Search form

Afasoro 1:21-22

21-22Yewa wakeye Samusi bukaro ibinua weike nono wei, enoba Dionima Yesu babadaido ui i furoma ane fare ukeebe urero amuke aneibi odoro ereibi mi we mufeisiro fafekuke Yesunu fearike uyarada ui wake fo weeka mi sifekua eno wei. 23-25Fidama eno wei ibake eme una raarayai emenu ibi fefa kakayairo owaowa yanake mauwa ubarenaro oisa. Moi minu ibiye Diosefu danu moi ibiye Basabasi, nono danu moi ibiye Diasidasi i owaowa mukake mauwa ubarenaro oisake nono moi mi danu ibiye Madayasi danu fefa kakaro owaowa yanake mauaro oisake guriguri uisake eno weisa, O Dai Waria Mi, Ae eme yaisinanu imukeka yaisina iwoka ukaku ibake abo mima Diudiasinu medi orofa mufeku weisa?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index