Search form

2 Korinida 12:8-9

8-9Nae Godibairo dei buuba i oferi mamanekabairoma ma wirofarine webaie Dawama meya eno wei. I ari eno meya weike nono eno wei, Nanu irau imukari ukaada a unu korekabaie iduaya weike nono wei, ae buna meba ibake Nanu bunama idua ba sininua eno wei. Ibake nama wake daiwere weadae nae buna mero nono Godi Dawae buna boboya eno wemau. Nanu ararae Yesu Kerisonu bunama nabairo ibifekuie idua irauaiai. 10Iduaroma nono Yesu Keriso Dawabake weakunekema nono nae buna meba me ibakunero emema nabairo wake merama weaisake meramawere ukaisaro awe waa nabairo idua aareibakuba ibake rooro bobo ibakune. Na buna meba ibake eno uburo mane ibinero Yesu Kerisoma na unu koraada buna makakunararo awoena idua irauaiai ibine.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index