Search form

Pagpakatu'an 1

I Pagtikang pati' Pagdayaw

1Yayto i nagpakatu'an-na si Jesu-Kristo nga nagpumwan-na si iya si Diyos basi' agpakaklaro i dimu'an rilihugun-na si mga kinahanglanon tihinabo' ma'in na pira. Agpakatu'an-nay to pina'agi si anghel-na nga nagpabawa-na pada'iray si rilihugun-na Juan 2nga magtistigos to mismo si dimu'an mga sakulawan-na nga atiya' aka'anna' ato. Yayto i allingun-na si Diyos pati' i nagtistigusan-na si Jesu-Kristo. 3Mga malipayon i mga magparapamasa sito mga allingon nga makigpasumat-na si Diyos ngan malipayon liwat i magpakabati' sito nga akapabag'o si mga inisipan-na mga iya i bisan ay makasurat ato, kay ma'in na pira nga agkahirinabo' to.

4Tikang to surat si Juan.

Tigsurat-koy to para si manniniripon pag'ampo' si pito' syudad ari si prubinsya Asia.

Amalako ako si Diyos nga sa'angkun-bi i mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' i kamurayaw-na, nga iya i Diyos ina'anto, ngan siray ngan hasta pa si mga titakka mga panahon. Amalako ako liwat si pito' espirito atubang si trunu-na 5ngan da'inan may si Jesu-Kristo, i tangkod tistigos, i primiro mabanhaw hasta i puno' si mga kahadi'-hadi'an si kalibutan.

Iya i maghigugma' si kita kam pati' i maglukat si kita kam tikang si pagdalum-na si makasasala' kina'iya+ pina'agi si kamatayun-na. 6Iya liwat i magpa'ambit si kita kam si pagkahadi'-na pati' si pagkaparaghalad-na basi' agpakasirbi kita kam si Diyus-na pati' Tatay-na. Angay pirinugaron atubang si iya darayawon kaw ngan gamhanan kaw hasta si kahastahan. Amen.

7Kulawi-bi, awira' iya agdadara'on si panganod,

ngan i dimu'an akakulaw si iya,

huwang na hasta i mga magpansundat+ si iya.

Ngan i mga ka'aha'an si kalibutan intiro agparapandinamag tungod si iya.

Iyay nan gayod i tihinabo'! Amen.

8Lingun-na si Paragdalom Diyos, “Ako i Alpha pati' i Omega,+ i Diyos ina'anto, ngan siray ngan hasta pa si mga titakka mga panahon, i Makagagahom.”

I Addangan

nga Agkamayu'-mayo' si A'a

9Ako si Juan, i bugtu'-bi si pagtu'o pati' i kaparihu-bi nga nagparapamasakitan ngan magpadayon pag'ilob hasta nga papasakupon si ginhadi'an tungod si dati pag'adda-ta si Jesus. Nagpa'anna' ako si isla Patmos tungod si pagparapasamwak-ko si allingun-na si Diyos pati' si nagtistigusan-na si Jesus. 10Ngan adda si mga allaw nga nagtagama pag'ampo' si Ginu'o, agdaluman-na ako si Espirito. Aniya' sabati'an-ko si damurihan-ko makusog busis nga akapariho si tandu-na si trumpita, 11nga agpinugad, “Kinahanglan nga sasurat-mo i dimu'an sakulawan-mo si adda nilikid-likid ngan amabawaha pada'iray si manniniripon pag'ampo' si pito' to syudad: Si Efeso, si Smirna, si Pergamo, si Tiatira, si Sardis, si Filadelfia pati' si Laodicea.”

12Anili' ako pan damurihan pagkulaw kon singnga tikang i busis magpakibagaw si ako. Ngan si paka'atubang-ko na, aniya' dayon sakulawan-ko pito' pammatungtungan lampara nga mga bulawan. 13Ngan si tangnga'-na sinan mga pammatungtungan, aniya' addangan nga agkamayu'-mayo' si a'a.+ Disutana iya nga i paha-na bulawan bali pagkalambo yungod si suruk-suruk-na. 14Puti' na sito i barahibu-na si takulok pariho si barahibu-na si karniro nga bali pagkaputi' ngan i mga mata-na akapariho si mag'u'ulyab nan api. 15I mga kitid-na day burunsi nga agbaga pariho si man api nan pa hamok ngan i busis-na akapariho si tandu-na si maghagalwak nan buwahi'. 16Aniya' nag'antanan-na pito' bitu'on si kawanan tamburu'-na, ngan aniya' maghulwa' matarom ispada si bawa'-na nga padurudambila' i tarum-na. I bayhun-na may akapariho kadanta' si sirak-na si allaw kon amudto.

17Si pakakulaw-ko si iya, pa'akkom ako si kitiran-na nga day minatay. Mangno agdu'unan-na ako si kawanan tamburu'-na ngan aminugad: “Dakaw atalaw. Ako i Dahulu'an pati' i Damurihan. 18Ako i aniya' ungod kinabuhi'-na. Tigamani-bi to, bisan kon minatay na ako siray, allom na ako ngan ga'i na amatay pa hasta si kahastahan! Atiya' ag'antanan-ko i lyabi pagdalom si kamatayon pati' si mga ginsakupan-na ari si dilalom pitak.

19“Sanglit anurata mahi'unong si mga kamutangan nga papakulawun-ko si ka'aw, i kamutangan ina'anto mga ta'on hasta pa i mga kamutangan si titakkay ro mga panahon. 20Aniya' kamatu'uran nga nagparatago' siray mahi'unong si pito' bitu'on nga sakulawan-mo si kawanan tamburu'-ko pati' i pito' pammatungtungan lampara nga mga bulawan. Kundi' ina'anto paklaru-ko si ka'aw nga i pito' mga bitu'on, iya i mga anghel nga magpanginano si manniniripon pag'ampo' si pito' nan syudad ngan i mga pammatungtungan lampara, mismo i manniniripon pag'ampo' sinan mga syudad.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index