Search form

1 Korinida 6:9-10

9-10I meramawere ukeibaisa orouma Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. Yanu imusu yanu onarou da we iruawe. Nanu wake ewadoya erenewaa uawe. I moi orounu aruma aweka enare odaisa orou emua Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. I ba me godibairo sibore sianaisa orouini awekabonu umuro anaisa orouini i fukeru ukeka awekaini eme unayai emenu emenu dodoo ukaisa orouini awekayai emenu emenu dodoo ukaisa orouini waira ukaisa orouini i eraerabusa keuwere mufisane ukaisa orouini wake buna weroma meo weibaisa orouini wake meramawere weibaisa orouini i meo wayai wake weaisa orouini i orou yaisina emua Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. 11Yabairo moi orou emua adinaro eno ukeibisa. Nono yae Yesu Keriso imuisaba ibake Godinu Imumu Irauma yanu imuka uroike ya we mune imusu Godibairo odiriero Godima Yesu Kerisoini Danu Imumu Irauini emenu ibiro yae irauaiai oroua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index