Search form

Pagpakatu'an 20

I Adda Yukot Ta'on

1Aniya' sakulawan-ko anghel man langit nga agbawa-bawa si lyabi-na si Buhon nga gana' salad-na ngan aniya' nagbitbit-na mahaya kadina. 2Agdakup-na i bibura, i kada'an na gayod sawa, nga iya liwat si Satanas ngan aggapus-nay to sallod si adda yukot ta'on. 3Agtapukan-nay to si Buhon nga gana' salad-na ngan agkandaduhan-na bawa i pagsilyo si bawa'-na sito basi' ga'i na iya akapadayon si pagparadaya' si mga nasyon tubtob nga atapos i adda yukot ta'on. Kahuman sinan, kinahanglanon i pagpagawas si iya kali'-kali'.

4Ngan aniya' liwat sakulawan-ko mga truno ngan i magpaningkulo' ari i nagpamuwanan si gahom paghusgar. Sakulawan-ko liwat i mga espiritu-na si mga magpakapugutan tungod si mga pagpanistigus-na parti si Jesus pati' si allingun-na si Diyos. Agkaparariho mga iya dimu'an+ si ga'i mag'ampo' si makangingirhat hayop o bisan si ribultu-na ngan ga'i mga iya agpanugot nga nagpanmarkahan si arun-na si mga ruwa-na o ma'in ngani' si mga tamburu'-na. Agkabaranhaw mga iya ngan agpanhadi' huwang si Kristo sallod si adda yukot ta'on. 5Iyay nan i primiro gayod pagkabanhaw. I ditangnga' si mga magkamaratay na, ga'i agkabaranhaw hasta nga ga'i atapos i adda yukot ta'on. 6Mga malipayon gayod ngan mga diyusnon i mga magpakahuwang si primiro pagkabanhaw. Ga'i na mga iya akalabutan kon agkamaratay i ditangnga' si kaduwa bisis nga bulag si Diyos, kundi' agkahirimo mga iya mga paraghalad-na si Diyos pati' si Kristo ngan aghururuwang mga iya paghadi' sallod si adda yukot ta'on.

I Katapusan

Pagkastigo si Satanas

7Si pakahuman-na si adda yukot ta'on, naglappahan si Satanas si nagprisuhan si iya, 8ngan palangngan iya pagdaya' si mga nasyon nga agwararak si bug'os kalibutan. Gog pati' Magog i mga arun-na sito mga nasyon nga aggrupu-grupo ngan paniripun-nay to pagpakigirra. Akapariho mga iya kalabbat si baybay ari si baybayon. 9Agsaramahan-na mga iya i bug'os pitak ngan agpalibutan-na mga iya i lugar nag'istaran-na si mga ginsakupan-na si Diyos, i syudad nga hinigugma'-na gayod. Kundi' ag'uran si api tikang si langit ngan aglamun-na mga iya dimu'an. 10Ngan hasta si Satanas nga magdaya' si mga iya, nagtapukan si danaw nga ag'arab-arab si asupri nga iya liwat i nagpatapukan siray si makangingirhat hayop pati' si burubullo' paragsumat. Papasakitan mga iya ari allaw sangom hasta si kahastahan.

I Paghusgar

si mga Magkamaratay Na

1Cor 15:12-57; 2Cor 5:1-10
1Tes 4:13–5:3; 2Ped 3:1-18

11Mangno aniya' sakulawan-ko mahaya puti' truno pati' i magtingkulo' ari. Pakapara' i kalibutan pati' i kalangitan atubang si iya ngan ga'i nayto gayod mga iya kinakulawan bisan singnga. 12Ngan sakulawan-ko liwat i mga magkamaratay na dimu'an, i mga bantugan pati' ma'in nga agpangatubang si truno. Aniya' mga libro nga nagpamuklad ngan i ultimo nagbuklad, iya i libro si mga magpaka'angkon si ungod kinabuhi'. Naghusgaran i mga magkamaratay na sigon si mga buhat-na mga iya nga aka'anna' sinan mga libro. 13Ngan pamatuwa' liwat i mga magkamaratay si kalawot ngan da'inan may i ditangnga' nag'inantanan-na si gahum-na si kamatayon nga awiray si dilalom pitak, basi' agkabiriyo' mga iya dimu'an nagpanhusgaran sigon si mga binuhatan-na. 14Ngan i pangultimo nagpatapok si danaw nga agpakayat, iya i kamatayon bawa i dilalom pitak. I danaw nga agpakayat, iya i tarakkahan-na si magkamaratay si kaduwa bisis nga bulag si Diyos. 15Kon aniya' aron nga ga'i akalista si libru-na si mga magpaka'angkon si ungod kinabuhi', nagpanapukan to si danaw nga agpakayat.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index