Search form

Roma 5

I Kalipayan-na

si mga Magtapit si Diyos

1Kon sugad, tungod kay agkakwirinta kita kam matadong si pangulawan-na si Diyos pina'agi si pagtapud-ta, agsiharalapay na kita kam si Diyos ngan murayaw na kita. Ahimoy to tungod si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo, 2ngan pina'agi si iya aniya' kasiguraduhan-ta nga saprubitsuhan-ta kam i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos tungod si padayon pagtapud-ta. Ngan agrayhak kita kam tungod si pagla'om nga agpaka'ambit kita kam si maka'angayan kina'iya-na si Diyos. 3Ma'in nan hamok iya, kundi' agkalipay liwat kita kam si mga kakurihan-ta kam tungod kay agpakatu'anan kita kam nga i buwa'-na sito iya i padayon pag'ilob. 4Ngan tungod kay agpadayon i pag'ilub-ta, amatgas kita si pangulawan-na si Diyos ngan i pagmatgas-ta akabuwan si kita pagla'om. 5Ngan yaynan pagla'om ga'i agbuwan si kita si kadisgusto, kay agpannu'an-na si Diyos i mga kasing-kasing-ta kam si gugma'-na pina'agi si pagpa'ayup-na si Espirito Santo, nga iya i rigalu-na si kita kam.

6Ma'in ba' nga i pagpakamatay-na si Kristo para si mga ma'in diyusnon ahinabo' si iksakto uras nga gana' gayod sahimu-ta pagpahalap si kamutangan-ta? 7Bihira nga aniya' addangan magpakamatay para si matadong a'a. Tingali pa lugod nga aniya' a'a nga ga'i atalaw pagpakamatay para si daluman a'a. 8Pero agpakulaw-na si Diyos kon ay klasiha gugma' i tawa'-na si da'ito pa'agi: Bisan kon mga makasasala' pa kita, agpakamatay siray si Kristo para si kita kam.

9Tungod si kamatayun-na, agkakwirinta kita kam matadong si pangulawan-na si Diyos. Kon sugad, pina'agi si iya sigurado nga asalbar liwat kita kam si kastigu-na si Diyos! 10Kon agsiharalapay kita kam si Diyos pina'agi si kamatayun-na si Dadi'-na bisan si uras nga anguntra pa kita kam si iya, pusibli ba' nga ga'i kita salbar-na, kita kam nga magpakaprubitso si kinabuhi'-na? 11Ngan tamba pa sinan, sa'angkun-ta i kalipayan paghuwang si Diyos pina'agi si buhat-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo nga iya i magbuwan pa'agi nga agsiharalapay kita kam si Diyos.

I Pagkala'inan-na si Adan

pati' si Kristo

12Yayto i tinikangan-na si hinabo'. Si paluwa'-na si sala' si kalibutan pina'agi si addangan a'a, dungan may liwat paluwa' i kamatayon tungod sinan sala'. Ngan tungod sinan, aka'agi si kamatayon i dimu'an a'a kay akasala' may i dimu'an. 13Myintras pa nagparu'do' si Moises i Bala'od, sigi na pakasala' i mga a'a si kalibutan. Pero ga'i agkwinta-na si Diyos i sala' kon gana' bala'od. 14Tikang pa may si panahun-na si Adan pada'iray si panahun-na si Moises, agdalom na i kamatayon si a'a hasta liwat si mga a'a nga ga'i akasala' pina'agi si pagsupak si mando' pariho si nagbuhat-na si Adan.

Ngan parti namay si Adan, iya i aniya' kapuruparihu'an-na si addangan nga titakka. 15Pero mahaya gayod i pagkala'inan-na si risulta-na si buhat-na mga iya duwangan kay i kahalapan nga purumwanon ga'i gayod akapariho si karat'an nga tikang si sala'. Ungod nga bali labbat mga a'a i magkamaratay tungod si sala'-na si addangan nan, pero mas bali pag'abundahan i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos nga nagparigalu-na si malabbat mga a'a pina'agi si addangan nag'arunan Jesu-Kristo. 16Bwilta-ko gihapon, i nagparigalu-na si Diyos si mga a'a, la'in gayod kuntra si risulta-na si pagpakasala'-na si addangan nan. I paghusgar anunod kahuman si adda pagsala'i katapos akakarawat kita kam kon ay i angay patok, pero i rigalo anunod kahuman si bali labbat kasal'anan ngan akakarawat kita si matadong kamutangan si pangulawan-na si Diyos. 17Kamatu'uran gayod nga pina'agi si addangan, aghadi' i kamatayon. Kon da'inan sinan i manakka si adda pagsala'i, ay may i manakka si bali pagsangyahan mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos pati' si rigalo si pagkamatadong? Sigurado nga pina'agi si addangan namay, si Jesu-Kristo, anmas pa i paghadi'-ta huwang si pagparaprubitsu-ta si kinabuhi'-na.

18Sanglit, kon i sala'-na si addangan akapatok si dimu'an, si pariho pa'agi, i matadong may buhat-na si addangan, iya i makapa'angkon si matadong kamutangan si dimu'an basi' agpakaprubitso mga iya si ungod kinabuhi'. 19Kay kon pina'agi si pagsupliku-na si addangan si Diyos agkahirimo i mga a'a nga mga makasasala', pina'agi may liwat hamok si pagkamasinunurun-na si addangan agkahirimo i mga a'a nga matadong si pangulawan-na si Diyos.

20Tangnga' si Adan pati' si Jesus, agpatamba-na si Diyos i bala'ud-na basi' agtatamba may liwat i pagpakasala'-na si a'a. Pero kon ay i pagtatamba-na si sala', anmas may liwat i pagtatamba-na si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. 21Kon sugad, kon ay i gahum-na si sala' pagdalom si kita kam pina'agi si kamatayon, iya may liwat i kagamhanan-na pagdalom si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos tungod si matadong kamutangan nga sa'angkun-ta na atubang si iya basi' agpakatakka kita kam si kinabuhi' nga gana' katapusan-na pina'agi si Jesu-Kristo i Paragdalum-ta.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index