Search form

Afasoro 13:27

27Foruma eno wei, i Derusaremu goiro ibeibisa orouini emenu dai orouini emuama Yesu ukaro ba fearia wei. Foruma eno weike nono wei, i orou emua Dawa iwoka me enoba Dawa ukaro fearia wei. Godinu we bou ukeka orounu wake sabadi odoro aine wai ure kakureibisaro naukeibisake nono imuke dakeibisa. Eno ukeibisa ibake i we bou ukeibisa orounu wake ba sini.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index