Search form

Roma 14

I Angay Pagtratar

si mga Aniya' Pa Duda-na

Buhat 15:29; 1Cor 8:1-13; 10:14–11:1

1Karawatu-bi kon pahuwang si ka'am i aniya' pa duda-na si pagtu'o nga ga'i nagpara'ulit-ukit parti si ma'in kinahanglan nagka'uruyunan. 2Aniya' a'a nga si pagtutu'u-na pwidi iya akakakan bisan ay karakanuna, pero aniya' may liwat a'a nga aniya' pa duda-na sanglit lampahan hamok i nagkakan-na. 3I a'a nga agkakan si dimu'an, ga'i kunta' ag'isip nga minos si iya i ga'i magkakan, ngan da'inan may liwat si ga'i magkakan, kunta' ga'i iya ag'isip nga makasasala' i a'a nga agkakan si dimu'an kay ag'aku'-nay nan iya si Diyos. 4Say kaw nga akahusgar si rilihugun-na si la'in? I amu-na hamok i pwidi makapinugad kon akapasar ba' i nagbuhat-na o ga'i. Ngan sigurado pasado iya kay aniya' gahum-na si Paragdalom nga atuman nan si iya.

5Aniya' mga a'a mag'isip nga aniya' allaw sagrado kuntra si la'in mga allaw, pero i ditangnga' may parariho hamok urdinaryo i pag'isip-na si dimu'an mga allaw. Kunta' i balang addangan aniya' kasiguraduhan-na si isip-na. 6Bisan say i magbuwan ka'impurtantihan si adda allaw, agbuhat-nay nan tungod si pag'aku'-na si Paragdalom. Bisan say i mamangan si karni, agbuhat-nay nan tungod si pag'aku'-na si Paragdalom kay agpasalamat may iya si Diyos. Ngan da'inan may liwat si magdiri' sito, agbuhat-nay nan tungod si pag'aku'-na si Paragdalom bawa liwat i pagpasalamat si Diyos. 7Iya gayod i papasalamatan kay gana' si kita kam ma'allom para hamok si kalugaringun-na, ngan gana' liwat si kita kam mamatay para hamok si kalugaringun-na. 8Kon aniya' pa kinabuhi'-ta kam, yayto kinabuhi' naggamit pagbuwan unra si Paragdalom ngan kon amatay namay liwat kita, paray to liwat pagbuwan unra si iya. Sanglit i Paragdalom i tagtawa' si kita kam, bisan kon allom pa kita o minatay na.

9Iyay nan i katuyu'an kon ay kay amatay si Kristo ngan abanhaw basi' iya i Paragdalum-na si duway to, i minatay pati' i allom. 10Kon sugad, kapa'i may kay aniya' pa gihapon si ka'am magparapamatok si mga kabugtu'an-bi si pagtu'o? Ngan kapa'i may liwat kay aniya' pa gihapon si ka'am magparapanminos si mga iya? Kita kam dimu'an mga papatungguhon atubang si panhuhusgaran-na si Diyos. 11Yayto i maka'anna' si Kasuratan:

“Sigurado ngan gana' ruha-duha,” lingun-na si Paragdalom,

“i dimu'an ka'aha'an anluhod atubang si ako;

i kada addangan angumpisal si Diyos.”+

12Sanglit i kada addangan si kita kam aniya' baratunun-na si Diyos parti si mga sabuhat-na.

13Kon sugad, pahuway na kita kam si pagparapanhusgar si kada addangan. Lugod, yayto i pina'anna'u-bi si mga isip-bi. Dakam ag'ulangu-bi o ma'in ngani' agtarangkahi-bi i aragihan-na si mga kabugtu'an-bi si pagtu'o si padayon pagpaki'adda-na mga iya si Diyos. 14Kon ay i kasarig-na si isip-ko si dati na pag'adda-ko si Paragdalom Jesus, iya may liwat i kasarig-na si pagtutu'u-ko nga gana' gayod karakanon nga ma'in limpyado tungod hamok si klasi-na si karakanon. Pero kon i pag'abat-na si addangan nga yaynan karakanon ma'in limpyado, kon sugad, marigsok nan para si iya. 15Kon sapasamuk-mo i isip-na si bugtu'-mo+ tungod hamok si karakanon, kon sugad gana' na paghigugma' anan si buhat-mo. Dakaw aghimu'on nga i pagkakan-mo i makapabulag si Diyos si bugtu'-mo nga nagpakamatayan-na si Kristo. 16Dakaw padikta si magparapaminugad nan nga mara'at i mahalap ngan tama' para si ka'aw basi' ga'i akasamyangan i pagkadiyus-na, 17kay i paghadi'-na si Diyos si mga kinabuhi'-ta kam gana' kalabtanan-na parti si karakanay o si irinumay, kundi' si pagkamatadong dina, si kamurayaw pati' si kalipayan tungod si dati na pag'adda-ta si Espirito Santo. 18Ngan bisan say i magsirbi si Kristo si da'ito pa'agi, akabuwan iya kalipayan si Diyos ngan nag'alagaran si dimu'an mga a'a.

19Sanglit angay hamok nga maniguro kita kam pagbuhat si mga magpakabuwan nan si kamurayawan ngan makabulig nan si pag'uru'araghatay nga agpamaskog i kada addangan. 20Dakam agrangkahu-bi i trabahu-na si Diyos tungod hamok si kinakan. I dimu'an kinakan puro limpyado, pero sala' i a'a nga amangan si bisan ay kon iya may to dina i makapabulag si la'in si Diyos. 21Mas mahalap na hamok i ga'i pagkakan karni pati' pag'inom si bino o ma'in ngani' ga'i pagbuhat si bisan ay kon iya may to hamok i makapasala' si bugtu'-ta.

22Kon sugad, kon ay i pagtutu'u-mo hi'unong sito, kinahanglan pasarig-moy nan nga ka'am hamok si Diyos i makatu'anan. Malipayon gayod i a'a nga agmato kon ay i nag'alagaran-na basi' gana' baratunun-na. 23Pero i a'a nga aniya' duda-na si pamangan-na, aniya' baratunun-na kay agbuhat-nay to ma'in tikang si pagtapud-na si Diyos. Ngan si kamatu'uran sala' i bisan ay nga ma'in tikang si pagtapod.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index