Search form

Afasoro 1:3-4

3-4Yesuma fearike nono uyarike Danu onaminu iboo naisa Danu orou emuabairo baua uiro eka. Emuama Dawa eka ibake Dawa fearikema nono uyare ibinua weisa. Dawa Danu we mune odirie oroubairo manabe kai demui odo deni (10) i odo yaisina fodi (40), emuaini demuiro ibaada Godinu yawokaku orofabake emuabairo weada eno wei, Derusaremu goiro ibeibiaweke imusu da aniawe wei. Eno weike emuabake nono wei, ewaro yawoawe weike Godinu we bou ui wake adinaro wero nauisa enaenari ufekua wei. 5Dioni adinaro aduama babadaido ukeibi i ari enoe dubuena kai odo yafa me, me sifekuie ya yaisinabairo Godinu Imumu Irauma yabairo isare aafekuie Godi Danu Imumu Irauma ya yaisina babadaido ufekua Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index