Search form

Pagpakatu'an 5

I Nilikid Sinurat

pati' i Nati Karniro

1Katapos aniya' sakulawan-ko si kawanan tamburu'-na si magtingkulo' si truno adda nilikid sinurat nga padurudambila' i surat-na ngan aniya' sinan pito' silyu-na+ pagpasiguro nga ga'i abuklad. 2Mangno aniya' sakulawan-ko adda gamhanan anghel nga sigi pahalling si makusog busis, “Say i mangangay si kina'iya nga mamatukal si mga silyu-nay to basi' abuklad to nilikid sinurat?” 3Pero gana' bisan addangan ato si langit o ari si kalibutan o bisan pa si dilalom pitak nga angay pagbuklad sinan nilikid sinurat o ma'in ngani' bisan pagkulaw si isi-na. 4Bali i dinamag-ko tungod kay gana' gayod bisan addangan nga angay pagbuklad sinan nilikid sinurat o pagkulaw si isi-na. 5Mangno addangan si mga mahanak si pagtu'o i maminugad si ako, “Dakaw agparadinamag! Kulawin ngani', da'ugan i Liyon nga sakop si pamilya Juda, i mangusbong tikang si gamut-na si David. Iya i makabuklad si nilikid sinurat bawa i pagpatukal si pito' silyu-na.”

6Katapos aniya' sakulawan-ko Nati Karniro nga day nagbuno' i pustura-na nga agtutunggo si pagkagul'atan-na si truno nagpalibutan si ampat allom hinimu-na si Diyos pati' si mga mahanak si pagtu'o. Aniya' pito' sungay-na si Nati Karniro ngan pito' liwat i mata-na, nga iya i pito' espiritu-na+ si Diyos nga nagpamabawa si bug'os kalibutan. 7Padugok iya si nilikid sinurat ngan ag'ala'-nay nan tikang si kawanan tamburu'-na si magtingkulo' si truno. 8Paka'ala'-na si Nati Karniro, pama'akkom atubang si iya i ampat allom hinimo pati' i baynti kwatro mga mahanak si pagtu'o. Kada addangan si mga iya aniya' nagpanagalan-na harpa ngan agpamitbit mangko' panno' si insinso nga iya i mga pangadyi'-na si mga a'a nagpanagama paghuwang si Diyos. 9Katapos agpandayaw mga iya pina'agi si baha'o kanta,

“Angay kaw gayod pag'ala' si nilikid sinurat

ngan pagtukal si mga silyu-na,

kay nagmatay kaw

ngan i kamatayun-mo i nagpaballi-mo mga a'a para si Diyos

tikang si kada pamilya, linggwahi, ka'aha'an pati' nasyon.

10Ka'aw i magpa'ambit si mga iya si pagkahadi'-mo pati' si pagkaparaghalad-mo

basi' agpakasirbi mga iya si Diyus-ta kam,

ngan mga iya i magpanhadi' si kalibutan.”

11Mangno sabuslungan-ko namay ngan sabati'an-ko i busis-na si mga ka'anghelan nga minilyun-milyon i kalabbat-na. Agpalibutan-na mga iya i truno bawa i mga allom hinimu-na si Diyos pati' i mga mahanak si pagtu'o. 12Sigi mga iya karantahay makusog,

“Angay gayod i nagbuno' Nati Karniro,

nga pirinugaron makagagahom, manggaranon, madunong, makusog, urunrahan, maka'angayan pati' darayawon!”

13Katapos sabati'an-ko agparapanganta i kada hinimu-na si Diyos nga atiya' ato si langit, nga awiray ari si kalibutan, bisan i mga sari'i si dilalom pitak pati' si kalawot nga gana' gayod kinalaktawan si dimu'an magpangistar si bisan singnga lugara,

“Angay pirinugaron atubang si magtingkulo' si truno pati' si Nati Karniro

darayawon kaw, urunrahan kaw, maka'angayan kaw ngan makagagahom hasta si kahastahan!”

14Anaruman may i ampat allom hinimo, “Amen,” ngan pama'akkom pag'ampo' i mga mahanak si pagtu'o.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index