Search form

Filimon 1

1Tikang to surat si Pablo nga apriso tungod si pagsirbi-ko si Kristo Jesus. Atiya' agtangka' si ako si Timoteo nga bugtu'-ta kam si pagtu'o.

Tigsurat-koy to para si ka'aw Filimon, ka'aw nga hinigugma' kami' kumpaniya pati' katumuy-tumoy si trabaho 2huwang na si Apia+ nga bugto' kami' si pagtu'o, hasta pa si Arquipo nga kahuwang-huwang-ko si pagpaki'away kuntra si kalu'uman. Ngan paray to liwat si manniniripon pag'ampo' nga sigi bararagat anan si ruma'-mo.

3Amalako ako si Diyos nga Tatay-ta kam pati' si Paragdalom Jesu-Kristo nga sa'angkun-bi i mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' i kamurayaw-na mga iya.

I mga Pasalamat

pati' i mga Pangadyi'

4Pirmi agpasalamatan-ko i Diyus-ko bisan sumiran kaw sa'intuman-ko si pagparapangadyi'-ko, 5kay akapakali ako hi'unong si pagtu'u-mo si Paragdalom Jesus pati' i paghigugma'-mo si dimu'an kapararihu-mo nagtagama paghuwang si Diyos. 6Agparapangadyi' ako nga magin sibot kaw si pagparapa'ambit si pagtu'u-mo, basi' akabuwan kaw si espirituhanon pagsabot hi'unong si dimu'an mga mahalap sakarawat-ta tungod si pag'adda-ta na si Kristo. 7Bugtu'-ko, i gugma'-mo i magbuwan si ako mahaya kalipayan pati' kali'awan kay pina'agi si ka'aw, agpanlaksi gihapon i mga alabatan-na si mga nagpanagama paghuwang si Diyos.

I Pakibagaw-na si Pablo

Parti si Onesimo

8Sanglit tungod sinan dimu'an, bisan kon aniya' na kunta' katungud-ko tungod si pag'adda-ko na si Kristo nga samandaran-ta kaw pagbuhat si kinahanglanon, 9ga'i nan himu-ko, kundi' makimalu'oy ako dina si ka'aw sigon si gugma' bisan kon ako si Pablo nga idaran na ngan apriso tungod si pagsirbi-ko si Kristo. 10Aniya' nagpalaku-ko si ka'aw mahi'unong si dadi'-ko Onesimo, nga ahimo dadi'-ko si kaprisu-ko. 11Ngan siray, day gana' gayod kapulsanan-na sito dadi' para si ka'aw, kundi' ina'anto, mahaya na i kapulsanan-na, ma'in hamok si ka'aw pero hasta pa liwat si ako.

12Atiya' gihapon iya agpabwilta-ko si ka'aw, iya nga pinalangga'-ko gayod. 13I karuyag-ko ngani' kunta' nga hawiran-ko iya basi' sahuwangan-na ako ato myintras nga atiya' pa ako apriso tungod si pagparapasamwak-ko si mahalap sumat. Kon da'inan sinan, sapanginanu-na i mga buruhaton nga tawa'-mo kunta' kon ato kaw. 14Pero ga'i ako aruyag pagbuhat bisan ay kon ga'i kaw dahulo agsaritan-ko basi' bisan ay i sahimu-mo, atuman nan tungod kay iya gayod i karuyag-mo ngan ma'in pinirit. 15Tingali i rason kon ay kay akabulag iya dahulo si ka'aw kali'-kali', basi' si titakka uras ga'i na kam gayod agkabulag pa hasta si kahastahan. 16Sinan uras, ma'in na iya uripun-mo kundi' adda na hinigugma'-mo bugto' si pagtu'o nga iya i pinakamahalap para si ka'aw. Para namay si ako, addangan iya si bali tapit si ako, pero sigurado nga mas matapit iya si ka'aw bilang a'a-mo ngan hasta pa bilang bugtu'-mo nga ag'adda na si Ginu'o.

17Sanglit kon agkilala-mo may ako dina nga kapadis-mo, karawaton iya pariho nga day ako hamok i nagkarawat-mo. 18Kon aniya' may dina sahimu-na sala' o ma'in ngani' aniya' sa'utang-na si ka'aw bisan ay, palistahon na hamok si ako dimu'an. 19Ako si Pablo magsurat to si kalugaringun-ko purma ngan ako si ka'aw i mamayad sinan dimu'an, bisan ako dina i sa'utangan-mo si bug'os kinabuhi'-mo. 20Bugtu'-ko, mahaya i pag'anduy-ko nga aniya' saprubitsaran-ko tikang si ka'aw tungod si pag'adda-ta si Ginu'o. Palaksihon gihapon i alabatan-ko bilang kaparihu-mo nga ag'adda na si Kristo. 21Agtapod ako si pagkamasinunurun-mo si pagsurat-ko sito kay akatu'anan ako nga maniguro kaw paghimo anmas pa si nagpalaku-koy to.

22Pwira pa sinan, andamin ako si mga kwartu-bi nan anan kay agla'om ako nga pinaguwa' ako ato ngan sabisita-ta kaw anan pagtuman si mga pangadyi'-mo.

23Mangumusta si ka'aw anan si Epafras, nga atiya' apriso huwang si ako tungod si pagsirbi-na si Kristo Jesus. 24Mangumusta liwat bali' si ka'aw i mga libri katumuy-tumuy-ko si trabaho nga kas Markos, Aristarco, Demas pati' Lukas.

25Amalako kami' nga padayun-na si Paragdalom Jesu-Kristo i mapinalangga'on pagpanginanu-na si mga espiritu-bi.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index