Search form

Pagpakatu'an 16

I Pito' Mangko'

si Kastigu-na si Diyos

1Mangno aniya' sabati'an-ko makusog busis tikang si templo nga agpakibagaw si pitungan anghel, “Pada'iraya na kam ngan patumpahu-bi si kalibutan pito' nan mangko' nag'isihan si kastigu-na si Diyos.”

2Pataliwan i primiro anghel ngan agpatumpa-na i isi-na si mangku'-na si pitak. Nagluwa'an dayon si mga mara'at ngan bali pagkapaddi mga katol i mga a'a nga aniya' marka-na si makangingirhat hayop ngan mag'ampo' si ribultu-na.

3Anunod agpatumpa i kaduwangan anghel si mangku'-na ari si kalawot ngan ahimoy to laha' pariho si tawa'-nay nan si minatay na, ngan i dimu'an allom inanna' si kalawot agkamaratay.

4Agpatumpa-na si katallungan anghel i mangku'-na si mga kasuba'-suba'an bawa i mga pagbubulwangan-na ngan agkahirimoy to liwat laha'. 5Mangno sabati'an-ko agpahalling i anghel nga tinapuran pagpanginano si buwahi',

“Matadong kaw gayod si buhat-moy to paghusgar,

ka'aw nga Sagrado A'a si ina'anto pati' si ngan siray,

kay tukib si mga kasal'anan-na i kastigu-mo.

6Mga iya i magpa'awas si laha'-na si mga a'a nagtagama paghuwang si ka'aw pati' si mga paragsumat-mo,

ngan laha' may i nagpa'inum-mo

sigon si angay mga sakarawat-na.”

7Katapos sabati'an-ko dayon nga day i altar mismo i magsaruman,

“Kamatu'uran nan, Paragdalom Diyos nga Makagagahom,

ungod gayod pati' matadong i mga paghusgar-mo.”

8Anunod agpatumpa-na si kapatangan anghel i mangku'-na si allaw ngan akabuwanan dayon gahom i allaw nga akasunog si a'a nga day akatapit si mag'u'ulyab api. 9Agkaturubod mga iya si ura-ura panas ngan sigi-na mga iya panmaldisyon i Diyos kay iya i magdalom si mga mammimirwisyo, pero agpandiri' mga iya pagbasol huwang si pagbag'o ngan agpandiri' liwat pagdayaw si ka'angayan-na.

10Mangno agpatumpa-na si kalimangan anghel i mangku'-na si trunu-na si makangingirhat hayop ngan anlu'om dayon i ginhadi'an-na. Agkutkutan-na si mga a'a i mga dalla'-na tungod si ura-ura kasakitan nag'antus-na mga iya 11ngan sigi-na mga iya panmaldisyon i Diyos mag'istar si langit tungod si mga nagpangabat-na paddi pati' si mga katul-na, pero agpandiri' mga iya pagbasol huwang si pagbag'o parti si mga binuhatan-na mga iya.

12Katapos agpatumpa-na namay si ka'annumangan anghel i mangku'-na si mahaway suba' Eufrates ngan ahubas dayon i buwahi'-na pag'andam si aragihan-na si mga hadi' tikang si sirangan. 13Mangno aniya' sakulawan-ko tallo mga mara'at espirito nga akapurupariho i itsura-na si mga pakla. Pamagawas mga iya sa'adda-adda tikang si bawa'-na si bibura, si makangingirhat hayop pati' si burubullo' paragsumat-na si Diyos.+14Mga iya i mga mara'at espirito nga sigi panhimo si mga pangngilalahan si langitnon kuno' kasiguruhan ngan nagpanlihog pagtipon si mga kahadi'-hadi'an tikang si bug'os kalibutan basi' agkabiriyo' pag'andam si girirra kon anakka na i makangingirhat allaw+ nga dati nagtagama-na si Diyos Makagagahom.

15Mangno amahalling i primiro magpakibagaw si ako, “Tigamani-bi to, tipada'iro ako gihapon pariho si matangkaw! Malipayon i a'a nga pirmi agkallat ngan matapit pirmi si iya i papasul'utun-na basi' ma'in kinahanglan nga pagawas iya nga gana' sul'ut-na bawa i bali kamamalu'an-na.”

16Ngan diritso agtiripun-na mga iya i mga kahadi'-hadi'an si lugar nga nag'arunan si Hebruhanon, Armagedon.

17Agpatumpa-na si kapitungan anghel i mangku'-na si ayri ngan aniya' dayon paguwa' makusog busis tikang si truno sallod si templo nga agpinugad, “Tapos na!” 18Katapos anunod dayon i sunud-sunod mga pagkil'at, makusog mga kariribukan, mga hinagunghung-na si dalugdog ngan makusog linog. Gana' pa linog nga sa'abat-na si kalibutan tikang pa gayod si pag'istar-na ato si a'a nga da'iray gayod siray i kakusug-na. Iyay ray gayod i gimakusugi. 19Abulag si tallo parti i bantugan syudad ngan agkarurugno' i mga syudad-na si mga nasyon. Ag'intum-na si Diyos i Bantugan Babilonia ngan agparu'du'an-nay to si kupa nga panno' si bino si kasina-na nga tikastigo. 20Agkararungay i mga ka'uru'islahan ngan gana' na kina'anda'an si mga kabubukiran. 21Agkataraktak tikang si langit i mga mahaya bug'os yilo nga mga singkwinta kilos i kabuwat-na ngan agpakatur'og to si mga a'a. Sanglit agparamaldisyun-na si magkarala'a i Diyos tungod si mammimirwisyo mga bug'os yilo nga bali kamakangingirhat.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index