Search form

1 Korinida 3:2-3

2-3Nanu we wakeye ara mero nudawere moi awekanu ama iduda ari eno. Yae daiwere mebake ara wake, ba uruna ari yabairo we daueke nudawere wake mane i ama iduda ari wake mane yabairo we. Nono awoenae ya enaenari ukaisa. Godinu arara uke dakaisake yanu arara mane ukaisa. Yae dino ukaada urane rarane ukaisake imusu imusu ibaisaie Godinu arara uke dakaisake yanu arara mane ukaisa. Eno ukaisaba ibake yae i orofa akakaro Godinu wake nauke dakaisa orou ari eno sine ibaisa.

4Moi mima eno weaku, nae Forunu umuro aneka miya weakuro nono moi mima nae Aforasinu umuro aneka miya eno weaku. Ya eno weisaie ya gagane ku imusu imusu ukaisaba ibake yae Godinu wake nauke dakaisa orou ari eno sine ibaisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index