Search form

Pagpakatu'an 2

I Surat pan Efeso

1“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Efeso:

Yayto i mga allingun-na si mag'antan si pito' bitu'on si kawanan tamburu'-na nga sigi pasa-pasa kon singnga i pito' pammatungtungan lampara nga mga bulawan: 2Akatu'anan ako si mga binuhatan-bi, si mga kabudlayan-bi pati' i padayon pag'ilub-bi. Akatu'anan ako nga ga'i kam agpata'an hamok si mga a'a nga mga mara'at i binuhatan-na, ngan agparapamurbaran-bi i mga magparapaminugad nga mga apostol mga iya hasta nga kinadiskubrihan nga mga burubullo' bali'. 3Agpadayon kam si mga pag'ilub-bi ngan aka'agwanta kam si mga kakurihan tungod si arun-ko kundi' ga'i kam abudlay.

4Pero aniya' pa gihapon sala'-bi nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Ag'ambanan-bi na i primiro naghigugma'-bi. 5Intumu-bi kon ay i kalanga-na si kalahu'an-bi!+ Agbasula kam huwang si pagbag'o ngan buhatu-bi gihapon i nagparabuhat-bi ngan primiro. Kon ga'i kam agbasol, pada'inan ako si ka'am nan ngan ala'-ko i pammatungtungan-bi lampara tikang si nagsintaran-na. 6Pero aniya' liwat kahalapan-bi: Agsikway-bi i panggawi'-gawi'-na si mga Nicolaitano pariho si pagsikway-ko may liwat si mga iya.

7Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Pumwan-ko si magpakalampas i katungod pagkakan si buwa'-na si kayo nga agbuwan kinabuhi', nga awiray si para'isu-na si Diyos.

I Surat pan Smirna

8“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Smirna:

Yayto i mga allingun-na si Dahulu'an pati' si Damurihan, i mamatay pati' i mabanhaw: 9Akatu'anan ako si mga kakurihan-bi pati' si ka'anggana'un-bi, kundi' si kamatu'uran mga manggaranon kam! Akatu'anan ako si mga pagparapanggutgut-na si mga magparapaminugad nga mga Hebro kuno' mga iya, kundi' mga sakop dina si sinaguga-na si Satanas. 10Dakam atalaw si mga arantusun-bi. Sumatan-ta kam nga aniya' si ka'am pinaprisu-na si Satanas pagpurbar si mga pagtu'u-bi, ngan aka'abat kam si mga kasakitan sallod si awatong allaw. Padayunu-bi i pagkatangkud-bi bisan kon i balyu-na sito i kamatayun-bi, ngan pumwan-ko i kuruna, nga iya i ungod kinabuhi'.

11Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Ga'i akalabutan i magpakalampas kon agkamaratay i ditangnga' si kaduwa bisis nga bulag si Diyos.

I Surat pan Pergamo

12“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Pergamo:

Yayto i mga allingun-na si addangan nga aniya' maghulwa' matarom ispada si bawa'-na nga padurudambila' i tarum-na: 13Akatu'anan ako nga i nag'istaran-bi sakop si lugar nagtindugan-na si Satanas si trunu-na. Pero bisan pa kon awinan kam anan, ga'i agliwat i tangkod pag'aku'-bi si arun-ko. Ga'i kam agdidiwaray si pagtu'u-bi si ako bisan ngan panahun-na pa si Antipas, i tangkod tistigus-ko nga nagmatay anan si syudad-bi nan nga nag'istaran-na si Satanas.

14Pero bisan kon da'inan sinan, aniya' pa gihapon nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Aniya' si ka'am anan nga agara' na si mga turo' nga akapariho si tawa'-na si Balaam, i magturo' si Balak kon pinapa'i sapasindak-na i mga a'a-na si Israel siray pagsala' hasta nga agpakakakan si mga nagpamahalad-na na si mga diyus-diyos ngan agpaki'ubay si bisan say hamok sasindakan-na. 15Si pariho kamutangan, aniya' si ka'am anan nga agara' na si mga turu'-na si mga Nicolaitano. 16Sanglit, agbasula kam huwang si pagbag'o. Kay kon ga'i, pada'inan ako si ka'am nan ma'in na pira ngan makigirra sinan mga a'a pina'agi si ispaday to si bawa'-ko.

17Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara. Pumwan-ko si magpakalampas i mala'a karakanon nag'arunan manna nga nagtago' pa. Pumwan-ko liwat si kada addangan si mga iya i puti' bato nga nagmarkahan si baha'o arun-na mga iya, nga kinatu'anan hamok si makakarawat.

I Surat pan Tiatira

18“Tigsurat-koy to para si anghel magpanginano si manniniripon pag'ampo' si Tiatira:

Yayto i mga allingun-na si Dadi'-na si Diyos, nga akapariho si mag'u'ulyab api i mata-na ngan i mga kitid-na akapariho si mag'inggatan nan burunsi: 19Akatu'anan ako si mga binuhatan-bi, si gugma'-bi pati' si pagtu'u-bi, si pagsirbi-bi pati' si padayon pag'ilub-bi, ngan maniguro pa liwat kam ina'anto kuntra si ngan dahulo.

20Pero bisan kon da'inan sinan, aniya' pa gihapon nga ga'i pa satuhay-bi si ako: Agpata'anan-bi hamok danday nan Jezebel nga agparapinugad nga adda iya paragsumat. Pina'agi si mga turu'-na, agkaralilingo i mga rilihugun-ko hasta nga agpaki'ubay si bisan say hamok mga sasindakan-na mga iya ngan agparapamangan si mga nagpamahalad-na na si mga diyus-diyos. 21Agbuwanan-ko na iya uras pagbasol huwang si pagbag'o hi'unong si pagparapaki'ubay-na kundi' ga'i iya aruyag. 22Sanglit patapuk-ko iya pada'iray si katri-na si kasakitan. Pwira pa sinan, kon ga'i liwat agbasol huwang si pagbag'o i mga magparapakihuwang si diyus-na pina'agi si pagparapanbisyo si pagdangallahan, pahuwang-ko liwat mga iya si ura-ura kasakitan-na ari. 23Panmatay-ko i mga mannurunud-na.+ Ngan tungod sinan, agpakatu'anan i manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara nga ako i magparahuliskay si mga katuyu'an-bi pati' si mga isip-bi ngan burulusun-ko kam sigon si mga binuhatan-bi magin mahalap may o mara'at. 24Para namay si ditangnga' nan anan si Tiatira, ka'am nga ga'i agpagara' si mga turu'-na ngan ga'i ag'adal si malalom kuno' tinago' hi'unong si Satanas, ga'i na kam pamuwanan-ko si makapabuwat nan pa si ka'am: 25Basta padayun-bi hamok pag'antan pahalap i mga sa'angkun-bi na tubtob si pagpada'inan-ko gihapon.

26Pumwan-ko si magpakalampas nga agpadayon pagtuman si mga katuyu'an-ko hasta si katapusan, i gahom pagdalom si mga nasyon.

27Iya i tipamuno' sito mga a'a nga aggamit si ransang badas.

Pamurak-purak-nay to nga day mga pakattan hamok.+

I purumwanun-ko si mga iya akapariho si sakarawat-ko gahom tikang si Tata'-ko. 28Pumwan-ko liwat si kada addangan i makabigwas.+ 29Si mga a'a makapamati', kunta' amati' kon ay i mga pinahallingan-na si Espirito para si manniniripon pag'ampo' si bisan singnga lugara.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index