Search form

Afasoro 13:30-31

30-31Eno uisaro nono Godima Dawa ma uyariro awoena ibinua wei. Foruma eno weike nono wei, Yesu fearike nono uyarike eneiareibiro Danu Gareri goiroma Derusaremu goiro Danu umuro eneiareibisa orou emuama Dawa ereibisaya wei. Ereibisa ibake nono awoena i ere dauisa oroubairo Danu ukeibi sineibi ibai yaisina weaisaro naukaisaya wei. 32-33Foruma nono eno wei, Godima yanu sisia sirorari oroubairo Danu irau we bou ukeka orou mariero nono awoenae uwama yabairo i irau wake weaisua wei. Eno weike nono wei, Godima Yesu ma uyarike nono awoena Danu we bou ukeibi enaenari yabairo idua ukinua wei. Eno weike wei, i Samusi bukaro yewa wake eno ibinua wei,

Ae Nanu Amara, Anu Babaeye Naya,

i wake eno ibinua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index