Search form

1 Dimodi 5:9-10

9-10Moi wabu awekama i sosi uwararo i moi wabu awekaboma ukaisa waiya enaenari ufine wefekuie eno imuke ea. Dawa oya sikisidi (60) munike nono dawae demui eme una mane muni. Danu amaraku irauaiai yawokeibirieke imusu eme fareibisaro we kuureibirieke uruna makeibirieke Godinu wake naukeka orounu umu urokeibirieke arama ukeibisa orou unu koreibirieke aneme aneme i yaisina irauaiai mane ukeibike i sosi uwararo wabu awekabonu ibi ibinisa orofa danu ibi iro owaowa uke odia.

11Nono i ewai ure me awoena wabu awekabonu ibi i orofaro owaowa da uke odia. I ewai ure me awoena wabu awekaboma moi awoena emeaka mufisane ukaadae Yesu Keriso koko akaisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index