Search form

2 Dimodi 2:17-18

17-18I orounu wakeye yayawa isareibaku bou ari. I bouma irau sifine ukakuke nono ane daiwere sinaku i ari eno emenu wake meramawere sinaku. Eno weaisi miyainu ibiyaie Ameniasini Faridasini eno. I miyai emuama Godinu wake ma nuna ukaada eno weaisi, dubuenaro i fearaisa orou nono da uyafeisaya eno weaisike nono weaisi, fearaisa orounu uyareka odo adinaro fosii yaria eno weaisi ibake moi orouma emenu wake naukada Godi imukenewaa uke dakaisa. 19Godima Danu oroubake imukekae i arabi uwara kukubu kai ari eno. Nono Danu imuka yaisina iyabake imukakuba ibake i kukubu kai amani amani uke dakaku. Godi Danu ere iwoka ukeka wake eno ibinu, Godima Danu eme yaisina iwoka ukakune. Nono moi wake eno, ainama Godinu ibi mufekuie meramawere ukekabai medifekua eno ibinu.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index