Search form

2 Korinida 3:15-16

15-16Nono awoenaini iini Mosesinu darawadu kakuraisaie i imuke mero me sara ukekae emenu imuka ma dumu unao ukakuro ima emenu imukeka daaba dadau ukaku. Nono aina mima iyanu Dai Waria Godibairo anakuke danu imuka yaisina Dawabairo odakuie i dadau ukeibaku dumu eka imusu anaku. 17Enoba i Dai Waria Mi Dawae Imumu Irau. I Imumu Irauma abo oroubairo ibakuie Mosesinu darawadubairoma ma worominao ukakunero ibake me irauaiai ibaisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index