Search form

Afasoro 13:40-41

40-41Eno weike wei, eforo, i Godinu wake we bou ukeibisa orounu wake yabairo fafekuba me ari? Emenu weisa wakeye eno weisa,

Ya Godibairo merama wake weaisa orou eno imufoisake feafoisa. Nanu unu koreka waiya yabairo ukakuneroma nono moi mima Nanu ukakune i waiya we ma boroo yafiakuroma nono ya iwoka da ufoisa,

i we bou ukeka orouma eno weisaya wei. 42Foruma danu wake eno weiro dawaini Banabasini emuama aweawero anisi. Anisiro i orouma eno weisa, yeka moi sabadi odoro nono yanu wake weawaro iya naufe weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index