Search form

Afasoro 19:25-26

25-26Ibake eno ukeebe Dimidirisima i danu waiya ukeibisa orou weiro fare ku uisaro emuabake eno wei, ya yewa waiya ukaisike oi daiwere munaisia weike nono wei, Foruma eno weakua wei, wanama ubu ukeka godiye ba me godiya weaku ibake yewa Efesa orouini i Eisia orofa goi goiro ibinisa orou keuwere danu weaku wake naukaisake i wanama ubu ukaisa godi medaisaya wei. 27-29Eno weike nono wei, dawama eno weakuba iyanu oi muneka waiya isafekua wei. Eno weike wei, i Eisia orofa orouini yewa orofa akaka orou yaisina i yanu ubu uisi aruma godi Daienanu dai sosi uwara da imufeisake dawabake sibore da siafeisaro danu ibi isafekua wei. Dimidirisima eno weiro danu goi orou nauisake dino daiwere ukaada daiwereroma eno weisa, Efesa goinu godi Daiena dawae daiwereya weisa ibake Efesa goi orou yaisina emenu imukeka imusu imusu imuisake i dai ku ukeibisa orofaro sabu anaada Masadonia miyai Geiasini Aridikasi emua yabariekake ma youre anaada i ku siane ibisa oroubairo waure anirieka. I miyaie Foruini demuiro anisa ibake eno uke yarieka.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index