Search form

Afasoro 13:25

25Fidama eno weike ba nono wei, Dioni dawa eno weiro danu ibaada ukeibi waiya i furo me sifine uiro Dionima nono wei, na aina imukaisa wei? Eno weike wei, yanu yawokaisa miye na meya eno weia wei. Moi mima nanu umuro aafekua wei. Dawae Dai miwere. Nono nae dai mi meba Danu iboo da enare kuumaua Dionima eno weia Foruma i wake emuabairo eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index