Search form

Pagpakatu'an int

Pagbulig Pagsabot Sito Libro

Ato sito libro sin ampat agsabi-na i arun-na si magsurat nga gana' la'in kon ma'in si Juan (1:1,4,9; 22:8). Ka'urugan i mag'isip nga si apostol Juan to gihapon i dadi'-na si Sebedeo (Mateo 10:2). Bali kaklarado si isi-na sito libro nga i magsurat addangan nga Hebro, sayod si Kasuratan, puno' si manniniripon pag'ampo' nga kilalado si pito' lugar si prubinsya Asia kon singnga aniya' manniniripon pag'ampo'. I magsurat agtutu'o gayod nga i pagtu'o Kristiyano agda'og kuntra si mga karat'an ato si kalibutan.

Nagsurat to libro si mga ta'on nga nagparapamasakitan i mga Kristiyano ngan 95 AD (mga 65 anyos kahuman abanhaw si Jesus).

Sinan mga panahon, i mga tinapuran si Roma agpursigi nga i mga a'a kinahanglan agtuman si mandu'-na si Emperador pag'ampo' si iya. Tungod kay i pagtu'u-na si mga Kristiyano nga si Kristo hamok i Paragdalom, ma'in i Emperador, nagkuntra gayod mga iya. I magpanutu'o ari si Smirna nagpada'anan si titakka mga kasakitan (2:10), i manniniripon pag'ampo' ari si Filadelfia nagsumatan nga titakka i uras si mga pagpurbar ato si kalibutan (3:10). Si Antipas nagmatay (2:13) ngan da'inan may i ditangnga' pa (6:9). Nagdistirro si Juan ari si isla Patmos tungod si pagparapasamwak-na si mahalap sumat (1:9) ngan i ditangnga' nga huwang si manniniripon pag'ampo' agpamalisa na dina si ungod pagtu'o (2:14-15,20) sanglit kinahanglan to nga apu'po'.

Agsurat-nay to si Juan pag'aghat si magpanutu'o nga ga'i mga iya pabawa pag'ampo' si Emperador. Agsumat iya ato nga titakka na i pangultimo bisis pagsi'atubangay-na si Diyos pati' si Satanas. Maniguro si Satanas pagtamba pagpasakit si mga magpanutu'o, pero kinahanglan mga iya nga ga'i aburubantad bisan pa kon kamatayon i mga tinakka-na. Tutal, ga'i may apara' i espirituhanon kinabuhi'-na mga iya ngan si pagpada'itu-na gihapon si Kristo, kinakulawan i pagda'ug-na mga iya dungan si pagpara' si mga a'a nga mamara'at i mga binuhatan-na. Sinan uras, i mga a'a-na si Diyos aka'angkon si malipayon ngan maka'angayan kamutangan hasta si kahastahan.

Bali kaburubwilta ato sito libro i paggamit si numiro syiti. Simpito' ato nagsabi kon say i mga malipayon a'a (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). Aniya' liwat ato nagsabi pito' mga manniniripon pag'ampo' (1:4,11), pito' espirito (1:4), pito' pammatungtungan lampara nga mga bulawan (1:12), pito' bitu'on (1:16), pito' silyo (5:1), pito' sungay, pito' mata (5:6), pito' trumpita (8:2), pito' dalugdog (10:3), pito' pangngilalahan si langitnon kasiguruhan (12:1,3; 13:13-14; 15:1; 16:14; 19:20), pito' takulok, pito' kuruna (12:3), pito' mammimirwisyo (15:6), pito' bulawan mangko' (15:7), pito' tagudtod (17:9), pito' hadi' (17:10), pati' i la'in pa naggamitan si numiro syiti. Aniya' magpaminugad nga i kahulugan-na si numiro syiti, iya i kabug'usan o kakumplito.

I Pagtunga'-tunga' Sito Libro

1. I Pagtikang (1:1-8)

2. Si Jesus pati' i mga Surat-na Pada'iray si Pito' mga Manniniripon Pag'ampo' (1:9–3:22)

3. I Truno, i Nilikid Sinurat pati' i Nati Karniro (4:1–5:14)

4. I Pito' Silyo (6:1–8:1)

5. I Pito' Trumpita (8:2–11:19)

6. I Pala'in-la'in Hinabo' (12:1–14:20)

7. I Pito' Mangko' (15:1–16:21)

8. Babilonia: I Sa'i-na si Mga Parapamabayad Danda (17:1–19:5)

9. I Pagdayaw si Kumbiti si Kasal-na si Nati Karniro pati' i Pagpada'itu-na Gihapon si Kristo (19:6-21)

10. I Adda Yukot Ta'on, i Katapusan-na si Satanas pati' i Paghusgar si mga Magkamaratay Na (20:1-15)

11. I Baha'o Kalangitan, i Baha'o Kalibutan pati' i Baha'o Jerusalem (21:1–22:5)

12. I Pangultimo mga Allingon (22:6-21)

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index