Search form

Afasoro 15:36-38

Foruini Banabasini emua odaise makaki wake

36-38Moi furo Foruma Banabasibake eno wei, uwanu adinaro enaada Godinu wake we eneiareibisu iro nono owere anifuke emua efiaku wei. Emua irauaiaiba merama ibinisaria anifuke efiaku weiro Banabasi i wake nauike eno wei, Dioni Makini demuiro anifeisi wei. Eno weiro Foru dawa arara me Dioni Makini aneka. Adinaro Dioni Makima emua Famufiria orofaro medirieke owere ani ibake Foru dawa arara me Dioni Makini demuiro aneka. 39Danu ubiye emenu imukeka imusu imusu sini ibake Banabasima Dioni Maki we muniro emenu imusu anisi. Ane boudiro amuisike ekara ena ewa ena dawara nono naisaroe i Saifurasi weaisa dai orofa iro anisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index