agtikapara' i paghigugma'-na para si igkasi-na. 13Pero bisan say i mangilob tubtob si katapusan, iya i masalbar si damuri allaw. 14Ngan i mahalap sumat kon pinapa'i i a'a akasakop si nagpanhadi'an-na apasamwak si bug'os kalibutan pagpamatu'od si dimu'an nasyon. Katapos iya na dayon i katapusan-na si panahon.

15“Aniya' nag'ibitaran+ gayod a'a nga akapara'at si dimu'an,+ nga nagpinugad-na si paragsumat Daniel, ngan kinahanglan sasabutan-nay to si magbasa. Sanglit si pakakulaw-bi sinan nga anunggo ari si sagrado lugar,+ 16kinahanglan agrarabunos pan tagudtod i mga magpangistar ari si Judea. 17Kon awiray i addangan si pammalayahayan ari si binubungan, paduwa'i iya pero ga'i na kunta' pasallod si ruma' pag'addo' si mga inanna'-na. 18Ngan kon ari iya si uma-na, ga'i na kunta' padulhog pag'ala' si pammakurumbut-na. 19Ka'asi' gayod sinan mga allaw i mga burod pati' i mga nana nga aniya' nagpasusu-na! 20Ampu'i-bi si Diyos nga si pagparalitira-bi ga'i akatuman si tigtugnawon o si Allaw Pandidiskanso, 21kay i mga kakurihan-na sinan mga allaw anubra pa si bisan ay kakurihana nga sa'abat-na si kalibutan tikang pa si panikangan tubtob ina'anto, ngan gana' na liwat gayod sinan makapariho pa hasta si kahastahan. 22Kon yaynan mga kakurihan ga'i nag'ibanan i kalabbat-na si allaw, sigurado nga gana' gayod mabilin allom. Pero tungod si mga pinili'-na a'a si Diyos, iribanan i allaw-na sinan.

23“Sinan uras, kon aniya' magpaminugad si ka'am, ‘Kulawi-bi, atiya' na i Tinu'inan Mannanalwas!’ o ma'in ngani', ‘Kulawi-bi ro, awira' na iya!’ dakam iya agtutu'uhu-bi, 24kay sigurado nga aniya' pamaluwa' mga burubullo' tinu'inan mannanalwas. Pamaluwa' liwat i mga burubullo' paragsumat-na si Diyos. Agpanhimoy to mga a'a pala'in-la'in bantugan pangngilalahan si langitnon kuno' kasiguruhan pati' mga makagagahom binuhatan basi' sadaya'an-na mga iya, nga kon ahimo, hasta pa i mga a'a nagpamili'-na si Diyos. 25Tigamani-bi, agsumatan-ta na kam andang myintras ahinabo'.

I Pagpada'itu-na Gihapon

si Pinili' A'a

Markos 13:24-31; Lukas 21:25-36

26“Sanglit, kon aniya' si ka'am magsumat, ‘Kulawi-bi ari, awiray iya si disyirto,’ dakam pada'iray; o ma'in ngani', ‘Kulawi-bi, awinan iya si kwarto agtago',’ dakam agtutu'o sinan 27kay i pagpada'itu-na si Pinili' A'a akapariho si kil'at nga hintak agtikang si sirangan diritso pan katundan. 28Agpakatu'anan gad kam sinan gihapon pariho kon aniya' magtiriripon mga wakwak si adda lugar, akatu'anan kam nga aniya' minatay anan.

29“Si katapus-na dayon si mga kakurihan-na sinan mga allaw,

anlu'om i allaw

ngan ga'i amuwan i bulan si danta'-na.

Agkataraktak i mga bitu'on tikang si langit

ngan agpamalisa i dimu'an gamhanan ari si mga ararupan-na.+

30“Sinan uras, kinakulawan ari si langit i pangngilalahan nga titakka na i Pinili' A'a, ngan i dimu'an nasyon si kalibutan agpangabat kabido'. Mangno sakulawan-na mga iya i Pinili' A'a ari si panganod. Agdadara'on iya panno' si gahom ngan nagpalibutan si maka'angayan gayod danta'. 31Papabawahun-na liwat i mga anghel-na dungan si makusog tandu-na si trumpita ngan mga iya i manipon si mga nagpamili'-na a'a tikang si ampat kantu-na si kalibutan, tikang gayod ato pan dambila'.

32“Kon sugad, adali-bi i liksyon tikang si kayo igos: Kon agbirdi na i mga saringsing-na ngan aniya' na sito buraksa'-na, akatu'anan kam nga ma'in na pira i tigpangku'on bisan kon ga'i kam nagsumatan. 33Pariho sinan, si pakakulaw-bi nga ahinabo' nan dimu'an, akatu'anan kam nga matapit na gayod iya, day awira' na gayod iya si pwirtahan. 34Sumatan-ta kam si kamatu'uran, ahinabo' nan dimu'an antis ahuman i kapanahunan-na si mga a'ay to ina'anto.+ 35Aniya' titakka katapusan-na si kalangitan pati' si kalibutan, pero gana' gayod katapusan-na si mga allingun-ko hasta si kahastahan.

Gana' Makatu'anan

si Allaw Hasta si Uras

Markos 13:32-37; Lukas 12:42-46; 17:26-27

36“Gana' gayod makatu'anan kon sumiran nan allawa anakka, o kon ay urasa. Ga'i akatu'anan i mga anghel si langit, o bisan i Dadi'. I makatu'anan hamok sito, iya i Tata'. 37Kon ay i nagparabuhat-na si mga a'a siray ngan panahun-na kas Noe, iya may liwat gihapon si pagpada'itu-na si Pinili' A'a. 38Agparapamangan mga iya, agparapangirinom ngan agparakasalay tubtob si allaw si pasallud-na si Noe si arka. 39Tungod sinan, ga'i gayod mga iya agpakamangno si panakka-na si unop ngan agkagarawad na hamok mga iya dimu'an. Da'inan gihapon sinan i mga mahinabo' si pada'itu-na si Pinili' A'a. 40Sinan uras, aniya' duwangan lalla maghuwang ag'uma pero addangan hamok i inala' paghuwang si Diyos ngan bilin i addangan. 41Aniya' liwat duwangan danda maghuwang aggiling pero addangan hamok i inala' ngan bilin i addangan.

42“Sanglit, agbantaya kam kay ga'i sakatu'anan-bi kon ay allawa pada'ito i Paragdalum-bi. 43Pero intumu-bi to: Pariho kon akatu'anan hamok i tagruma' kon ay urasa si sangom anakka i mannanangkaw, sigurado nga agbantay iya ngan ga'i iya agpata'an nga pwinirsa pagsallod i ruma'-na. 44Sanglit si pariho kamutangan, kinahanglan may kam liwat ag'ikmat, kay titakka i Pinili' A'a si uras nga ga'i kam anggasi.

45“I tangkod pati' madunong tinapuran, iya i nagtu'inan-na si amo pagpamuno' si mga rilihugun-na basi' agpakabuwanan mga iya si mga kunsumu-na si tama' uras. 46Mangno si pagbalik-na si amo kon satakkahan-na i tinapuran nga agparabuhat pa si katungdanan-na, sigurado aka'angkon iya kahalapan. 47Sumatan-ta kam si kamatu'uran, tungod sinan, iya i nagtu'inan-na si amo pag'inantan si dimu'an mga inanna'-na. 48Pero pananglit agpinsar dina i mara'at tinapuran, ‘Maliyat pa may agbalik i amu-ko.’ 49Mangno agtikang iya pagpandabal si nagpamunu'an-na mga rilihugon. Pagusto iya si pagkakan ngan sigi inom huwang i mga paralango. 50Sigurado nga anakka i amu-na sinan tinapuran si allaw nga ga'i iya anggasi, ngan ga'i iya akatu'anan si uras. 51Agtagutad-na iya si amu-na basi' sapatig'ub-nay to si mga magparapamakunu-kuno nga ga'i agliwat i kahul'us-na si pagsirbi-na mga iya, nga awiray si lugar kon singnga agparapangaraba ngan agparapanrigot mga iya.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index