Search form

Afasoro 19:4-6

4-6Eno weisaro Foruma wei, Dionima eno weia wei, yanu merama merama ukeka yaisina imuke mediaweke nanu umuro aafeku Mi Dawa mane imuawe Dionima eno weia Foruma wei. I Miye Yesu Keriso Foruma eno weiro i orou nauisake emuabairo Yesunu ibiro babadaido uisaro Foruma wana emenu iiri duboro odi. Foruma eno uiro Godinu Imumu Irauma emenu imuka ubarenaro isariro wake imusu imusu weisake Godinu wake we bou uisa. 7Eme yaisina duwero (12) emuama ibai eno uisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index