Search form

Tito 2

I Angay Papaturu'on

si Pala'in-la'in Grupo

Efeso 6:5-9; Col 3:22–4:1; 1Ped 2:18-25

1Kinahanglan kaw Tito nga agturo' sigon si tama' pagtu'o. 2Sumatin i kamabu'utan lalla nga kinahanglan agpanlugaring pagdiri' si mga mara'at kina'iya-na, tigparispitar, ngan ata'o pagdalom si mga isip-na. Kunta' hul'os mga iya si pagtu'o, si paghigugma' pati' si pag'ilob.

3Da'inan may liwat, sumatin i kamabu'utan danda nga magin diyusnon si kinabuhi', pariho si ga'i pagparagutgot o ma'in ngani' pagparapalangu-lango. Lugod, kinahanglan nga akaturo' mga iya kon ay i mahalap. 4Mangno, pwidi mga iya akapakulaw si mga dadi'-dadi'on pa danda kon pinapa'i paghigugma' si mga alla-na pati' si mga dadi'-na. 5Pwidi liwat mga iya akasumat sito mga danda kon pinapa'i i pagdalom si mga isip-na pati' i paglikay si pagparapakasala'. Kinahanglan liwat mga iya agsumat nga kunta' yayto mga danda pirmi sibot si mga kalugaringun-na panimalay, nga magin daluman mga iya, nga agsunod si mga alla-na basi' pina'agi sinan mga buhat, gana' makapara'at bisan say si allingun-na si Diyos.

6Si pariho pa'agi, aghaton i mga dadi'-dadi'on pa lalla nga kinahanglan mga iya agkatara'o pagdalom si mga isip-na. 7Si intiro gawi'-mo, pakulawon si mga iya i pagbuhat pirmi si kahalapan. Si pagparaturu'-mo, pakulawon nga kinasing-kasing to gayod, gana' sinuruswirti, ngan 8tama' i nagparapahalling-mo nga ga'i pwidi asudhi' basi' bisan say magpanguntra si ka'aw agpakamalu'an tungod kay gana' mga iya sapa'arun-arun-na si kita.

9Sumatin i mga uripon pagsunod gayod si mga amu-na si bisan ay, pagpalipay sito mga a'a, ngan ga'i pagparapinulusupo. 10Kinahanglan liwat nga ga'i paglaris si mga amu-na, kundi' agpakulaw lugod nga sadang tarapuran, basi' pina'agi si dimu'an buhat-na, akapa'aghat si bisan say i nagparaturu'-ta hi'unong si Diyos nga Paragsalbar-ta kam.

11Da'ito sito i pagturu'-mo tungod kay kinakulawan na si dimu'an a'a i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos si pagpabawa-na si makabuwan katalwasan. 12Tungod kay akakinda kita kam si kadaluman-na, a'aghat kita kam pagdiri' si bisan ay nga ma'in diyusnon pati' si mga kinalibutanon karuyag. Pwira pa sinan, agpasayod to liwat si kita kam kon pinapa'i pagdalom si mga isip-ta, pagbuhat si matadong pati' diyusnon si pag'istar-ta pa ato si kalibutan. 13Da'inan hamok sinan i angay kina'iya si pagparapanimulat-ta si nag'anduy-ta nga akabuwan kalipayan ngan kamurayaw nga gana' la'in kon ma'in i pagpada'itu-na gihapon si Jesu-Kristo huwang i maka'angayan danta'-na. Iya i makagagahom Diyus-ta pati' Paragsalbar-ta kam. 14Agpa'unung-na i kinabuhi'-na basi' alukat kita kam si pagka'uripon si karat'an ngan basi' pina'agi si paghugas si sala' akatindog iya adda grupo nga kalugaringun-na gayod ngan makibubuhaton si mga kahalapan.

15Iyay nan dimu'an i angay surumatun-mo. Aghaton i magpanutu'o pag'ako' sito dimu'an ngan i magpandiri' may isugin ngan isplikarin pahalap sigon si pagkagamhanan-mo. Dakaw agtugot nga aniya' si ka'aw magtamay.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index