Search form

1 Korinida 14:3-4

3-4Aina mima Godinu wake we bou ukakuie dawa emenu Godi imukeka imuka ma ara ukakuke emua ma irauaiai ufiake emua ma aduadu ufiane ibake eno ukaku. Ainama emenu wake mero imusu imusu weeka wakeroma weibakuie danu Godi imukeka imuka mane ma ara ukaku. Nono Godinu wake we bou ukaku mi dawa Godinu sosi uwara ubarenaro yaure ibaada Godinu wake naukeibaisa orounu imuka ma ara ukeibakune.

5Nanu ararae ya yaisina emenu wake mero imusu imusu weeka wakeroma wefone ibake weakune. Nono ie yanu daiwere ukeka me. Yanu daiwere ukekae Godinu wake we bou ukeka idua. Godinu wake we bou ukaku mima i emenu wake mero imusu imusu weeka wakeroma weibaku mi ma berekaku. Nono moi mima emenu wake mero i imusu imusu weeka wakeroma weakuro moi mima i wakenu ubi ma boroo yarakuro i Godinu wake naukeibaisa orouma i wake naukada emenu Godi imukeka imuka ma ara ukaisaie i dawa i we bou ukekaini i emenu wake mero imusu imusu wakeroma weekaini emua demuie irauaiai.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index