Search form

1 Korinida 11:14-15

14-15Ya iwoka, emebai emua yafa bokai idi bobo ie ba me. Nono awekaboma yafa bokai idi bobo ie irauaiai. I yafa bokai idiye awekabo emenu bokai barukeka ari. Emema iyabake we meroma nono iyanu mane ibaie baya eno we iwoka sinaisi. 16Nono moi mima yewa wakebake urane rarane ufekuie iyabairo moi guriguri ukeka meba moi wake we da dafeisike i wake mane wefeisi. Nono i Godinu wake naukaisa orou yaisina enaenari we ma iwoka uke makanaisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index