Search form

Filipos 2

I Pag'irog

si Pagkamapa'inubsanun-na

si Kristo

Col 1:13-20; 2:6-15; Hebro 1:1-4; 2:9-11

1Agka'araghat ba' kam tungod si pagpaki'adda-bi si Kristo? Agkarili'aw ba' kam si gugma'-na? Aniya' ba' pag'aradda-bi si Espirito? Agpaka'abat ba' kam si pagkadaluman pati' si pagkamaluluy'on si balang addangan si ka'am? 2Kon sugad, bug'usu-bi i kalipayan-ko pina'agi si pagkapararihu-na si mga isip-bi, si pagsihirigugma'ay-bi, pati' si pag'aradda-na si mga espiritu-bi hasta si mga katuyu'an-bi. 3Aglikaya kam si mga isip-bi pagpapalanga si katungdanan-bi, o ma'in ngani' pagdayaw si kalugaringun-bi kundi' agsipa'ubus-ubusaya kam ngan pa'anna'u-bi si mga inisipan-bi pirmi nga mas labaw i la'in kuntra si mga kalugaringun-bi. 4Kinahanglan nga ga'i hamok asibot i kada addangan si mga kalugaringun-na paranginanuhon, kundi' manginano liwat iya si tawa'-na si la'in.

5Kunta' akapariho i mga panhuna'-huna'-bi si tawa'-na si Kristo Jesus:

6Iya, nga aniya' pagkadiyus-na,

ga'i aghuna'-huna' pagdudukot si pagkaparihu'an-na mga iya si Diyos.

7Lugod, ag'ako' iya si pagka'anggana'un-na

basi' akakarawat iya si kina'iya-na si adda rilihugon

ngan pagpakang'a'a-na.

8Katapos ngan panubu'-na na pariho si bisan say aha'a,

agpa'ubos pa liwat gihapon iya,

ngan masinunuron iya pagkarawat si kamatayon,

bisan pa i kamatayon si adda kudos!+

9Tungod sinan, ag'alsa-na iya si Diyos para sapa'anna'-nay to si gilalabawi pwisto

ngan i nagpumwan si iya, iya i adda aron

nga labaw si dimu'an mga aron,

10basi' anluhod i dimu'an pag'ako' si aron nagpumwan si Jesus,

i mga sari'i si langit, i mga satu'o si kalibutan, ngan hasta pa i mga sari'i si dilalom pitak.

11Agpakabusngal i dimu'an si mga pag'aku'-na nga si Jesu-Kristo i Paragdalom,

basi' adayaw i ka'angayan-na si Diyos Tata'.

I mga Binuhatan

nga Apurma i Ungod Katalwasan

12Mga hinigugma'-ko mga kumpaniya, pirmi kam mga masinunuron ngan paghuruwang-ta pa kam ngan akatambahan payto tikang si pataliwan-ko hasta pa si ina'anto. Sanglit kon ay i naghimu-bi siray, iya may liwat kunta' i pinadayun-bi pagpurma si mga katalwasan-bi balang addangan bawa i katahap si pagkadiyus-na. 13Ngan si kamatu'uran, aniya' kapulsanan-na si pagpaniguru-bi kay i Diyos i magpakiwa si ka'am basi' i mga tuyu'-bi pati' buhat-bi i magtuman si mahalap katuyu'an-na para si mga pinalangga'-na.

14Buhatu-bi nan dimu'an nga gana' ruriklamuhay ngan gana' durudiskusyunay 15basi' anan mismo si kamutangan-bi nga nagpalibutan kam si mga a'a-na sito panahon nga bali kabaliku'an ngan baliskad i mga isip-na, apurma kam bilang mga a'a nga gana' barasulon pati' agpakalikay si pagparapakasala'. I karuyag sidngun-ko nga apurma kam bilang mga dadi'-na si Diyos nga gana' makabasol ngan agbuwan kam danta' si mga iya nga day mga bitu'on magpadanta' si kalangitan, 16si uras nga sigi-bi padayag si mga iya i allingon nga agbuwan kinabuhi'. Kon agbuhat-bi nan, sadayaw-ta kam si la'in si allaw pagpada'itu-na gihapon si Kristo si pagpinugad nga ga'i akarag i kabudlayan-ko ngan akaprimyuhan+ ako si pagpakirumba-ko. 17Tikang si pagtu'u-bi, paluwa' i hul'os pagpahalad si mga kalugaringun-bi si Diyos, ngan bisan kon day papalaha'on ako nga day irimnon panhahalad para ahusto i paghalad-bi, awili gayod ako sinan ngan malipayon ako pag'ambit si kalipayan-bi dimu'an. 18Sanglit, kinahanglan nga awili may kam liwat ngan andam pag'ambit si kalipayan-koy to.

Si Timoteo

pati' si Epafrodito

19Mahaya i pagla'um-ko tungod si pag'adda-ko si Paragdalom Jesus, nga ga'i na agliyat sapabawa-ko si Timoteo pada'inan si ka'am nan basi' anagha' may liwat i alabatan-ko kon akakarawat ako si mga nutisya hi'unong si ka'am. 20Gana' na la'in si mga kahuruwangan-koy to ato pwira si iya nga ungod gayod i pagpa'id-na para si ka'am. 21Balang addangan si mga iya asibot hamok si mga kalugaringun-na paranginanuhon imbis si tawa'-na si Jesu-Kristo. 22Pero agpakatu'anan kam nga agpakulaw gayod si Timoteo nga angay iya, pina'agi si pag'adda kami' si trabaho pagpasamwak si mahalap sumat pariho si adda dadi' nga agparabulig si tatay-na. 23Sanglit mahaya i pagla'um-ko nga sapabawa-ko iya pada'inan si ka'am nan basta kay saklaruhan-ko na kon ay i manakka si kamutangan-koy to ato ina'anto. 24Ngan mahaya i pagtapud-ko si Ginu'o nga ga'i agliyat ako mismo i makapada'inan si ka'am nan.

25Pero aniya' isip-ko nga kinahanglan pabwilta-ko dahulo pada'inan si ka'am nan si Epafrodito, i bugtu'-ta kam si pagtu'o. Iya i katumuy-tumuy-ko si trabaho ngan kahuwang-huwang-ko si pagpaki'away kuntra si kalu'uman, ngan iya liwat i naglihug-bi pada'ito pagbawa si mga nagkinahanglan-ko. 26Amingaw gayod iya si ka'am dimu'an ngan masurub'on iya tungod kay agpakatu'anan na kam kuno' nga binurungan iya. 27Ungod gayod nga binurungan iya ngan haros mammatayon na. Pero alu'oy i Diyos si iya ngan ma'in hamok si iya, kundi' si ako liwat, kay ga'i iya aruyag nga aka'ura-urahan i kabidu'an-ko. 28Tungod sinan, akatambahan i kadisididu-ko pagpabawa si iya basi' kon sakulawan-bi iya gihapon, anggaya-gaya i mga alabatan-bi ngan aka'ibanan may liwat i mga kabaraka-ko. 29Panginanuhu-bi iya bilang addangan nga ag'adda na si Ginu'o bawa i mahaya kalipay. Rispitari-bi i bisan say nga makapariho si iya, 30kay haros amatay iya si trabahu-na para si Kristo. Agpa'unung-na i kinabuhi'-na basi' hamok sataparan-na i bulig nga ga'i pwidi sapumwan-bi si ako.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index