Search form

Afasoro 10:30-32

30-32Fidama eno weiro Koniriasima ma owerike eno wei, moi odo dumudumunaku nama guriguri uero aneruma isare aarike eno wei, Koniriasi, Godima anu guriguri ukekaini anu emebairo irau ukaku ibai yaisina imukaku ibake moi orou we odaiaro Saimoni Fidabairo anifisake dawa we waure abairo aafisa weia wei. Eno weike nono wei, Fidae Saimoni abu ofe faureka minu dawara udi uwararo ibinua aneruma eno weia wei. 33Eno wei ibake nama wero a waure aanekaya eno wei. Koniriasima eno weike nono wei, awoena Godima iya erakuniro yaure ibinisi iro Godima abairo weaku wake wearo naufe Koniriasima eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index