Search form

Afasoro 13:32-33

32-33Foruma nono eno wei, Godima yanu sisia sirorari oroubairo Danu irau we bou ukeka orou mariero nono awoenae uwama yabairo i irau wake weaisua wei. Eno weike nono wei, Godima Yesu ma uyarike nono awoena Danu we bou ukeibi enaenari yabairo idua ukinua wei. Eno weike wei, i Samusi bukaro yewa wake eno ibinua wei,

Ae Nanu Amara, Anu Babaeye Naya,

i wake eno ibinua wei. 34Foruma eno weike nono wei, Godima Yesu ma uyarike eno wei, Danu ofe da yaufekua weia wei. Foruma eno weike nono wei, i Samusi bukaro i wake eno ibinua wei,

Abake we ma irauaiai umauanea Deiwidibairo eno we bou ueba ibake Abairo enaenari umaua Godima eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index