Search form

1 Fida 3:10-11

10-11I ari eno Godinu bukaroma eno weaku,

ainama danu arara yewa ibekanu wirokekaini irauaiai ibifine ufekuie dawa wake ara da wefike meo da wefike dawa merama ukeka medifike irauaiai mane ufi. Dawa irau ukeka fou ufine yodia ufeku. 12Enoba Godi Dawa irau orou eraada emenu guriguri ukeka naukakua irauaiai mane uawe. Dawa eno ukakuke nono i meramawere ukaisa oroubake dino ukakuke emua medakunea,

i Godinu bukaroma eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index