Search form

Pagpakatu'an 17

I Danda Magkabayo

si Makangingirhat Hayop

1Tes 2:1-12; 1Juan 2:18-27; 2Juan 7

1Aniya' padugok si ako addangan si pitungan anghel mag'antan mangko' ngan agbagawan-na ako, “Amungyura si ako kay pakulaw-ta kaw kon pinapa'i nagkastigo i bantugan parapabayad danda nga kina'anda'an si lugar nga bali pagkabuwahi'.+ 2Tungod si iya, agka'araghat i mga kahadi'-hadi'an si kalibutan pag'intrimis+ si katangkud-na mga iya si Diyos ngan i mga a'a si kalibutan agkabararaw pag'inom si binu-na hasta nga agka'araghat pagparapakihuwang si diyus-na sinan danda.”

3Katapos agdaluman-na ako si Espirito basi' sabawa-na ako si anghel pan disyirto. Ari sakulawan-ko i danda nga agkabayo si makangingirhat hayop nga bali pagkapiyat i kulur-na ngan panno' si mga pala'in-la'in aron nga agpapalabaw si Diyos. Aniya' sito pito' takuluk-na ngan awatong sungay-na. 4I danda may disalin si hadi'anon panapton nga bali pagkapiyat pati' day igot ngan tambon to si mga magpanbitay-bitay bulawan, mga mahal bato pati' pirlas. Aniya' sito nag'antanan-na bulawan kupa nga panno' si mga makasusulya' inanna' pati' i mga rigsok si pagparapakihuwang-na si mga diyus-na. 5Yayto i titulo nga maliyat na nagparatago' i karuyag sidngun-na nga nagpamarka si ruwa-na:

I BANTUGAN BABILONIA

I SA'I-NA SI MGA PARAPAMABAYAD DANDA PATI'

I PU'UN-NA SI MGA MAKASUSULYA' BINUHATAN SI KALIBUTAN

6Sakulawan-ko nga alango i danda si laha'-na si mga a'a nagtagama paghuwang si Diyos, i laha'-na si mga magparapanistigos parti si Jesus.

Si pakakulaw-ko si iya, bali gayod i pag'usa-ko. 7Mangno amatilaw i anghel, “Ay kay ag'usa kaw? Isplikar-ko si ka'aw i maliyat na nagparatago' mahi'unong si danda pati' si nagkabayuhan-na makangingirhat hayop nga aniya' pito' takuluk-na pati' awatong sungay-na. 8I sakulawan-mo makangingirhat hayop, allom nan ngan siray, pero minatay naynan ina'anto ngan tipada'itoy nan gihapon nga pagawas si Buhon nga gana' salad-na basi' aka'arop si lugar-na si magkamaratay nga bulag si Diyos. Ma'in na pira, agpangusa i dimu'an mga a'a mag'istar si kalibutan nga ga'i agpakalista i mga arun-na ari si libro si magpaka'angkon si ungod kinabuhi' myintras pa naghimo i kalibutan. Si pakakulaw-na mga iya si makangingirhat hayop, sigurado agpangusa kay tipada'ito gihapon i ma'allom siray nga minatay na ina'anto.

9“Aka'aghat to kunta' nga magin madunong i mga panhuna'-huna'-ta. I pito' takulok, iya i pito' tagudtod nga naglipag'akan-na si danda. 10Mga iya liwat i pitungan mga hadi'. I limangan si mga iya agkamaratay na, i addangan aghadi' pa, ngan i addangan may ga'i pa anakka. Pero si panakka-na, kinahanglan iya aghadi' bisan kali'-kali' hamok. 11Katapos i makangingirhat hayop nga dati allom pero minatay na ina'anto, iya i kawalungan hadi'. Pariho liwat iya kina'iya si pitungan nan, ngan sigurado nga ti'arop na iya si lugar-na si magkamaratay nga bulag si Diyos.

12“I sakulawan-mo awatong sungay, iya i awatong mga hadi' nga ga'i pa agpakatagal si mga ginhadi'an-na, pero buruwanan mga iya si pudir pagdalom mga un'ura hamok tungod si pagkakurunsabu-na mga iya si makangingirhat hayop. 13Adda hamok gayod i mga katuyu'an-na ngan agpa'intriga-na mga iya si makangingirhat hayop i mga gahum-na pati' i mga pudir-na pagdalom. 14Makigirra mga iya kuntra si Nati Karniro, pero i Nati Karniro i magda'og tungod kay iya i Paragdalom si dimu'an mga paragdalom pati' i Hadi' si dimu'an mga hadi' nga aghuwang si iya i mga nagpangagda-na, nga mga pinili'-na ngan tangkod.”

15Mangno, agpinugad-na ako si anghel, “I mga buwahi' nga sakulawan-mo si naglipag'akan-na si magparapabayad danda, iya i mga ka'aha'an, pamilya, nasyon pati' linggwahi. 16Karasinahan i magparapabayad danda si sakulawan-moy nan makangingirhat hayop ngan da'inan may liwat si awatong mga sungay. Siyu-na mga iya i dimu'an inanna'-na sinan ngan ambanan-nay nan mga iya nga gana' gayod sul'ut-na. Kakan-na mga iya i isi-na ngan pabar'ug-na. 17Ada'inan nan kay agpatanum-na gayod si Diyos si mga isip-na nga atuman i katuyu'an-na pina'agi si pag'abuyon nga binuwanan dahulo i makangingirhat hayop hasta i mga kahuruwangan-na si gahum-na mga iya pagdalom tubtob si uras nga atuman i mga allingun-na si Diyos. 18Ngan i danda may nga sakulawan-mo, iya i bantugan syudad nga magdalom si mga kahadi'-hadi'an si kalibutan.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index