Search form

Afasoro 19:1-2

Foruma Efesa goiro ani wake

1-2Aforasima Korinida goiro ibeibiro nono Foruma oraara nauwaro eneebe Efesa goiro isare ane fari. Isare ane farike moi Godinu wake naukeibisa orou fou urieke emuabairo eno wei, ya Godi imukeibisa odoro Godinu Imumu Irau yanu imuka ubarenaro isariba me wei? Eno weibaie aneme weaku weisake nono weisa, Godinu Imumu Iraude anemerabu weisa? 3Eno weisaro Foruma ma owerike eno wei, ainanu imukeka mukake babadaido uisa weibaie emuama Dioninua weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index